راهکار خاتمه خدمت پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت کنترل و تائید برقراربودن  حقوق بازنشستگی و مشخص کردن  تغییرات حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت
 • قابلیت مدیریت کردن تاریخچه  و محاسبه کردن  دوره خدمت
 • قابلیت مشخص کردن وراث قانونی که شامل دریافت حقوق وظیفه می شوند
 • قابلیت مدیریتکردن حکم های  مشتركین صندوق بازنشستگی
 • قابلیت مدیریت کردن  فرم اطلاعات  كارمندان از كارافتاده
 • قابلیت مدیریت کردن فرم اطلاعات  كارمندانی كه به دلیل انجام وظیفه فوت میكنند.
 • قابلیت دریافتکردن تقاضای  بازخرید
 • قابلیت بررسی کردن تقاضای  بازخرید
 • قابلیت دریافت کردن تائیدیه بازخرید
 • قابلیت محاسبه کردن مقدار سنوات
 • قابلیت صادر کردن حکم بازخرید
 • قابلیت دریافت کردن  تقاضای انتقال
 • قابلیت دریافت کردن تائیدیه از مبداً و مقصد
 • قابلیت صادر کردن حکم انتقال
 • قابلیت دریافت کردن حکم از مراجع قانونی
 • قابلیت صادر کردن حکم انفصال
 • قابلیت دریافت کردن حکم از مراجع قانونی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و …
 • قابلیت صادر کردن حکم اخراج