11- ارتباطات برون سازمانی

مدیریت ارتباطات با نهادهای حاكمیتی و دستگاه های اجرایی، شركتها و سازمان های همکار، تابعه، سرمایه گذاران، تشکل های شبه دولتی، مجموعه های صنعتی و تجاری و محافل متنفذ ( بر مبنای اهداف و راهبردهای سازمان كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند) به عهده این سیستم است.

1-11) مدیریت ارتباط با سرمایه گذاران، گروه های صنعتی، تجاری و غیردولتی
1-1-11) برنامه ریزی ارتباط
2-1-11) اجرای ارتباطات
سایر امکانات پیدار
1-11) مدیریت ارتباط با سرمایه گذاران، گروه های صنعتی، تجاری و غیردولتی

این سیستم جهت مدیریت، كنترل و بهبود ارتباطات با سرمایه گذاران و گروه های صنعتی، تجاری، تشکل های غیر دولتی، سازمانهای مردم نهاد، اقوام و اقلیتها، روستائیان و عشایر و ... با درنظر گرفتن مباحث استراتژیک سازمان، تطبیق با قوانین مالی، تطبیق با قوانین حقوقی و مصوبات بالادستی، مکانیزمهای مناسب ارتباطات و بازاریابی در نظر گرفته شده است.

1-1-11) برنامه ریزی ارتباط

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت و مدیریت اطلاعات بانکداران، وامدهندگان، تحلیلگران بازار سرمایه، سرمایه گذاران، سهامداران، گروه های صنعتی و تجاری و اتاقهای بازرگانی
- ارزیابی الزامات روابط

-تحلیل و تعیین انواع و شیوه های روابط مناسب از منظر راهبردی، مالی، حقوقی، مصوبات بالادستی و بازاریابی
- بررسی و ثبت نرخهای مناسب بهره
- بررسی، تعیین و ثبت شیوه های دسترسی آسان به وام ها
- بررسی، تعیین و ثبت شیوه های جذب سرمایه
- تعیین فعالیتهای لازم برای ارتباطات موثر به ازای هر یک از بانکداران، وام دهندگان، تحلیلگران بازار سرمایه، سرمایه گذاران، سهامداران، گروه های صنعتی و تجاری و اتاقهای بازرگانی
- زمانبندی و تحلیل هزینه فعالیتهای ارتباطی
- تخصیص منابع لازم برای فعالیتهای ارتباطی
- تحلیل مخاطرات ارتباط با سرمایه گذاران و گروه های تجاری و صنعتی

2-1-11) اجرای ارتباطات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- اجرای فعالیتها طبق برنامه ریزی انجام شده
- مدیریت جلسات، مکاتبات و تماسها از طریق سیستمهای گروه خدمات اداری
- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای انجام شده در راستای بهبود ارتباطات

سایر امکانات پیدار
2-11) مدیریت ارتباطات با نهادهای حاکمیتی و خدماتی
1-2-11) برنامه ریزی ارتباط
2-2-11) اجرای ارتباطات
3-2-11) لوایح و قوانین
سایر امکانات پیدار
2-11) مدیریت ارتباطات با نهادهای حاکمیتی و خدماتی

سیستمی جهت مدیریت، كنترل و بهبود ارتباطات با دولت، دستگاه های اجرایی،نهادهای دولتی و حاكمیتی، تشکلهای شبه دولتی و نهادهای خدماتی با درنظر گرفتن مباحث استراتژیک سازمان، تطبیق با قوانین حقوقی و مصوبات بالادستی و مکانیزمهای مناسب ارتباطات با هدف تضمین سیاستهای عمومی و دولتی در سطح منطقهای، ملی و جهانی در نظر گرفته شده است.

