10- خدمات اداری

سیستمی كه از كلیه امور اداری سازمان بر مبنای اهداف و راهبردهای كلان سازمان (كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند) پشتیبانی میكند

1-10) حراست و امنیت فیزیکی
1-1-10) حفاظت فیزیکی
2-1-10) كنترل تردد
3-1-10) مدیریت اسناد طبقه بندی شده
سایر امکانات پیدار
1-10) حراست و امنیت فیزیکی

حفاظت فیزیکی املاک و تاسیسات، امنیت فیزیکی مکان های استقرار، كنترل عبور و مرور مراجعین و كالاها و مدیریت اسناد طبقه بندی شده، مهمترین كاركردهای این سیستم هستند.

1-1-10) حفاظت فیزیکی

ماژولی كه پشتیبان امور حفاظت و نگهبانی فیزیکی از املاک، مکانهای استقرار، تاسیسات و تجهیزات سازمان در مقابل دسترسیهای غیرمجاز است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت اطلاعات نگهبانی از املاک
- ثبت اطلاعات مکانهای استقرار، تاسیسات و تجهیزات سازمان
- مشاهده و پایش دسترسی ها
- هشدار در صورت دسترسی غیرمجاز

2-1-10) كنترل تردد

ماژولی كه پشتیبان شناسایی، احراز هویت و ثبت اطلاعات و راهنمایی مراجعین به سازمان است. همچنین كنترل عبور و مرور كالا نیز توسط این ماژول انجام میشود.

3-1-10) مدیریت اسناد طبقه بندی شده

ماژولی كه دریافت، ارسال، گردآوری، نگهداری، بایگانی و امحای اسناد و مدارک طبقه بندی شده سازمان را به عهده دارد.

سایر امکانات پیدار
2-10) نقلیه
1-2-10) نگهداشت وسایل نقلیه
2-2-10) برنامه ریزی و زمانبندی امور نقلیه
3-2-10) خدمات ترابری
سایر امکانات پیدار
2-10) نقلیه

ماژولی كه برنامه ریزی، اجرا و نظارت روزانه بر حمل و نقل كاركنان، تأمین منابع و هماهنگی حمل و نقل و جابه جایی راه دور كاركنان به منظور انجام وظایف شغلی (تأمین خودرو، بلیط هواپیما، قطار...) را به عهده دارد.

