Picture21

سیستم اتوماسیون اداری به كاركنان سازمان این امکان را میدهد تا به آسانی  بتوانند فرآیندهای  مورد نیاز در سازمان را  انجام دهند. این سیستم به صورت یک سیستم سلف سرویس در اختیار كلیه كارمندان سازمان است تا درخواستهای خود در ارتباط با تمام حوزه های مدیریت سرمایه انسانی و سایر حوزه های سازمانی را از طریق آن ارائه دهند. همچنین امکان مشاهده سوابق كلیه درخواستها و تراكنشهای مربوط به یک كارمند ( در سامانه های مختلف منابع انسانی، مالی و …) از طریق این سیستم فراهم میشود. این سیستم ها با کلیه حوزه های دیگر نیز در تعامل هستند .