8- توسعه قابلیت های سازمانی

نرم افزارها و یا سرویس هایی كه از تحول كسب وكار و توسعه قابلیتهای سازمانی برمبنای اهداف و راهبردهای كلان سازمان (كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند) پشتیبانی میكنند. تحول كسب و كار به معنی ایجاد تغییرات اساسی در اداره كسب وكار است. بهبود كسب و كار به معنی ایجاد تغییرات تکاملی بوده و عمدتا شامل بهبود فرآیندهای كسب و كار است. تحول كسب و كار از طریق اصلاح نحوه كار كاركنان، ساختار سازمانی، و نحوه استفاده از فناوری محقق میشود.

1-8) مدیریت ساختار و فرآیندها
1-1-8) تشکیلات
2-1-8) طراحی مشاغل
3-1-8) تعریف و بهبود فرآیندها
سایر امکانات پیدار
1-8) مدیریت ساختار و فرآیندها

سیستمی كه پشتیبان استقرار و مدیریت فرآیندها، چارچوبهایی برای مدیریت فرآیندها، تعریف ساختار و فرآیندهای كسب وكار و مدیریت كارایی فرآیندها و بهبود ساختار و فرآیندهای كسب وكاری است.

1-1-8) تشکیلات

ماژولی كه طراحی، بازنگری و نگهداشت ساختار سلسله مراتبی تشکیلات سازمان ( ساختار سازمانی)، ارزیابی عمق و سطح ساختار سامانی، تدوین شرح وظایف واحدها و پست های سازمانی، تعریف ارتباطات بین واحدهای سازمانی، پیگیری كسب مجوزها و مصوبات قانونی لازم، انتشار و اطلاع رسانی نتایج را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف قانون و اساسنامه تاسیس و تشکیل دستگاه
- تعریف اهداف و وظایف اساسی دستگاه
- تعریف ساختار و نمودار سازمانی
- تعیین تاریخ تصویب و تصویب كننده
- نگهداری سوابق ساختار با تاریخ در هر مقطع زمانی
- اضافه و كم نمودن پستها
- ثبت اطلاعات مدیریتها و ادارات
- تعریف كدینگ حوزه ها
- تعریف كدینگ سطوح سازمانی
- سازماندهی چارت سازمانی ( شامل پست، جایگاه و تعداد برای هر یک ازشغلها)
- تعریف سطوح واحدهای سازمانی با امکان تعریف محدودیتهای ساختاری
- تعریف انواع سطوح پستی با امکان تعریف محدودیتهای سطوح برای هرسطح
- تعریف شرح مأموریت و وظایف واحدها
- تعریف عملکرد و اهم فعالیتهای دستگاه از ابتدای تاسیس تا كنون
- اضافه نمودن و یا حذف سازمانها و شوراهای وابسته به دستگاه

2-1-8) طراحی مشاغل

ماژولی كه تدوین دیاگرام های فعالیت نقشها، تعاریف شغلها، تدوین پروفایل مربوطه، انتساب نقش ها، همراستا كردن مسئولیتها و تدوین قواعد حقوق و دستمزد مربوطه را به عهده دارد. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف مشاغل
- تدوین شناسنامه مشاغل
- تعریف شرایط احراز تصدی پست برای هر یک از رشته های شغلی
- توسعه عناوین شغلی موجود
- تعریف رسته ها و رشته های مختلف شغلی
- ثبت و مدیریت اطلاعات كدینگ مشاغل
- تشخیص و ارزیابی مشاغل تخصصی و تحقیقی

