راهکار آموزش و توسعه مهارت ها پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت ایجاد کلیه مراحل  آموزش مانند : اجرا ، ارزشیابی کردن ، برنامه ریزی و نیازسنجی کردن
 • قابلیت اختصاص دادن منبع های آموزشی به طور اتوماتیک ، آپلود کردن کلیه پوشه های آموزشی با قالب متفاوت مانند : تصاویر ، ویدئو ، متن ها و….
 • قابلیت بررسی و مدیریت اطلاع‌‌‌‌رسانی در مورد برگزار کردن  دوره های آموزشی به شرکت‌‌‌‌کنندگان، اساتید و …
 • قابلیت متصل شدن  به کلاس‎های مجازی (LMS)
 • قابلیت انجام ارزیابی دوره‌‌‌‌ها برای استادها و شرکت‌‌‌‌کننده‌‌‌‌ها
 • قابلیت برگزار کردن امتحان های الکترونیکی با امکان معرفی انواع سوال و تحلیل نمرات
 • قابلیت اختصاص دارد کاربری شخصی به کارمندان  سازمان برای مشاهده :ارزش یابی دوره ها ، شناسنامه های اموزشی و…
 • پیاده سازی مدل اثربخشی کرک پاتریک  The Kirkpatrick Model
 • قابلیت گروه بندی اطلاعات و تاریخچه آموزشی و تهیه کردن شناسنامه آموزشی
 • قابلیت ثبت کردن و حفظ اطلاعات اساتید  و آموزشگاه های آموزشی و درج نتایج ارزیابی آنها
 • قابلیت معین کردن هزینه‌های دوره های آموزشی و عمومی با گروه بندی  فراگیران و صادر کردن  سند حسابداری برای این هزینه‌ها
 • قابلیت معرفی استاندارد آموزشی شغل ها طبق نیاز های ویژه  سازمان و راحتی  بروز رسانی و اعمال تغییرات مرتبط با آن در سیستم
 • قابلیت سنجش نیاز های آموزشی و استفاده از آن برای برگزار کردن  دوره های آموزشی و تقاضای دوره های آموزشی
 • قابلیت بروز کردن  نیاز آموزشی مشاغل و فردی کارکنان طبق کسب مهارت های جدید یا موفقیت در دوره‌های مؤثر در رفع نیازهای فردی و شغلی آنها
 • قابلیت ثبت کردن ویژگی های  تمام دانشجویان ، اساتید 
 • قابلیت ثبت کردن و بایگانی کامل مدارک دریافت شده
 • قابلیت درج کردن کلیه اطلاعات دوره آموزشی هر نوع شغل و مشخص نمودن اولویت آموزش هر دوره
 • قابلیت معرفی کلیه  تقویم ها و برنامه ریزی آموزشی 
 • قابلیت معرفی و ثبت نام کردن دانشجویان و تخصیص آنها به دوره و تقویم آموزشی و صدور کارت آموزش
 • قابلیت ثبت کردن کلیه حضور و غیاب مجاز و غیر مجاز شامل : غیبت ها ، ورود و خروج ها و…
 • قابلیت درج کردن ریز نمرات و مقایسه کردن با نمرات پایه
 • قابلیت ارزش یابی کردن  کیفی و کمی دانشجوبان و اساتید و درج نتیجه های اثر بخشی دوره آموزشی 
 • قابلیت ثبت کردن  پیشنهادها و نیازهای دوره آموزشی 
 • قابلیت برگزار کرن  انواع آزمون ها  و درج کامل نتایج آن و بایگانی بانک سوالات 
 • قابلیت ثبت کردن و ارائه  کارنامه دوره به همراه اطلاعات آماری و ارائه کارنامه تغییر نوع شغل  
 • قابلیت ثبت کردن و ارائه گواهی نامه پایان دوره
 • قابلیت  ثبت کردن راه های متنوع پرداخت هزینه دوره آموزشی
 • قابلیت ثبت کردن جلسات ، سمینارها و انجمن های آموزشی و ارتباط متقابل بین استاد و دانشجو 
 • قابلیت ثبت کردن ویژگی های  کتابها ، مقالات ، روزنامه، مجلات و …
 • قابلیت ثبت کردن نیاز سنجی  یا تقاضای آموزش 
 • قابلیت داشتن دسترسی به اطلاعات تمام  دوره های آموزشی مانند : جاری ، پایان یافته ، آرشیو شده 
 • قابلیت معرفی کلیه جزئیات سطح های دسترسی کاربران  
 • قابلیت معرفی  کارتابل داخلی و استفاده از پست الکترونیک
 • قابلیت دریافت گزارشات پویا از تمام خروجی های استاندار شده
 • قابلیت تهیه گزارش از نمودار ها ، گواهینامه ها ، فرم ها
 • قابلیت ایجاد ارتباط و وجود یکپارچگی با ماژول حقوق و دستمزد
 • قابلیت ایجاد ارتباط و وجود یکپارچگی با ماژول اطلاعات و سوابق کارکنان
 • قابلیت ایجاد ارتباط و وجود یکپارچگی با ماژول مدیریت تشکیلات و مشاغل
 • قابلیت ایجاد ارتباط و وجود یکپارچگی با ماژول مسیرارتقای شغلی
 • قابلیت ایجاد ارتباط و وجود یکپارچگی با ماژول پیشخوان خدمات