1-2-10) نگهداشت وسایل نقلیه

ماژولی كه وظیفه ثبت اطلاعات پایه وسایل نقلیه، سوابق بیمه، مالیات، معاینه فنی، طرح ترافیک، سرقت، تصادفات، تعمیرات، جرائم و مدیریت سوخت هر یک از وسائل نقلیه در اختیار سازمان را به عهده دارد. كاركردهای این ماژول عبارتند از:
- تعریف انواع وسایل نقلیه شامل: خودرو (سبک، سنگین، سواری، وانت، اتوبوس، مینی بوس، ون، كامیون، تریلر و ...) و موتور سیکلت
- طبقه بندی انواع وسایل نقلیه دستگاه براساس نحوه استفاده از آنها مانند: عمومی، اختصاصی، تشریفاتی و ...
- تعریف مشخصات عمومی انواع وسایل نقلیه موجود شامل: نوع، سیستم، مدل، رنگ، شماره موتور، شماره شاسی، شماره رنگ، شماره شهربانی، سال ساخت، كارخانه سازنده، كشور سازنده و ...
- تعریف رانندگان و تحویل گیرندگان وسایل نقلیه به همراه مشخصات شخصی و شغلی آنها
- تعریف و ثبت قوانین و مقررات مورد عمل
- تعریف مقصدها شامل: نام محل مورد مراجعه و نشانی آنها با ذكر شهر و استان
- ثبت مشخصات وسایل نقلیه خریداری شده، انتقال یافته، اجارهای و مسروقه پیدا شده
- ثبت اطلاعات و سوابق مربوط به چگونگی در اختیار گرفتن (خرید، انتقال، اجاره و ...) وسایل نفلیه شامل: مجوزهای مربوط، مقدار و محل تامین اعتبار، مدت زمان اجاره و ..
- ثبت اطلاعات مربوط به ضمانت وسایل نقلیه شامل: مدت و كاركرد ضمانت، موارد پوشش و عدم پوشش ضمانت و ...
- نگهداری اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه حذف شده از سیستم شامل: وسایل نقلیه فروش رفته، واگذار شده، به امانت داده شده، خارج از رده، اسقاطی، اوراقی، مسروقه و ...
- تنظیم صورتجلسه و ثبت اطلاعات و مستندات مربوط به حذف وسایل نقلیه
- ثبت اطلاعات مروبط به قطعات قابل استفاده باز شده از وسایل نقلیه اوراقی
- امکان ثبت مشخصات مربوط به بیمه وسایل نقلیه و سابقه آن شامل نوع بیمه، شماره بیمه نامه، تاریخ شروع، تاریخ پایان، نام بیمه گر، حق بیمه، میزان تعهدات و ... - ثبت اطلاعات مربوط به استفاده از بیمه وسایل نقلیه شامل تاریخ استفاده ازبیمه وجوه دریافتی یا پرداختی بابت خسارت و ...
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به مالیات و عوارض وسایل نقلیه شامل: تاریخ پرداخت، دوره زمانی كه مالیات یا عوارض مربوط به آن است، مبلغ، دستگاه دریافت كننده مالیات و یا عوارض
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به معاینه فنی وسایل نقلیه شامل: تاریخ معاینه، شماره كیلومتر، دوره زمانی مربوط، میزان هزینه، نام و نشانی مركز معاینه كننده، نتیجه معاینه و ...
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به طرح ترافیک وسایل نقلیه شامل: تاریخ پرداخت، دوره زمانی مربوط، مبلغ و ...
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به سرقت وسایل نقلیه شامل: زمان و مکان سرقت، نام راننده یا شخصی كه وسایل نقلیه در زمان سرقت در اختیار او بوده است و ...
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به پیگیری و نتایج پرونده سرقت وسایل نقلیه
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به تصادف وسایل نقلیه شامل: زمان تصادف، نام راننده، نام مقصر براساس نظر پلیس راهنمایی و رانندگی، خسارت ایجاد شده، برآورد مبلغ خسارت و ...
- امکان ثبت هزینه های تعمیرات وسایل نقلیه ناشی از تصادفات
- امکان ثبت اطلاعات مربوط به سابقه جرایم رانندگان با هر یک از وسایل نقلیه شامل: تاریخ جریمه، نام راننده، شماره خودرو، مکان جریمه، مبلغ جریمه، وضعیت پرداخت جریمه و ...

2-2-10) برنامه ریزی و زمانبندی امور نقلیه

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تهیه بانک اطلاعاتی از مشخصات پیمانکاران و مؤسسات عرضه كننده خدمات ترابری
- ثبت مشخصات قراردادهای ارائه خدمات ترابری
- ثبت برنامه مسیر سرویسهای عمومی ایاب و ذهاب سازمان
- زمانبندی سرویسهای عمومی ایاب و ذهاب سازمان

3-2-10) خدمات ترابری

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- امکان درخواست خدمات ترابری و امکان ثبت اطلاعات مربوط به درخواستهای ترابری
- امکان تخصیص وسایل نقلیه به درخواستهای رسیده برای استفاده از خدمات ترابری
- ثبت صورتحساب عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد
- ثبت كلیه سوابق مربوط به ایاب و ذهاب سازمان
- ثبت مشخصات اشخاص و واحدهای در اختیار گیرنده وسایل نقلیه
- تنظیم و صدور صورتجلسه تحویل وسایل نقلیه
- ثبت اطلاعات مربوط به انتقال موقت وسایل نقلیه به دستگاه های اجرایی دیگر

-ثبت اطلاعات بازپسگیری وسایل نقلیه از اشخاص و واحدها
- ثبت اطلاعات مربوط به كاركرد وسایل نقلیه در انجام ماموریتها
- ثبت اطلاعات مربوط به سوخت مصرفی وسایل نقلیه در دوره های زمانی مورد نظر
- تهیه صورتحساب كاركرد وسایل نقلیه برحسب راننده
- صدور برگه اجازه خروج وسایل نقلیه

سایر امکانات پیدار
3-10) مهمانداری
1-3-10) مدیریت سفر مهمان
2-3-10) مدیریت اقامت مهمان
سایر امکانات پیدار
3-10) مهمانداری

نرم افزاری كه كلیه امور مربوط به سفر و اسکان مهمانان داخلی و خارجی سازمان را برعهده دارد.