3-1-8) تعریف و بهبود فرآیندها

ماژولی كه دسته بندی فرآیندهای كسب وكار سازمان، تعیین محدوده فرآیندها، تعریف فرآیندها، تعیین وظایف و مسئولیتهای مرتبط و مستندسازی فرآیندها را به عهده دارد.
همچنین شناسایی و انتخاب فرصتهای بهبود، مدیریت اقدامات بهبود و استانداردسازی فرآیندها توسط این ماژول انجام میشود. علاوه بر این سنجش و مدیریت میزان انعطافپذیری، وفق پذیری و تغییر فرآیندها، سادگی فرآیندها، قابلیت بکارگیری فرآیندها،
میزان شفافیت مسئولیت و اختیارات مربوط به یک فرآیند، قابلیت كنترل و ممیزی فرآیند، میزان تطابق یک فرآیند با سازمان، پورتفولیوی آن و سیاستهای دولتی، میزان گسستگی یک فرآیند از دیدگاه زیرفرآیندها، میزان پوشانندگی فرآیند در ارتباط با حیطه
عملیات كلان یک كسب و كار، انحصاری بودن ویژگیهای موردنیاز برای اجرای بهینه و منطبق با اصول و قوانین فرآیندها، توانایی یادگیری كاركنان، میزان به كارگیری فرآیندها در حیطه فعالیتهای جاری سازمان و قابلیت بازنگری فرآیندها بر عهده این
ماژول است.
این ماژول برای ارائه كاركردهای موردانتظار از آن، به طور ویژه از مولفه كاربردی سیستم مدیریت و خودكارسازی فرآیند كسب وكار استفاده میكند.

سایر امکانات پیدار
2-8) مدیریت طرحها و پروژه ها
1-2-8) مدیریت سبد طرح ها و پروژه ها
2-2-8) مدیریت طرح ها
3-2-8) برنامه ریزی پروژه
4-2-8) اجرای پروژه
5-2-8) كنترل و تضمین كیفیت
سایر امکانات پیدار
2-8) مدیریت طرحها و پروژه ها

نرم افزاری كه قابلیتهایی را برای تخمین هزینه و برنامه ریزی، زمانبندی، كنترل هزینه و مدیریت بودجه، تخصیص منابع، همکاری، ارتباطات، مدیریت كیفیت و مستندسازی طرح ها و پروژه های سازمانی فراهم میكند. این نرم افزار برای رفع و رجوع پیچیدگی
طرح ها و پروژه های بزرگ استفاده میشود.

1-2-8) مدیریت سبد طرح ها و پروژه ها

ماژولی كه طراحی سبد طرحها و پروژه های سازمان، تعیین روابط پیش نیازی، هم نیازی و هم پوشانی بین طرحها و پروژه ها، تعیین منابع مشترک، همگام سازی برنامه زمانی طرحها و پروژه ها، تصمیم گیری در مورد آغاز، تعلیق یا خاتمه طرحها و پروژه ها را به عهده دارد. 

2-2-8) مدیریت طرح ها

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تدوین ساختار و رویکرد طرح (برنامه)
- مدیریت ذینفعان و شركای طرح
- برنامه ریزی اجرای طرح در قالب برنامه ریزی و اجرای پروژه های مختلف
- بازبینی و گزارش عملکرد طرح

3-2-8) برنامه ریزی پروژه

ماژولی كه تهیه، تصویب و بازنگری برنامه اجرای پروژه ها شامل مراحل، سازمان اجرایی، منابع، زمانب ندی، نحوه كنترل و فرآیندهای پشتیبان را به عهده دارد.
شامل كاركردهای زیر است:
- تحلیل اولیه پروژه
o تعیین محدوده پروژه
o شناسایی نیازها و اهداف پروژه
o شناسایی نیازمندیهای مربوط به منابع پروژه
o شبیه سازی پروژه با وضعیت های متفاوت
o ارزیابی آمادگی برای پروژه
o شناسایی متدولوژی های مدیریت پروژه مناسب
o تکوین معیارها و شاخصهای پروژه
- تهیه برنامه پروژه
o تعریف نقشها، ذینفعان و شبکه افراد مرتبط با پروژه
o برنامه ریزی و تسطیح منابع پروژه
o برنامه ریزی تامین اقلام پروژه
o تعریف ساختار شکست كار
o تعیین برنامه های آموزش و ارتباطات
o برنامه ریزی و كنترل هزینه پروژه
o طراحی رویکردهای پاداش دهی
o طراحی و برنامه ریزی استقرار پروژه