1-2-11) برنامه ریزی ارتباط

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: 
- دریافت و مدیریت اطلاعات دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی و حاكمیتی، تشکلهای شبه دولتی، سازمانهای خیریه، خدماتی و مشاركتی
- ارزیابی الزامات روابط
- تحلیل و تعیین انواع و شیوه های روابط مناسب از منظر راهبردی، حقوقی و مصوبات بالادستی
- تعیین فعالیتهای لازم برای ارتباطات مؤثر به ازای هر یک از دستگاه های اجرایی، نهادهای دولتی و حاكمیتی، تشکلهای شبه دولتی، سازمانهای خیریه، خدماتی و مشاركتی
- زمانبندی و تحلیل هزینه فعالیتهای ارتباطی
- تخصیص منابع لازم برای فعالیتهای ارتباطی؛ به ویژه، تعیین نمایندگان در نهادهای حاكمیتی
- تحلیل مخاطرات ارتباط با نهادهای مورداشاره

2-2-11) اجرای ارتباطات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است: -
- اجرای فعالیتها طبق برنامه ریزی انجام شده
- مدیریت پاسخگویی به نهادهای نظارتی، نمایندگان مجلس و ...
- مدیریت جلسات، مکاتبات و تماسها از طریق سیستمهای گروه خدمات اداری
- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای انجام شده در راستای بهبود ارتباطات

3-2-11) لوایح و قوانین

ماژولی كه از تهیه و تنظیم یا همکاری در تدوین لوایح قانونی مرتبط با مأموریت  سازمان برای ارائه به مجلس و سایر نهادهای قانونگذاری، بررسی و اعلام نظر در مورد طرحها و قوانین مرتبط با مأموریت سازمان، مطرح در مجلس و سایر نهادهای
قانون گذاری پشتیبانی میكند

سایر امکانات پیدار
3-11) مدیریت روابط بین الملل
1-3-11) برنامه ریزی ارتباط
2-3-11) اجرای ارتباطات
سایر امکانات پیدار
3-11) مدیریت روابط بین الملل

این سیستم جهت مدیریت، كنترل و بهبود ارتباطات با كلیه سازمانها، نهادها و اشخاص خارجی مرتبط با مأموریت سازمان با درنظر گرفتن مباحث استراتژیک سازمان، تطبیق با قوانین مالی، تطبیق با قوانین امنیتی، تطبیق با قوانین حقوقی و مصوبات بالادستی و مکانیزمهای مناسب ارتباطات در نظر گرفته شده است.

1-3-11) برنامه ریزی ارتباط

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع روابط بین الملل مرتبط با سازمان شامل مباحث سفرهای مرتبط با ماوریت سازمانی، شركت در همایشها، نمایشگاه ها، مهاجرت، پناهندگی و ...
- دریافت و مدیریت اطلاعات سازمانها و افراد خارجی مرتبط
- ارزیابی الزامات روابط
- تحلیل و تعیین انواع و شیوه های روابط مناسب از منظر راهبردی، مالی، حقوقی، امنیتی و مصوبات بالادستی
- زمانبندی و تحلیل هزینه فعالیتهای ارتباطی
- تخصیص منابع لازم برای فعالیتهای ارتباطی
- تحلیل مخاطرات ارتباط با نهادها و اشخاص خارجی

2-3-11) اجرای ارتباطات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- اجرای فعالیتها طبق برنامه ریزی انجام شده
- ارزیابی اثربخشی فعالیتهای انجام شده در راستای بهبود ارتباطات

سایر امکانات پیدار
4-11) حقوقی
1-4-11) مدیریت دعاوی
2-4-11) مشاوره و وكالت حقوقی
3-4-11) قوانین و مقررات حقوقی
سایر امکانات پیدار
4-11) حقوقی

سیستمی جهت مدیریت مشاوره های حقوقی به سازمان و كاركنان آن، مدیریت وكالتهای حقوقی در ارتباط با سازمان و كاركنان آن ( در محدوده مسائل و فعالیتهای سازمان)، مدیریت دعاوی در ارتباط بین سازمان و كاركنان آن با افراد حقیقی و حقوقی خارج از سازمان (در محدوده مسائل و فعالیتهای سازمان)، بررسی قراردادها و اسناد رسمی مرتبط با سازمان در نظر گرفته شده است.

1-4-11) مدیریت دعاوی

این ماژول هم برای مدیریت دعاوی حقوقی و كیفری سازمان علیه دیگران و هم برای مدیریت دعاوی حقوقی و كیفری دیگران علیه سازمان یا افراد سازمان (در محدوده مسائل و فعالیتهای سازمان) طراحی گردیده است و كلیه مراحل مربوط به دعاوی حقوقی و كیفری و اجرای احکام صادره را مدیریت می نماید.

