راهکار بازرگانی پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معرفی کلیه آیین نامه های  معاملات
 • قابلیت معرفی تمام اطلاعات کارپردازان
 • قابلیت معرفی  تیپ سندها  و مناقصه ها
 • قابلیت معرفی عامل های  ارزیابی طرف حساب
 • قابلیت معرفی بخش نامه ها و آیین نامه ها به صورت های تیپ کلی و جزئی بخشنامه ها و ضمیمه ها
 • قابلیت گروه بندی تمام فعالیتها
 • قابلیت گروه بندی جزئی فعالیتها
 • قابلیت  ثبت کردن و ویرایش کردن تآمین کنندگان محصولات و خدمات
 • قابلیت معرفی  زمینه های فعالیت تآمین کنندگان محصولات  و خدمات
 • قابلیت ارزیابی کردن فعالیت تآمین کنندگان محصولات و خدمات
 • قابلیت معرفی  لیست سیاه تآمین کنندگان محصولات  و خدمات
 • قابلیت ثبت کردن و تغییرات اطلاعات  استعلام
 • قابلیت ثبت کردن امتیاز فنی شرکت کنندگان استعلام
 • قابلیت ثبت کردن و ضمانت های شرکت کنندگان و ویرایش مناقصات
 • قابلیت ثبت کردن و و ایجاد تغییرات در اطلاعات مزایده
 • قابلیت ثبت کردن امتیاز شرکت کنندگان در مزایده
 • قابلیت ثبت کردن ضمانت نامه های شرکت کنندگان در مزایده
 • قابلیت ثبت کردن سفارش ارزی
 • قابلیت ثبت کردن گشایش اعتبار
 • قابلیت ثبت کردن بیمه نامه باربری
 • قابلیت ثبت کردن ترخیص و تحویل کالا
 • قابلیت تهیه کاردکس کالا
 • قابلیت تهیه گزارش شرایط  موجودی انبارها
 • قابلیت لیست مناقصاه ها  و استعلام ها با گروه بندی پویا
 • قابلیت تهیه خلاصه شرایط  مناقصات و استعلام ها
 • قابلیت لیست کردن ضمانت نامه های بانکی با گروه بندی  تآمین کنندگان
 • قابلیت تهیه گزارشات  فعالیت تآمین کنندگان