راهکار بهداشت و درمان یدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معرفی قالب های معاینات و آزمایشات دوره ای برای کل سازمان یا برای هر فرد از افراد  سازمان
 • قابلیت معرفی  بیمارستانها و آزمایشگاههای طرف قرارداد
 • قابلیت ثبت کردن قراردادهاي بيمه هاي تكميلي در مدت زمان اعتبار آن‌ها
 • قابلیت وارد کردن ريز اطلاعات افراد تحت پوشش شخص  بيمه كنند
 • قابلیت وارد کردن اطلاعات درماني مانند: تاريخ مراجعه، نوع خدمات درماني، مبالغ و…
 • قابلیت پیاده سازی هشدارهای زمانی برای تجدید آزمایش برای هرنوع آزمایش و یا برای هر یک از افراد سازمان 
 • قابلیت  تشکیل پرونده پزشکی  کارمندان
 • قابلیت ثبت کردن نتیجه  آزمایش ها  و معاینه های پزشکی دوره ای و درج در اطلاعات سوابق کارکنان
 • قابلیت آرشیو کردن اطلاعات پرونده بیماری های هر کارمند سازمان
 • قابلیت ثبت کردن کلیه موارد بهداشتی  : نکات بهداشتی هر روز ، برنامه های دریافت خون و….
 • قابلیت تعریف مرکز های  بهداشتی و مرکز های درمانی
 • قابلیت معرفی معیار  تسهیم هزینه های درمانی بین سازمان و مرکز
 • قابلیت وارد کردن  اطلاعات مرتبط با  ویژگی ها  و قوانین  شركت هاي طرف قرارداد
 • قابلیت وارد کردن اطلاعات و بررسی های کلی خدمات درماني مربوط به اين شركت‌ها و ویژگی های آن  مانند : حداکثر مبلغ ؛ فرانشیزها
 • قابلیت صادر کردن سند حسابداري اتوماتيك براي پرداخت‌هاي نقد
 • قابلیت ثبت کردن خودکار  مبالغ پرداختي همراه با حقوق ماهانه
 • قابلیت دریافت  ديسك بانك
 • قابلیت تعریف کلیه  خدمات درمانی بهداشتی
 • قابلیت تعریف  کلیه خدمات رفاهی نقدی/غیر نقدی
 • قابلیت تعریف  پرونده پزشکی کارمندان به طور مورد نظر
 • قابلیت معرفی فرمهای ثبت کردن میزان عامل های  آلاینده محیط کار
 • قابلیت ثبت کردن موارد درمانی همچون : گرفتم وقت پزشک ، برنامه مطب پزشک ، ارتباط با پزشک و…
 • قابلیت  تشکیل پرونده درمانی، بهداشتی کارمندان
 • قابلیت ثبت کردن هزینه های درمانی، بهداشتی کارمندان
 • قابلیت دسترسی داشتن به اطلاعات  گذشته پزشكي کارکنان
 • قابلیت استفاده از اطلاعات بیمه پایه ، بیمه تکمیلی درمان ،وضعیت حق بیمه و……
 • قابلیت تهیه  گزارش از پرونده پزشکی کارمندان  در یک دوره  زمانی معین  و یا به صورت کلی
 • قابلیت تهیه  گزارش از یک بیماری خاص در سازمان و یا زیر مجموعه های سازمان
 • قابلیت تهیه  گزارش آماری از روند بیماری ها در تمام  سازمان یا هر کارمند
 • قابلیت دریافت کلیه گزارشات متفاوت با گروه بندی قراردادها، ريزخدمات و…