راهکار امور بازنشستگی پیدار

  • امکانات سیستم
  • گزارشات
  • ارتباط با سایر سیستم ها
  • دمو سیستم

ماژولی كه كلیه امور مربوط به بازنشستگی عادی یا پیش از موعد كاركنان و نیز از كارافتادگی و فوت حین خدمت كاركنان را به عهده دارد. از جمله كاركردهای این
ماژول عبارتند از:
– بررسی و تائید برقراری حقوق بازنشستگی و تعیین تغییرات حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت
– مدیریت سوابق و محاسبه مدت خدمت
– تعیین وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه
– مدیریت احکام مشتركین صندوق بازنشستگی
– مدیریت فرم مشخصات كارمندان از كارافتاده
– مدیریت فرم مشخصات كارمندانی كه به سبب انجام وظیفه فوت میكنند.