4-2-8) اجرای پروژه

ماژولی كه جمع آوری داده های مرتبط با عملکرد و پیشرفت پروژه ها، تجمیع و یکپارچه سازی این داده ها برای محاسبه پیشرفت پروژه ها، مقایسه پیشرفت واقعی با پیشرفت برنامه ای و تحلیل انحرافات، تهیه و ارائه گزارش پیشرفت پروژه ها به بخش نظارت، كنترل و تضمین كیفیت، مبادی ذیربط و تعیین اقدامات اصلاحی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- مستندسازی و پیکربندی
- مدیریت مخاطرات پروژه
- اجرای پروژه
o بررسی عملکرد و پیشرفت پروژه
o مقایسه پیشرفت واقعی با پیشرفت برنامه ای و تحلیل انحرافات
o ارزیابی تاثیر مدیریت پروژه روی معیارها و نتایج

o تحلیل ارزش كسب شده
o گزارش وضعیت پروژه
o مدیریت محدوده پروژه
o كمک به پیشرفت و پایداری فعالیتها و مشاركت كنندگان
- بازبینی پروژه
- بستن پروژه
- مدیریت وفق پذیری پروژه با تغییرات سازمانی و یا تغییرات در اهداف، محدوده و مقتضیات اجرایی پروژه
- ارتباط با ذینفعان و پاسخگویی به آنها

5-2-8) كنترل و تضمین كیفیت

ماژولی كه اجرای فعالیتهای كنترل و تضمین كیفیت ( مرور، بازبینی، بازرسی، ممیزی، آزمون) در مورد فرآیندها و فرآورده های طرحها و پروژه های در حال اجرا در سازمان، نظارت بر پروژه ( به ویژه از منظر محدوده، زمان، هزینه و كیفیت)، اطمینان از تطابق
پروژه با اهداف و محدوده آن، اطمینان از وفق پذیری پروژه با تغییرات سازمانی و یا تغییرات در اهداف، محدوده و مقتضیات اجرایی پروژه و تهیه و انتشار گزارش نظارتی طرحها و پروژه ها را به عهده دارد.

سایر امکانات پیدار
3-8) مدیریت کیفیت
1-3-8) برنامه ریزی كیفیت
2-3-8) اجرای فعالیتهای تضمین كیفیت و اقدامات اصلاحی
سایر امکانات پیدار
3-8) مدیریت کیفیت

سیستمی كه مدیریت خصوصیات سازمانی را كه ارتباط نزدیکی با كیفیت خروجیها (خدمات و محصولات سازمان) دارند، به عهده دارد. تعیین نیازمندیهای كیفیت و ارزیابی ارتباط بین كیفیت و نیازمندیها، از جمله كاركردهای این سیستم است. در مجموع، این سیستم از طراحی و استقرار نظام مدیریت كیفیت در سازمان پشتیبانی میكند.

1-3-8) برنامه ریزی كیفیت

ماژولی كه پشتیبان برنامه ریزی فعالیتهای تضمین كیفیت شامل مرورها، بازبینی ها، بازرسی ها، ممیزی ها و آزمونهای كیفی و تعیین نیازمندیهای كیفیت است. پشتیبانی از طراحی نظام مدیریت كیفیت نیز توسط این ماژول انجام میشود.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین سیاستها، اهداف و نظامنامه كیفیت
- تعیین خصوصیات حیاتی كیفیت و اقلام تحت ارزیابی كیفیت (از بین افراد، فرآیندها، محصولات، خدمات، كالاها، اسناد و غیره)
- تعیین روشهای اجرایی و دستورالعملهای مربوط به كیفیت به ازای هر یک از اقلام تعیین شده در بند قبل
- تعیین فعالیتهای پیشگیرانه كیفیت
- تعیین مشخصه های كنترلی و كنترلهای كیفیتی
o تعیین گامهای فرآیند كنترل
o شناسایی روشهای اندازه گیری
o تعیین شایستگیهای مورد نیاز

