1- برنامه ریزی استراتژیک

سیستمی كه تدوین، تصویب و بازنگری مستمر جهت گیری و برنامه راهبردی سازمان شامل مأموریت، چشم انداز، اهداف، راهبردها و سیاست های كلی آن را به عهده دارد. برنامه ریزی راهبردی برای كل سازمان و تهیه برنامه های راهبردی بخشی ( برای هر حوزه از سازمان)، بر عهده این سیستم است. خروجی این سیستم (شامل برنامه راهبردی كلان و برنامه های راهبردی بخشی) باید جهت انجام برنامه ریزی عملیاتی بخشی، به عنوان ورودی، به كلیه گروه های سیستم مدل مرجع ارائه شود.

1-1) ارزیابی محیط خارجی (تحلیل برون سازمانی)
سایر امکانات پیدار
1-1) ارزیابی محیط خارجی (تحلیل برون سازمانی)

شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی رقبا
- تحلیل و ارزشیابی رقابت
- بررسی اسناد و مصوبات بالادستی
- شناسایی فرصت ها و تهدیدهای خارجی
- شناسایی روندهای اقتصادی و تجاری
- شناسایی مسائل و دغدغه های سیاسی و مقرراتی
- شناسایی محدودیت ها و موانع حقوقی و قانونی
- مرور بهروش های ملی، منطقه ای و جهانی
- شناسایی نوآوری ها و فناوری های جدید
- شناسایی و ارزیابی نیازهای مشتریان
- تحلیل جمعیت شناختی
- شناسایی تغییرات اجتماعی و فرهنگی
- شناسایی دغدغه های بوم شناختی

سایر امکانات پیدار
2-1) ارزیابی محیط داخلی (تحلیل درون سازمانی)
سایر امکانات پیدار
2-1) ارزیابی محیط داخلی (تحلیل درون سازمانی)

شامل كاركردهای زیر است:
- ارزیابی منابع انسانی سازمان
- شناسایی نقاط ضعف و قوت سازمان
- تحلیل خصوصیات سازمانی
- تحلیل عملیات داخلی و شناسایی فرآیندهای فعلی در سطح كلان
- تحلیل سامانه ها و فناوری های موجود
- تحلیل موقعیت مالی سازمان
- شناسایی قابلیتهای محوری سازمان

سایر امکانات پیدار
3-1) تعیین و بازنگری مولفه های راهبردی
سایر امکانات پیدار
3-1) تعیین و بازنگری مولفه های راهبردی

در راستای تدوین و بازنگری برنامه راهبردی، شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف چشم انداز راهبردی
- تعریف اهداف كلان (كه در تعیین مأموریت سازمان مؤثر هستند)
- تدوین بیانیه مأموریت و تعریف عملکردهای فعلی سازمان
- تفکیک موضوع های استراتژیک از موضوع های روزمره
- تعریف و ارزیابی گزینه های راهبردی برای نیل به اهداف كلان (از منظر میزان تغییرات، جنبه های فناورانه و ...)؛ تنظیم و تدوین استراتژی برای تحقق اهدافعینی منتخب
- تدوین راهبردهای كلان
- تدوین راهبردهای بخشی در جنبه های مختلف B2B و B2C ، شراكت و اتحاد با موسسات دیگر، نوآوری، پایداری، توسعه یکپارچه، ایمنی، توسعه اقتصادی، مشتریان، منابع انسانی، مالی و ...
- اولویت بندی راهبردها از منظر ارزش مشتری و ارزش كسب و كار
- تعیین سیاستها
- تعیین اهداف سازمانی
- تعیین و برنامه ریزی قابلیتهای سازمانی
- تعیین شاخص ها و سنجه های مبنایی
- اطلاع رسانی و اخذ نظر ذینفعان و واحدهای مرتبط سازمانی
- بهبود و بازنگری مولفه های راهبردی بر اساس دریافت بازخورد از سامانه های نرم افزاری دیگر

سایر امکانات پیدار