Picture19

سیستم برنامه ریزی و مدیریت تولید كه قابلیتهایی را برای تخمین هزینه و برنامه ریزی، زمان بندی، كنترل هزینه و مدیریت بودجه، تخصیص منابع، همکاری، ارتباطات، مدیریت كیفیت و مستندسازی طرح ها و پروژه های سازمانی فراهم میكند. این نرم افزار ها برای رفع و رجوع پیچیدگی طرحها و پروژه های بزرگ استفاده میشود.