2-3-8) اجرای فعالیتهای تضمین كیفیت و اقدامات اصلاحی

ماژولی كه پشتیبان اجرای فعالیتهای تضمین كیفیت مطابق با برنامه كیفیت و نظام مدیریت كیفیت، انجام ارزیابیهای مختلف، جمع آوری داده ها، ثبت، خلاصه سازی و انتشار نتایج است. همچنین تعیین دلایل مغایرتها با كیفیت موردانتظار، تعیین اقدامات
اصلاحی لازم برای رفع مغایرتها، ارزیابی اثرات بالقوه، پیگیری اجرا و گزارش نتایج را به عهده دارد

سایر امکانات پیدار
4-8) مدیریت دانش
1-4-8) مدیریت نقشه دانش
2-4-8) تولید/اكتساب دانش
3-4-8) بازیابی دانش
4-4-8) توزیع دانش
سایر امکانات پیدار
4-8) مدیریت دانش

هدف از این سیستم، بهبود به اشتراک گذاری اطلاعات و دانش است به طوریكه كاركنان بتوانند دانش را بدست آورده و آن را به دیگر كاركنان منتقل كنند. این سیستم برای دستگاه های دولتی با كاركنان مبتنی بر دانش و مبتنی بر تحقیق مناسب است (این سیستم برای انجام كاركردهای خود، تکیه جدی به برخی مولفه های كاربردی مانند سیستم مدیریت اسناد، هوش تجاری و ... دارد).

1-4-8) مدیریت نقشه دانش

ماژولی كه از طراحی، تکمیل و بازنگری مستمر نقشه دانش سازمانی، شامل سلسله مراتب موضوعات دانشی، منابع دانش داخلی و بیرونی پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف منابع دانشی
- نعریف سلسله مراتب موضوعات دانشی
- طراحی نقشه دانش سازمانی
- بازنگری نقشه دانش سازمانی

2-4-8) تولید/اكتساب دانش

ماژولی كه برنامه ریزی و اجرای اقدامات لازم برای تامین محتوای دانش را به عهده دارد. این ماژول شامل مدیریت جریان كاری برای تولید انواع محتواها و اسناد است. ثبت تجربیات تایید شده در سازمان نیز توسط این ماژول صورت میگیرد.

3-4-8) بازیابی دانش

ماژولی جهت اعمال انواع پرسوجوهای پیشرفته و استخراج دانش از محتوای جمع آوری شده است.

4-4-8) توزیع دانش

ماژولی كه امکان دسترسی به محتوا و كانالها، تعیین قالبهای انتشار دانش و اطلاع رسانی، و درنهایت، انتشار دانش را فراهم میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف كانالهای مختلف توزیع،
- تعریف شرایط دسترسی به محتوا
- تعریف قالبهای انتشار دانش
- مدیریت فرآیند انتشار دانش

سایر امکانات پیدار
5-8) مدیریت تغییرات
1-5-8) برنامه ریزی تغییرات
2-5-8) طراحی تغییرات
3-5-8) پیاده سازی تغییرات
4-5-8)پایداری منافع حاصل
سایر امکانات پیدار
5-8) مدیریت تغییرات

سیستمی كه از مدیریت تغییرات در سازمان پیشتیبانی میكند. مدیریت تغییرات، فرآیند، ابزار و تکنیکهایی برای مدیریت تغییرات در فرآیندها، ساختار و عملکردهای سازمان است تا نتایج موردنیاز كسب وكار محقق شود