1-3-10) مدیریت سفر مهمان

ماژولی كه مدیریت سفر كلیه مهمانان داخلی و خارجی سازمان، شامل تهیه بلیط، تامین خودرو، بیمه سفر، ویزای مسافرتی و انتقال به/از مبادی ورود و خروج را برعهده دارد.

2-3-10) مدیریت اقامت مهمان

ماژولی كه مدیریت اقامت كلیه مهمانان داخلی و خارجی سازمان را برعهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- رزرو هتل یا مهمانسرا ( انتخاب اتاق و مدت اقامت)
- كنسل كردن رزرو محل اقامت
- تعیین هزینه اقامت
- صدور صورت حساب

سایر امکانات پیدار
4-10) مدیریت امور تغذیه
1-4-10) مدیریت اطلاعات پایه تغذیه
2-4-10) سفارش و رزرو غذا
سایر امکانات پیدار
4-10) مدیریت امور تغذیه

كل فرآیند سفارش و تحویل غذای مورد استفاده در سازمان را به شکل مکانیزه و با روشی نوین مدیریت میكند

1-4-10) مدیریت اطلاعات پایه تغذیه

ماژولی كه مدیریت اطلاعات مربوط به امور تغذیه را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف و مدیریت انواع غذاها
- تعیین قیمت غذاها
- تعریف و مدیریت وعدههای غذایی
- تعیین قوانین رزرو و كنسل هر وعده غذایی
- تعیین تعداد مجاز رزرو روی هر وعده
- تعریف و مدیریت لیست سیاه رزرو
- مشاهده تعداد غذاهای رزرو شده

2-4-10) سفارش و رزرو غذا

ماژولی كه توسط آن كاركنان سازمان غذای خود را سفارش میدهند و یا رزرو می نمایند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- انتخاب غذا
- مشاهده لیست وعده های غذایی به صورت روزانه و هفتگی

-كنسل كردن رزرو غذا
- انتخاب نحوه تحویل غذا (در محل، بیرون بر)

سایر امکانات پیدار
5-10) مدیریت ارتباطات سازمانی
1-5-10) مدیریت وظایف
2-5-10) مدیریت جلسات
3-5-10) تابلو اعلانات
4-5-10) انجمن
5-5-10) اشتراک زمانبندی
سایر امکانات پیدار
5-10) مدیریت ارتباطات سازمانی

مدیریت همکاری و ارتباطات بین افراد سازمان در جهت انجام وظایف آنها بر عهده این نرم افزار است. به این ترتیب، مدیریت قرارهای كاری، جلسات و پیگیری آنها، استفاده از بوردهای سازمانی جهت اشتراک اطلاعات و تسهیل هماهنگیها، و در نهایت، پشتیبانی از انجمنهای كاری، جزء كاركردهای مهم حوزه اداری سازمانها است كه توسط این ماژول انجام میشود.

1-5-10) مدیریت وظایف

ماژولی كه كمک میكند وظایف روزانه افراد و بخشهای مختلف سازمان، ثبت، اولویتبندی و مدیریت شوند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف تقویم های كاری مختلف
- تعریف وظایف
- تخصیص وظایف
- اولویت بندی وظایف
- یادآوری وظیفه
- تعیین تاریخ سررسید وظیفه
- تغییر وضعیت وظیفه
- درج متن یا نظر روی وظیفه

2-5-10) مدیریت جلسات

ثبت زمان جلسات، محل برگزاری آنها و افراد حاضر در جلسه و همچنین مطلع كردن افراد حاضر در جلسه از امکانات این ماژول میباشد. مدیریت دستور جلسه و صورتجلسه نیز با این ماژول است. همچنین مکانیزمی جهت تسهیل در تنظیم و مدیریت جلسات، ملاقاتها و ایجاد تقویم شخصی برای كاركنان سازمان را فراهم مینماید. در نهایت، فراهم كردن امکان برگزاری جلسه راه دور ( با استفاده از ابزارهایی كه انتقال صوت و تصویر را با استفاده از پروتکل VOIP فراهم میكنند) نیز با این ماژول است. در اینگونه جلسات، مباحث میتوانند در زمان واقعی مطرح شده و از نمایش گراف، مستندات و نمودارها نیز استفاده شود.

