راهکار بهای تمام شده پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت محاسبه ادواری قیمت تمام شده کالا ها / داریی ها / خدمات سازمان بر اساس هزینه های ثبت شده برای مراکز هزینه
 • قابلیت محاسبه مقطعی قیمت تمام شده کالا ها / دارایی ها / خدمات سازمان بر اساس هزینه های ثبت شده برای مراکز هزینه
 • قابلیت جمع آوری کردن ، کنترل کردن تسهیم هزینه های واقعی
 • قابلیت معرفی تعداد زیادی دوره محاسبه در مدت زمان های مختلف
 • قابلیت معرفی تعداد نا محدود انبار و کالاهای مجاز برای انجام محاسبات
 • قابلیت محاسبه کردن قیمت تمام شده هر یک از کالا و خدمات با امکان فیلتر فصل ها /مواد و ردیف های هزینه
 • قابلیت محاسبه کردن بهای تمام شده هر یک از کالا و خدمات با تفکیک روش های ساخت
 • قابلیت محاسبه کردن بهای تمام شده هر یک از کالا و خدمات با تفکیک
 • قابلیت معرفی کردن درخت محصولات
 • قابلیت کنترل مصرف مواد طبق روش ساخت
 • قابلیت تعریف حساب های ثابت
 • قابلیت تعریف هزینه های تبدیل
 • قابلیت تعریف تسهیم هزینه های خدماتی
 • قابلیت تعریف انواع انحرافات ( نرخ مواد / مصرف مواد / نرخ دستمزد / کارایی دستمزدهزینه / حجم / کارایی سربار / ظرفیت )
 • قابلیت محاسبه کردن بهای تمام شده کالا و خدمات به صورت استاندراد
 • قابلیت محاسبه کردن قیمت تمام شده کلیه خدماتی که توسط پیمانکاران انجام می شود .
 • قابلیتمحاسبه کردن بهای تمام شده دارایی های در جریان تکمیل به تفکیک فصول، مواد و ردیفهای هزینه
 • قابلیت یافتن هزینه محصولات و خدمات مشترک و فرعی
 • قابلیت محاسبه کردن هزینه لوازم مصرفی در حین انجام فعالیت مربوط
 • قابلیت محاسبه کردن هزینه لوازم مصرف نشدنی در حین انجام فعالیت مربوط
 • قابلیت محاسبه کردن هزینه های سربار یا غیرمستفیم اجرای فعالیتها
 • قابلیت محاسبه کردن بها و نرخ گذاری کاردکس کالای تولیدی در یک زمان
 • قابلیت دسترسی داشتن سریع به کلیه اطلاعات بهای تمام شده کالاهای تولیدی /مصرفی و خدمات ارائه شده بلافاصله بعد از انجام عملیات محاسبه  بدون نیاز به مرور گزارشات در قالب کارت محصول
 • قابلیت محاسبه کردن هزینه های مطالعاتی در یک سازمان
 • قابلیت محاسبه کردن هزینه های فعالیتهای هر واحد سازمان
 • قابلیت محاسبه کردن هزینه ها به تفکیک معاونت و به تفکیک افراد
 • قابلیت محاسبه کردن هزینه های کارمندان و سایر پرداختیهای مستقیم به آنها  در فعالیت مربوط
 • قابلیت محاسبه کردن بهای تمام شده طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک پروژه های آنها به تفکیک فصول، مواد و ردیفهای هزینه و به تفکیک منابع تامین اعتبار
 • قابلیت تفکیک کردن فرایند های تولید در سطح مرکز های  هزینه و جایگاه های  کاری برای تطبیق عملیات محاسبه  با فرآیند واقعی تولید محصولات
 • قابلیت تعریف انواع ماشین آلات وابسته به مرکز های  هزینه
 • قابلیت شناسایی کردن عامل های هزینه ای موثر بر بهای تمام شده
 • قابلیت انتخاب کردن مدل محاسبه و نحوه اعمال کردن بهای تمام شده
 • قابلیت تعریف ماتریس سهم با توجه به مبانی تسهیم
 • قابلیت استخراج کردن قیمت تمام شده و محاسبه کردن انحرافات
 • قابلیت تعریف انواع فرم های ثبت توقف های ایستگاه های کاری/ ثبت خدمات در مرکز های هزینه خدماتی/ ثبت موجودی پای کار پایان دوره / ثبت کالاهای وارد شده  به توليد به هر دوره محاسبه
 • قابلیت ثبت کردن موجودی های پای کار تولیدی / مصرفی / پایان کار با امکان تفکیک مراکز هزینه ، ریز مواد بکار رفته در هر دوره مالی
 • قابلیت معرفی کردن نسخه های قابل پیش بینی برای انجام محاسبات بهای تمام شده پیش بینی
 • قابلیت مقایسه کردن کلیه دوره های مختلف محاسباتی
 • قابلیت صدور گزارشات مرتبط با تسهیم هزینه
 • قابلیت صدور گزارشات اطلاعات مواد مصرفی در کالا ها
 • قابلیت صدور سند های مالی بهای تمام شده
 • قابلیت صدور گزارشات دارای انواع انحرافات در بهای تمام شده
 • قابلیت دریافت گزارش کار در جریان با تفکیک مرکز های کنترل
 • صدور اسناد مالی بهای تمام‌شده به دو روش استاندارد و واقعی
 • قابلیت صدور گزارشات مربوط به تولید محصولات و خدمات
 • قابلیت صدور گزارش گردش نیمه ساخته ها
 • قابلیت دریافت انواع گزارشات مقایسه ای (هزینه ها / تولید /مصارف و… در دوره های مختلف )

قابلیت دریافت کردن کلیه اطلاعات از دیگر ماژول ها (سیستم انبار – سیستم حسابداری – سیستم تولید – سیستم حقوق ودستمزد – سیستم دارایی های ثابت)