راهکار ارزشیابی کارکنان پیدار

  • امکانات سیستم
  • گزارشات
  • ارتباط با سایر سیستم ها
  • دمو سیستم
  • قابلیت معین کردن مشخصه های فردی و شغلی ارزشیابی کارکنان ، به صورت مجزا شده برای هر واحد (به صورت کمی و کیفی) و وزن دهی 
  • قابلیت معرفی معیار با الگلوی چهار گزینه ای، طیفی و بازه ای
  • قابلیت انجام محسبات ارزشیابی 360 درجه
  • قابلیت ثبت کردن دوره‎های زمانی ارزشیابی کارکنان 
  • قابلیت ایجاد ارتباط با ماژول حقوق و دستمزد و آموزش
  • قابلیت تهیه گزارش های کاربردی در زمینه ارزشیابی کارکنان  ( داشبورد )