3-5-10) تابلو اعلانات

ماژولی كه یک مجموعه برخط از پیامهای الکترونیک، پست شده و قابل دسترس توسط كاربران مجاز را پشتیبانی میكند. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
 مدیریت ایجاد تابلو
 مدیریت استفاده از تابلو
 مدیریت محتوای تابلو
 مدیریت قالب طراحی تابلو

4-5-10) انجمن

ماژولی كه از همکاری و اشتراک اطلاعات هم میان كاربران دارای علایق مشترک و هم میان كارگروههای كاربران مشترک پشتیبانی میكند و مدیریت كاربران را بر اساس یک گروه از كاربران و ایجاد یک انجمن مشترک پیشنهاد میكند. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
 ایجاد انجمن
 مدیریت استفاده از انجمن
 مدیریت اعضای انجمن
 مدیریت ساختار انجمن

5-5-10) اشتراک زمانبندی

ماژولی كه از تیمهای كامل یا افراد برای بررسی، اضافه و اصلاح زمان بندیهای كاری، جلسات و فعالیتهای یکدیگر پشتیبانی میكند. به این ترتیب، مدیریت زمان بندی كارهای مشترک و گروهی برعهده این ماژول است. این ماژول زمان بندی رویدادها مانند سمینارها، سخنرانیها، جلسات، ملاقاتها و دیگر موارد را مدیریت میكند و امکان مدیریت زمانبندی ماهانه/هفتگی/روزانه را میدهد.

سایر امکانات پیدار
6-10) مدیریت دبیرخانه و مکاتبات
1-6-10) مدیریت اطلاعات دبیرخانه
2-6-10) نامه وارده
3-6-10) نامه صادره
4-6-10) مکاتبات داخلی
5-6-10) مدیریت كارتتابل، گردش و پیگیری مکاتبات
سایر امکانات پیدار
6-10) مدیریت دبیرخانه و مکاتبات

با استفاده از این نرم افزار، انواع دبیرخانه های موردنیاز سازمان (دبیرخانه محرمانه، دبیرخانه عادی، دبیرخانه های محلی و مركزی و غیره) تعریف میشود. همچنین كلیه عملیات مرتبط با دبیرخانه در این نرم افزار مدیریت میشود كه شامل عملیات نامه های وارده، نامه های صادره و نامه های داخلی، اسکن نامه ها و الصاق ضمیمه الکترونیکی به نامه ها و ثبت نامه های مرتبط میباشد.

1-6-10) مدیریت اطلاعات دبیرخانه

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع دبیرخانههای سازمان،
- تعریف انواع مکاتبات مانند: نامه، فاكس، تلگرام، یادداشت، حکم و ...
- تعریف طبقه بندی نامه براساس اولویتبندی و سطح محرمانگی مانند: عادی، فوری، عمومی، محرمانه، خیلی محرمانه و ..
- تعریف انواع موضوع نامه
- تعریف شیوه ارسال نامه
- تعریف انواع دبیرخانه های محلی
- تعریف انواع بایگانی های محلی
- تعریف انواع وضعیت كنونی نامه
- تعریف انواع شرح رونوشت نامه
- تعریف سازمانها، نهادها و اشخاص طرف مکاتبه
- تعریف نام سمت مسئولان دستگاهها و اشخاص طرف مکاتبه در خارج از
سازمان
- تعریف گروه های طرف مکاتبه و تخصیص كاركنان با واحدهای سازمانی به گروه ها

-تعریف انواع شرح ارجاع
- تعریف پایه شاخص سال
- تعریف قالی شماره نامه (وارده، داخلی و صادره) در هر دبیرخانه
- تعریف آدرس پست الکترونیکی و آدرس پستی و شماره تلفن كاربر و امکان وجود تقویم به صورت شخصی و عمومی
- تعریف مهر و امضای افراد
- تاثیرگذاری تغییرات تشکیلاتی در ساختار دبیرخانه ها (انحلال، تشکیل، ادغام و تجزیه)

