9- تداوم کسب و کار

نرم افزارهایی كه از تداوم كسب وكار بر مبنای اهداف و راهبردهای كلان سازمان ( كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند)، پشتیبانی میكنند.

1-9) مدیریت بحران و پدافند غیرعامل
1-1-9) مدیریت اطلاعات بحران
2-1-9) برنامه ریزی مدیریت بحران
3-1-9) مدیریت پیشگیری
4-1-9) مدیریت مقابله
5-1-9) ارزیابی مدیریت بحران
سایر امکانات پیدار
1-9) مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

نرم افزاری كه در زمانهای وقوع حوادث بحرانی، سازمان را در مدیریت بحران یاری مینماید. همچنین تعریف و اجرای برنامه های پدافند غیرعامل نیز برعهده این سیستم است. پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد كه به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن میتوان از وارد شدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی سازمان جلوگیری نموده یا میزان این خسارات و تلفات را به حداقل ممکن كاهش داد.

1-1-9) مدیریت اطلاعات بحران

ماژولی كه تعاریف انواع حادثه، بحران، شرایط اضطراری، فاجعه، مصادیق و انواع بحران، اثرات بحرانها در سازمان، امور دفاعی، اقدامات و شیوه های پدافند غیرعامل، حوزه ها و فعالیتهای پدافند غیرعامل و شرایط مخاطرات امنیت ملی را پشتیبانی میكند.

2-1-9) برنامه ریزی مدیریت بحران

ماژولی كه تعریف كلیه اصول اولیه و برنامههای سازمان در راستای مدیریت بحران، به ازای هر نوع رویکرد مدیریت بحران (پیشگیری و مقابله) و انواع اقدامات پدافند غیرعامل (انواع فعالیتهای دفاعی، امنیت ملی، غیرنظامی، فنی و مدیریتی) را پشتیبانی میكند. زمانبندی، منابع، مخاطرات و هزینه های مربوط به هر رویکرد نیز به كمک این ماژول تعیین میشود. همچنین تعیین ساختار و الگوی مدیریت بحران در سازمان، تعریف ستاد بحران و گروه های زیرمجموعه، تدوین طرح واكنش اضطراری در سازمان، طبقه بندی تیم های بحران، تشکیل تیم بحران، ساختار تیم بحران و شیوه مقابله با بحران نیز برعهده این ماژول است.

3-1-9) مدیریت پیشگیری

ماژولی كه مدیریت پیشگیری از بحران و اصول پیشگیری از بحران را پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت پیش بینیها و اقدامات انجام شده جهت آمادگی
- ثبت مانورها و تمرینها

-شناسایی نقاط قوت و ضعف در مانورها و بحرانها

4-1-9) مدیریت مقابله

فرآیند اجرای مقابله با بحران بر اساس برنامه مدیریت بحران و ثبت نتایج برعهده این ماژول است.

5-1-9) ارزیابی مدیریت بحران

ارزیابی كلیه عملیات مرتبط با مدیریت بحران برای بهبود مستمر بر عهده این ماژول است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف، ثبت و اندازه گیری چکل یستهای مربوط به بازرسیها در انواع مختلف
- تعریف روشهای ارزیابی براساس چکلیستهای تعریف شده
- بررسی نتایج ارزیابی

سایر امکانات پیدار
2-9) مدیریت انطباق
1-2-9) انطباق با قوانین و مصوبات بالادستی
2-2-9) انطباق با قوانین و استانداردهای صنعتی
3-2-9) ممیزی
سایر امکانات پیدار
2-9) مدیریت انطباق

نرم افزارها و سرویسهای مدیریت انطباق، یک چارچوب مشترک و رویکردی یکپارچه فراهم میكنند كه در آن همه نیازمندیهای انطباق پیشروی یک دستگاه دولتی مدیریت میشوند. این سیستم سازمان را قادر میسازد تا از انطباق اقدامات و خدمات سازمان با مأموریت های سازمان، مقررات ناشی از كسب و كار، قوانین بالادستی، قوانین و استانداردهای صنعتی و سایر قوانین حقوقی اطمینان حاصل كند.

1-2-9) انطباق با قوانین و مصوبات بالادستی

ماژولی كه ثبت، ردیابی و پیگیری مستمر اجرای احکام ابلاغی بالادستی، مصوبات درون سازمانی، قوانین ( حقوقی، مالی، بودجه، حقوق و دستمزد و ...)، دستورالعملها و بخشنامه ها، تهیه گزارش اجرای مصوبات و احکام، گزارش مغایرتها، موارد عدم تطابق احتمالی و عدم اجرای احکام (و پیگیری برای رفع این موارد و اشکالات در صورت لزوم) را به عهده دارد.

2-2-9) انطباق با قوانین و استانداردهای صنعتی

این ماژول سازمان را قادر میسازد تا انطباق با مقررات متمركز بر صنعت و قوانین و استانداردهای صنعتی را كنترل كند. در این راستا، ثبت، ردیابی و پیگیری مستمر اجرای قوانین و استانداردهای صنعتی، مصوبات درون سازمانی در زمینه این قوانین و استانداردها، دستورالعمل ها و بخشنامه ها در زمینه این قوانین و استانداردها، تهیه گزارش اجرای قوانین و استانداردها، گزارش مغایرتها، موارد عدم تطابق احتمالی و عدم اجرای قوانین و استانداردها (و پیگیری برای رفع این موارد و اشکالات در صورت لزوم) را به عهده دارد.