1-5-8) برنامه ریزی تغییرات

ماژولی كه برنامه ریزی تغییرات سازمانی، تعیین عناصر و مؤلفه های سازمانی مؤثر در تغییر، تعیین اقدامات لازم، تعیین وظایف و مسئولیتها، منابع و زمانبندی را به عهده دارد. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تحلیل تأثیرات تغییرات سازمانی
- ارزیابی آمادگی برای تغییر
- تعیین ذی نفعان
- تشکیل تیم
- تعریف دامنه (كار)
- تعریف وضعیت فعلی
- تعریف وضعیت آینده
- شناسایی موانع (در راه) تغییر
- تعیین توانمندسازهای تغییر
- شناسایی منابع
- شناسایی معیارها

2-5-8) طراحی تغییرات

ماژولی كه مسئول پشتیبانی از موارد زیر است:
- ارزیابی نحوه ارتباط با سایر اقدامات سازمان
- تعریف برنامه ارتباطات
- تعریف برنامه انگیزش یا پاداش
- استقرار معیارها
- استقرار و شفاف سازی نقشهای جدید

3-5-8) پیاده سازی تغییرات

ماژولی كه اجرا و نظارت بر اجرای برنامههای تغییر را به عهده دارد و شامل كاركردهای زیر است:
- پشتیبانی از مهندسی مجدد سیستمها و فرایندهای كسب وكار
- پشتیبانی از انتقال به نقشهای جدید
- پایش تغییرات
- گزارش تغییرات

4-5-8)پایداری منافع حاصل

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- پیگیری اجرای اصلاحات لازم به منظور پایدارسازی تغییرات
- پایش كارایی حوزه های تغییر/بهبود یافته
- تعیین و استفاده مجدد از درسهای آموخته شده از فرآیند تغییر
- انجام فعالیتهای اصلاحی برحسب نیاز

سایر امکانات پیدار
6-8-) مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری
1-6-8) برنامه ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
2-6-8) مدیریت طرحهای پژوهشی
3-6-8) ایده پروری
4-6-8) تبدیل ایده به پدیده
5-6-8) مدیریت شبکه نوآوری
سایر امکانات پیدار
6-8-) مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری

مدیریت كلیه فعالیتهای پژوهشی، تحقیقاتی و فناورانه سازمان و نیز چرخه ایده نوآورانه تا نتیجه (خدمت جدید، محصول جدید، فرآیندهای سازمانی جدید و ...) را برعهده دارد (هم برای نوآوری در فعالیتها، فرآیندها و عملکردهای داخل سازمان و هم برای نوآوری در ارائه محصولات و سرویسها)

1-6-8) برنامه ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری

ماژولی كه تعیین و تصویب اهداف، راهبردها، سیاستها و اولویتهای حوزه پژوهش فناوری و نوآوری، تعیین مکانیزمهای تعریف، اجرا و نظارت بر فعالیتهای پژوهشی، فناورانه و نوآوری، تعیین مسئولیتها، وظایف و منابع مرتبط را به عهده دارد. زمانبندی، برآورد هزینه و تحلیل مخاطرات فعالیتهای پژوهشی، فناورانه و نوآوری نیز برعهده این ماژول است

2-6-8) مدیریت طرحهای پژوهشی

پشتیبانی از تعریف، تصویب، اجرای كلیه طرحهای پژوهشی، مطالعاتی و تحقیق و توسعه (به صورت داخلی یا از طریق پیمانکاران خارجی و به وسیله سامانه های دیگر) و اعلام نتایج و دستاوردها

3-6-8) ایده پروری

ماژولی كه پشتیبان مدیریت كشف، جذب و ثبت ایده ها در حوزه های مختلف سازمانی (هم حوزه های عمومی و هم حوزه های تخصصی) از طریق برگزاری كارگاههای ایده پروری، برگزاری مسابقات و رویدادهای نوآورانه، فراخوان جذب ایده برای چالشها و مسائل سازمانی، ارتباط با نظام پیشنهادات منابع انسانی و ... است.