2-6-10) نامه وارده

ماژولی كه مدیریت كلیه عملیات ثبت و ویرایش نامه های وارده را به عهده دارد. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت مشخصات نامه وارده شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح، اطلاعات دستگاه یا شخص فرستنده، تاریخ و ساعت ورود نامه و نوع تحویل
- ثبت مشخصات فرستنده و گیرنده، توزیع كننده و ثبت كننده نامه
- اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به صورت خودكار
- ثبت نامه های مرتبط اعم از عطف، پیرو و بازگشت
- ثبت پیوستهای نامه
- ثبت رونوشتهای نامه
- ثبت ارجاعات نامه به هر تعداد و اطلاعات مربوط به بخش یا شخصی كه نامه به وی ارجاع شده و تاریخ و ساعت ارجاع و تاریخ مهلت اقدام
- ایجاد ارتباط مابین نامه های دارای پیرو، عطفی و بازگشتی
- ثبت نامه با شماره آزاد
- تهیه و چاپ رسید نامه برای ارائه به تحویل دهنده
- الصاق انواع ضمایم و پیوستها شامل متن، عکس، فیلم و صدا به نامه مورد نظر
- تهیه و ثبت متن هامش
- هامش نویسی متعدد با سطح دسترسی كنترل شده
- امضای نامه
- چاپ نامه
- ثبت نامه های بدون شماره ( مانند درخواست های شخصی یا نامه های ارباب رجوع و دسترسی سریع به این نامه ها در آینده)

3-6-10) نامه صادره

ماژولی كه مدیریت كلیه عملیات ثبت و ویرایش نامه های صادره به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت مشخصات نامه صادره شامل شماره، تاریخ، موضوع، شرح، اطلاعات دستگاه یا شخص گیرنده نامه، نوع تحویل و ..
- ثبت اطلاعات مربوط به ارجاع نامه صادره

-صدور نامه صادره به دستگاه های اجرایی و اشخاص (حقیقی و حقوقی) با حفظ سابقه
- تایپ و ویرایش نامه ها داخل برنامه
- تعریف و ذخیره موضوع و كلید واژه برای نامه به منظور عدم تایپ مجدد
- تهیه پیشنویس نامه و تصحیح مکرر آن تا مرحله نهایی
- تبدیل پیشنویس تایید شده به نامه
- تشکیل فهرست مخاطبان برای نامههای با موضوعات و متون یکسان و ارسال گروهی نامه ها
- تایید نامه صادره از طرف مقامات مربوط
- ثبت نامه های مرتبط اعم از عطف، پیرو و بازگشت
- شماره گذاری نامه صادره مطابق ساختار شماره گذاری مورد نظر سازمان
- اختصاص شماره اندیکاتور به همراه تاریخ ثبت به نامه صادره
- ارسال نامه از طریق فاكس توسط سیستم
- تعیین تعداد و نوع پیوستهای نامه صادره
- ارسال تصویر نامه ارسالی به صورت اسکن شده
- امضای نامه
- چاپ نامه

4-6-10) مکاتبات داخلی

ماژولی كه مدیریت كلیه عملیات ثبت و ویرایش نامهها و پیامهای داخلی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ایجاد، پیگیری و كنترل مکاتبات داخلی بین واحدها
- شماره گذاری نامه های داخلی مطابق ساختار شماره گذاری سازمان
- ثبت نام و سمت فرستنده و گیرنده
- تعیین تعداد و انواع پیوستهای نامه
- تعیین نامه های مرتبط اعم از پیرو، بازگشت و عطف
- ویرایش نامه
- تهیه پیش نویس
- امضای نامه
- پاسخ به نامه
- ارجاع نامه
- الصاق ضمیمه الکترونیکی به نامه

5-6-10) مدیریت كارتتابل، گردش و پیگیری مکاتبات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت كارتتابل افراد
- مدیریت ارجاع و گردش انواع نامه ها
- پیگیری وضعیت و محل هر یک از انواع نامه ها