این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- امور حقوقی: كلیه امور حقوقی تهیه و تنظیم دادخواست حقوقی، تقدیم دادخواست به مرجع قضایی صالح و رسیدگی و تهیه مدارک لازم شركت در جلسات دادرسی و غیره را مدیریت مینماید.
- امور كیفری: كلیه امور كیفری از قبیل اختلاس، كلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، جعل سوء استفاده و غیره، را كه شامل طرح شکایت و تنظیم شکوائیه، تشکیل پرونده در شعب مربوطه دادگاه و غیره میباشد، مدیریت مینماید.
- احکام: این ماژول وظیفه مدیریت احکام صادره علیه سازمان را بر عهده دارد.

2-4-11) مشاوره و وكالت حقوقی

این ماژول كلیه امور مشاوره و وكالت حقوقی مورد نیاز سازمان و كاركنان سازمان (در محدوده مسائل و فعالیتهای سازمان) را مدیریت میكند.
شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت مشاوران و وكلا: كلیه امور مرتبط با اطلاعات مشاوران و وكلا
- امور وكالت: مدیریت كلیه امور وكالت (در ارتباط با حوزه های منابع انسانی، قراردادها، تعهدات، داراییها، مستغلات و ...) در سازمان
- امور مشاوره: مدیریت كلیه امور مشاوره (در ارتباط با حوزه های منابع انسانی، قراردادها، تعهدات، داراییها، مستغلات و ... در سازمان)

3-4-11) قوانین و مقررات حقوقی

ماژولی كه مشتمل بر قوانین و مقررات، آراء و نظریات حقوقی از ابتدای قانون گذاری، بصورت ساختاربندی شده با قابلیت جستجوهای پیشرفته و ... شامل قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی است.

سایر امکانات پیدار
5-11) روابط عمومی و رسانه ای
1-5-11) مدیریت اخبار
2-5-11) مدیریت كانالهای خبری
3-5-11) رویدادهای عمومی
سایر امکانات پیدار
5-11) روابط عمومی و رسانه ای

سیستمی كه پشتیبان مدیریت ارتباطات با مخاطبین و جامعه هدف سازمان، مدیریت ارتباطات رسانهای و ایجاد و انتشار اخبار در كانالهای مختلف است.

1-5-11) مدیریت اخبار

ماژولی كه محتواهای خبری را كه دائماً بروزرسانی میشوند، برای كاربرانی كه مشترک آن محتواها شدهاند، فراهم میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تهیه، گردآوری و ضبط خبر
- پایش اخبار رسانه ها
- ویرایش خبر
- ساخت بولتنهای خبری

2-5-11) مدیریت كانالهای خبری

ماژولی كه از انتشار، اطلاع رسانی و ارائه محتوای خبری متنی، صوتی و ویدئویی در كانالهای خبری مختلف و متنوع، رسانه های همگانی، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی پشتیبانی میكند. در این راستا، از ابزارهای تعاملی نیز، جهت كنترل ارتباطات بین یک زوج یا گروه از كاربران استفاده میشود. این ابزارها همچنین روی ایجاد وحفظ ارتباط بین كاربران تمركز كرده، مکانیزم مکالمه و گفتگو را تسهیل میكنند. در نهایت، از این ماژول برای كنترل (و در نتیجه بهبود) روابط با رسانه ها نیز استفاده می شود. این ماژول از مولفه كاربردی مدیریت كانال (در گروه مولفه مدیریت توسعه نرم افزار) بابت ارائه عملکردهای خود استفاده مینماید

3-5-11) رویدادهای عمومی

مدیریت و پشتیبانی از تمام فعالیتهای لازم برای برگزاری رویدادهای عمومی ( داخلی یا خارجی) كه سازمان متولی آن است ( شامل زمانبندی، اختصاص و هماهنگی مکان رویداد، تخصیص منابع، فراخوان و ...).

سایر امکانات پیدار