3-2-9) ممیزی

ماژولی كه پشتیبان بررسی اسناد و گردشكار فرآیندها و فعالیتهای مالی و غیرمالی در سازمان به منظور اطمینان از تطابق فعالیتهای انجام شده با قوانین و مقررات مرتبط، كشف، شناسایی و گزارش موارد تخلف و تقلب احتمالی از قوانین و مقررات در فرآیندها و فعالیتهای مالی و غیرمالی است. این ماژول از طریق صحت سنجی و آزمایش ركوردها (جهت اطمینان از دقت)، به ردیابی و مدیریت ممیزیهای مالی و غیرمالی می پردازد.

سایر امکانات پیدار
3-9) مدیریت مخاطرات
1-3-9) شناسایی مخاطرات
2-3-9) تحلیل مخاطرات
3-3-9) تدوین برنامه مخاطرات
4-3-9) اجرای برنامه مخاطرات
سایر امکانات پیدار
3-9) مدیریت مخاطرات

نرم افزاری كه به برنامه ریزان اجازه میدهد تا عدم قطعیتها را از طریق شناسایی و تولید متریک ها، تنظیم پارامترها، اولویت بندی و توسعه برنامه های رفع اشکال و پیگیری ریسک، به وضوح رفع كنند.

1-3-9) شناسایی مخاطرات

ماژولی كه پایش و شناسایی مخاطرات محیطی و داخلی سازمان را به عهده دارد. این ماژول شامل شناسایی و تعیین مخاطرات در جنبه های مختلف مالی، منابع انسانی، حقوقی، دارایی های سازمان، قوانین بالادستی و ... است.

2-3-9) تحلیل مخاطرات

ماژولی كه تحلیل مخاطرات (درصد احتمال بروز، تعیین تحمل ریسک برای سازمان به ازای هر یک از مخاطرات و میزان اثر هر یک از مخاطرات) را به عهده دارد.

3-3-9) تدوین برنامه مخاطرات

ماژولی كه طراحی فرآیندهای مرتبط با مدیریت مخاطرات از جمله دسته بندی، اولویت بندی، توسعه و نگهداشت رویه ها و سیاستهای مرتبط با مخاطرات، تعیین راهبرد و رویکرد مقابله با هر یک از مخاطرات، تخصیص مسئولیتها، تعیین منابع و شیوه پایش را به عهده دارد.

4-3-9) اجرای برنامه مخاطرات

ماژولی كه پشتیبان پایش، اجرای راهبردها و رویکردهای مربوط به مدیریت مخاطرات، آگاهی بخشی و آموزش در ارتباط با برنامه مخاطرات است. همچنین فعالیتهای مربوط به مدیریت مخاطرات را پایش و آنالیز كرده و بر مبنای آن، برنامه را اصلاح می كند.
گزارش دهی فعالیتهای مربوط به مدیریت مخاطرات نیز بر عهده این ماژول است.

سایر امکانات پیدار
4-9) ترمیم کسب و کار
1-4-9) برنامه ریزی ترمیم
2-4-9) بررسی جنبه های حقوقی
3-4-9) بررسی عوامل شکست
4-4-9) ترمیم
سایر امکانات پیدار
4-9) ترمیم کسب و کار

نرم افزاری جهت پشتیبانی از مدیریت تلاشها و فعالیتها برای ترمیم در هر یک از جنبه های كسب و كار سازمان (فرآیندها، سیاستها، ساختار، تجهیزات و ...) ، كه دچار مشکل شده است. در این سیستم برنامه های اصلاحی با همکاری متخصصین ایجاد میشود. اعتبارسنجی این برنامه ها با كارشناسان ، تخصیص منابع ، حل هر گونه دغدغه قانونی و تعیین سیاستهای كلی سازمان برای ترمیم توسط این سیستم پشتیبانی میشود.

1-4-9) برنامه ریزی ترمیم

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین روشها و فعالیتهای ترمیم
- شناسایی و اختصاص منابع برای مدیریت فعالیتهای ترمیمی
- زمانبندی و برآورد هزینه فعالیتهای ترمیمی
- شناسایی مخاطرات ترمیم

2-4-9) بررسی جنبه های حقوقی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- بررسی چارچوب قانونی

-جبران خسارت، جریمه و سایر اقدامات اصلاحی
- بررسی و تحلیل قوانین زیست محیطی و قراردادهای بین المللی مرتبط

3-4-9) بررسی عوامل شکست

ماژولی كه جهت پشتیبانی از مطالعه علل آسیب، شکست و خرابی پیشبینی شده است.

4-4-9) ترمیم

ماژولی كه پشتیبان ترمیم فرآیندها، سیاستها، ساختار، تجهیزات و ... در سازمان است.

سایر امکانات پیدار
5-9) مدیریت اقدامات موردی
1-5-9) برنامه ریزی اقدامات موردی
2-5-9) اجرا و ارزیابی اقدامات موردی
سایر امکانات پیدار
5-9) مدیریت اقدامات موردی

این سیستم به جهت آمادگی در تعریف، ارزیابی و مدیریت اقدامات موردی مطرح شده است.

1-5-9) برنامه ریزی اقدامات موردی

ماژولی كه تعریف كلیه اصول اولیه و برنامههای سازمان در راستای مدیریت اقدامات موردی را پشتیبانی میكند. زمانبندی، تعیین منابع، مخاطرات و هزینه های مربوط به هر اقدام و برنامهریزی ایمنی اقدامات نیز به كمک این ماژول تعیین میشود

2-5-9) اجرا و ارزیابی اقدامات موردی

اجرا و پوشش اقدامات موردی طبق برنامهریزی انجام شده و با ارجاع و ارتباط با سیستمهای دیگر، بازنگری در این اقدامات و در برنامه تدوین شده در صورت نیاز، مدیریت ایمنی این اقدامات، ارزیابی نحوه مصرف منابع، هزینه، زمان، قابلیت كاربرد، وضعیت ایمنی و ... اقدامات موردی بر عهده این ماژول است.

سایر امکانات پیدار