راهکار حسابداری پیمان ها و صورت وضعیت ها پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت  ثبت کردن پیش پرداخت ها
 • قابلیت بررسی کردن پیش پرداختها
 • قابلیت تایید کردن پیش پرداختها
 • قابلیت تصویب کردن پیش پرداخت ها
 • قابلیت دستور پرداخت و درخواست وجه برای پیش پرداختها
 • قابلیت بررسی مالی مدارک و پرداخت وجوه پیش پرداخت به پیمانکاران مطابق با قوانین و مقررات مرتبط
 • قابلیت  بررسی مالی مدارک و پرداخت صورت وضعیت مرحله ای پیمانکاران
 • قابلیت درنظرداشتن  كسورات قانونی و قراردادی و پاسخ به استعلام صورت وضعیت پیمانکاران
 • قابلیت بررسی و تعهد اعتبار مربوط با قراردادها قبل از پرداخت
 • قابلیت ثبت کردن ، بررسی کردن و برگشت دادن تقاضای  تعهد اعتبار
 • قابلیت  ثبت کردن ، کنترل کردن ، تایید وتصویب کردن ، دستور پرداخت و درخواست وجه برای علی الحسابها
 • قابلیت مدیریت  مدارک و تهیه حساب نهایی پیمان، پرداخت یا دریافت نهایی و تسویه حساب پیما
 • قابلیت تشخیص عامل های هزینه ای موثر بر قیمت تمام شده
 • قابلیت انجام محاسبات  قیمت استاندارد
 • قابلیت تعیین مدل محاسبات و روش اعمال کردن قیمت تمام شده
 • قابلیت استخراج کردن قیمت تمام شده و محاسبات انحرافات
 • قابلیت تهیه گزارش از مدیریت پرداخت ها ( پیش پرداخت ها ، صورت وضعیت ها ، تسویه حساب ها )
 • قابلیت تهیه گزارش از سپرده ها، ضمانت ها و كسورات قراردادی
 • قابلیت تهیه گزارش حسابداری بهای تمام شده قرارداد ها