-تعریف جانشین و تفویض اختیار با تعریف محدودیت بر روی نامه ها و دوره زمانی تفویض
- روشهای مختلف گردش مکاتبات ( متمركز، نیمه متمركز و غیرمتمركز)
- توزیع نامه های وارده به كارتابل مسئولین و ارجاع نامه های وارده و كارهای مرتبط از طریق كارتابل
- اعلام دریافت نامه جدید
- تشکیل پرونده برای كارها و نامههای مرتبط به آن و رویت و پیگیری گردش پرونده ها در سازمان
- پاسخگویی به نامه های ارجاع شده و اعلام خاتمه كار از طریق ارجاع كننده
- ارجاع نامه به صورت تصویر، صوت، پیغام تلفنی و ...
- استفاده و كنترل مركزی تاریخ در كلیه مراحل گردش مکاتبات
- استفاده از امضای دیجیتال در كلیه مراحل گردش مکاتبات
- اعلام وضعیت نامه هایی كه عملیات آن خاتمه نیافته
- كنترل، پیگیری و مشاهده گردش ارجاعات شامل فهرست ارجاع دهندگان و اقدام كنندگان به صورت درختواره
- استفاده از قلم نوری در پاراف و ارجاع نامه
- پیگیری نامه وارده و روند حركت یک نامه در تمام واحدهای سازمان
- تعیین مهلت اقدام پاسخ برای هر نامه وارده، داخلی، كارها، دستورها و پیامهای ارجاع شده
- پیگیری مراحل مختلف كار از طریق كارتابل، دستیابی به علل تاخیر در انجام كارها، ردیابی وضعیت فعلی آن و نتایج اقدامات انجام شده روی نامه
- انجام پیگیری توسط خود سیستم به صورت خودكار، ارسال پیامهای پیگیری، جویا شدن نتیجه كار و ارائه هشدار در مورد دیركرد اقدامات
- پیگیری كلیه نامه های ارجاع شده و پیگیری مستمر اقداماتی كه باید تا تاریخ معینی انجام شوند و تاخیر دارند.
- پیگیری و ردیابی مکاتبات سالهای قبل
- پیگیری ارجاع نامه ها از طریق جستجو در شماره، تاریخ، موضوع، نام دستگاه یا شخص (حقیقی و حقوقی) فرستنده، نام دستگاه یا شخص (حقیقی و حقوقی) گیرنده

سایر امکانات پیدار
7-10) مدیریت بایگانی اسناد
1-7-10) مدیریت پرونده های بایگانی
2-7-10) مدیریت نسخ
سایر امکانات پیدار
7-10) مدیریت بایگانی اسناد

نرم افزار مدیریت بایگانی، مدیریت انواع پرونده های بایگانی، ارتباط بین آنها، آدرس دهی، كنترل نسخ و ... را بر عهده دارد.

1-7-10) مدیریت پرونده های بایگانی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت انواع پرونده ها
- ارتباط بین پرونده ها
- آدرس دهی بایگانی فیزیکی

-آدرس دهی بایگانی الکترونیک
- تعریف درختواره بایگانی اسناد
- تعریف سطوح دسترسی واحدها و كاربران به اسناد و پرونده ها
- تعیین دسترسی مشخص به ایجاد، تغییر و بروزرسانی
- ثبت تعداد مراجعات و ورویدادهای انجام شده
- تعریف تگهای متنوع و انتساب آنها به سند و جستجو براساس كلیه تگها
- دریافت اسناد از انواع ورودیها نظیر پویشگر، فکس و ایمیل
- مدیریت كار همزمان روی اسناد
- افزودن، حذف و جایگزینی فایلهای یک سند
- جستجوی اسناد براساس محتوا و ویژگی
- تائید، رد و انتشار اسناد توسط كاربران

2-7-10) مدیریت نسخ

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- كنترل نسخ و كنترل همزمانی پرونده ها
- حفظ سوابق نسخه های مختلف سند
- مشاهده و دریافت فایلهای نسخ قبلی یک سند
- بازگرداندن نسخه جاری سند به نسخه مورد نظر در تاریخچه

سایر امکانات پیدار