4-6-8) تبدیل ایده به پدیده

ماژولی كه فرآیند تبدیل ایده ها به محصولات و خدمات قابل ارائه توسط سازمان یا اعمال تغییرات در فرآیندهای اجرای فعالیتهای سازمانی را پشتیبانی میكند. تیمسازی، برگزاری كلیه كارگاه های مربوط به این فرآیند، مربیگری، مشاوره های فنی، تخصصی،تجاری و حقوقی، تحلیل بازار و مشتریان، تدوین مدل درآمدی (در صورت نیاز) و ... تحت پوشش این ماژول است.

5-6-8) مدیریت شبکه نوآوری

ماژولی كه شناسایی و برقراری ارتباط با افراد واجد صلاحیت در حوزه های نوآوری (مشاورین، مربیان، تحلیلگران و ...)، سازماندهی و شبکه سازی، حمایت از ایده پردازان، تعریف الگوی همکاری و اشتراک دانش را به عهده دارد.

سایر امکانات پیدار
7-8) مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)
1-7-8) برنامه ریزی و مدیریت عملکردHSE
2-7-8) مدیریت بهداشت كار
3-7-8) مدیریت ایمنی
4-7-8) مدیریت انرژی
5-7-8) مدیریت حفاظت از محیط زیست
6-7-8) مدیریت تامین تجهیزات ایمنی و آتشنشانی
7-7-8) بازرسی و ممیزی ایمنی، بهداشت و محیط زیست
سایر امکانات پیدار
7-8) مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

نرم افزارها یا سرویسهایی كه از امنیت و سلامت فیزیکی كاركنان یک سازمان و محیط زیست پیرامون در مقابل انواع مخاطرات پشتیبانی میكنند.

1-7-8) برنامه ریزی و مدیریت عملکردHSE

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین نیازمندیهای مقرراتی و ذینفعان در ارتباط با HSE

- ارزیابی مخاطرات و فرصتهای HSE

- مدیریت هزینه و فایده HSE

- تدوین برنامه های ایمنی و بهداشت با محوریت پیوستگی ایمنی و ارزیابی فعالانه
- تدوین برنامه مدیریت مصرف انرژی
- تدوین برنامه جلوگیری از آلودگی محیط زیست

-ثبت تمام مشاهدات و رویدادهای مربوط به HSE

- اندازه گیری و گزارش عملکردHSE 

2-7-8) مدیریت بهداشت كار

ماژولی كه كلیه امور مرتبط با بهداشت محل كار و كاركنان را مدیریت می نماید (شامل ارزیابی تاثیر خدمات و عملکردهای سازمان بر بهداشت).
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی، ارزیابی و كنترل آلودگیهای هوا، آب و فاضلاب و پسماندها
- شناسایی، ارزیابی و پیشگیری از آلودگی مواد غذایی بوسیله آب، خاک، هوا،گیاهان و حیوانات
- اطمینان از سلامت مواد غذایی كاركنان
- تنظیم برنامه تغذیه كاركنان با توجه به سلامت فرد و محیطهای كاری آنها
- شناسایی، اندازه گیری، ارزیابی و كنترل ریسکهای بهداشتی شامل عوامل
زیان آور فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، ارگونومیکی و مکانیکی

3-7-8) مدیریت ایمنی

ماژولی كه كلیه امور مرتبط با ایمنی شامل شرایط، ضوابط و استانداردها را پشتیبانی می نماید .
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ارزیابی تاثیر خدمات و عملکردهای سازمان بر ایمنی
- مدیریت لیست MSDS)  Material Safety Data Sheet )
- تعریف لوازم و تجهیزات حفاظت فردی
- مدیریت مجوزها ( permit و gatepass ) و گواهینامه ایمنی خودروها و ماشین آلات
- تعریف و ثبت فعالیتهای ایمنی

4-7-8) مدیریت انرژی

ماژولی كه كلیه مصارف مرتبط با انرژی را مدیریت مینماید (شامل ارزیابی تاثیر خدمات و عملکردهای سازمان بر مصرف انرژی).
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف و ثبت فعالیتهای مدیریت انرژی
- ثبت نتایج ارزیابی مدیریت انرژی
- شناسایی و ثبت دستگاههای پرمصرف
- تدوین و تغییر در فرآیندهای كاری از منظر مصرف بهینه انرژی
- پیگیری راه حلهای مدیریت انرژی

5-7-8) مدیریت حفاظت از محیط زیست

ماژولی كه شناسایی و اندازه گیری آلاینده های زیست محیطی و پیگیری راه حلهای كنترلی جهت كاهش یا حذف آلاینده ها، مدیریت پسماند و پساب را بر عهده دارد (شامل ارزیابی تاثیر خدمات و عملکردهای سازمان بر محیط زیست).

