12- سیستم اطلاعات پایه

مدیریت متمركز ( ثبت، ویرایش، حذف، جستجو و بازیابی) كلیه اطلاعات پایه مشترک سازمان، شامل اشخاص، سازمانها، كالاها و ..، كه توسط سایر سامانه های سازمان به صورت مشترک استفاده میشوند.