6-7-8) مدیریت تامین تجهیزات ایمنی و آتشنشانی

ماژولی كه تامین تجهیزات ایمنی و آتش نشانی (كپسول آتش نشانی، فایر باكس و غیره) را مدیریت مینماید.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف لوازم و تجهیزات آتشنشانی
- تعریف افراد حاضر در شیفتها
- ثبت فعالیتها و بازدیدهای انجام شده شیفتها
- ثبت گزارش شیفتهای آتشنشانی

7-7-8) بازرسی و ممیزی ایمنی، بهداشت و محیط زیست

ماژولی كه تعریف، ثبت و اندازه گیری چک لیستهای مربوط به بازرسیها در ارتباط با جنبه های مختلف (سازمان، پرسنل، ماشین آلات، پیمانکاران و غیره)، تعریف روشهای ارزیابی بر اساس چک لیستهای تعریف شده و مقایسه نتایج ارزیابی را به عهده دارد.

سایر امکانات پیدار
8-8) ارزیابی عملکرد سازمان
1-8-8) برنامه ریزی ارزیابی عملکرد
2-8-8) پایش و ارزیابی عملکرد
سایر امکانات پیدار
8-8) ارزیابی عملکرد سازمان

شامل تدوین شاخصهای ارزیابی عملکرد و پایش و ارزیابی عملکرد بر مبنای شاخصهای تدوین شده است.

1-8-8) برنامه ریزی ارزیابی عملکرد

ماژولی كه برنامه ریزی و تعیین محورها و شاخصهای سنجش و ارزیابی عملکرد سازمان در سطوح واحدهای سازمانی، برنامه های عملیاتی و كاركنان، به منظور سنجش میزان تحقق اهداف و موفقیت در اجرای راهبردها و سیاستهای سازمانی را به عهده
دارد (شاخصهای ارزیابی و اندازه گیری بر اساس همان معیارها و شاخصهای كلیدی كارایی سازمان، كه در هنگام برنامه ریزی استراتژیک سازمان مشخص شده اند، با انتخاب زیرمجموعهای از آنها و/یا تدقیق آنها تعیین خواهد شد).
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ایجاد مدل سیستمی و شیوه پایش/ارزیابی سازمان در هر حوزه
- تعیین شاخصهای مربوط به اندازه گیری بهره وری فرآیندها
- تعیین شاخصهای مربوط به اندازه گیری اثربخشی هزینه
- تعیین شاخصهای مربوط به اندازه گیری كارایی كاركنان
- تعیین شاخصهای مربوط به اندازه گیری زمان چرخه خدمات
- زمانبندی پایش/ارزیابی
- تعیین منابع پایش/ارزیابی
- شناسایی مخاطرات پایش/ارزیابی

2-8-8) پایش و ارزیابی عملکرد

ماژولی كه اجرای پایش/ارزیابی عملکرد و گردآوری، تجمیع، تلفیق و تحلیل داده های مربوط به عملکرد برنامه های عملیاتی بر مبنای شاخصهای اندازه گیری عملکرد، تحلیل شکاف جهت درک نیازها و درجه تغییرات موردنیاز و در نهایت، تعیین اقدامات لازم برای بهبود این شاخصها را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است

- جمع آوری داده ها
- محاسبه معیارهای عملکرد
- تحلیل عملکرد بر اساس داده ها
- آماده سازی گزارشات
- توسعه برنامه بهبود عملکرد

سایر امکانات پیدار