راهکار تشکیلات و ساختار سازمانی پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم

ماژول تشکیلات سازمانی یک قسمت از سیستم جامع حوزه منابع انسانی  است که وظیفه این بخش کنترل و بررسی بخش ها، پست های سازمانی و شغل های موجود در هر سازمان را پوشش می دهد .  ایجاد یکپارچگی اطلاعات در تمام بخش های یک سازمان سهولت در کنترل و دسترسی و جلوگیری از ورود اطلاعات تکراری از ویژگی های این سیستم است .

 • قابلیت پیاده سازی گروه بندی شغل ها  در زمینه بخش های خصوصي و دولتي
 • قابلیت نگهداری و ذخیره  تاریخچه  متصدیان یک شغل
 • قابلیت معرفی و ایجاد تغییرات در  مصوبه های  تشکیلات سازمانی
 • قابلیت ثبت کردن عامل های  لازم برای  احراز یک پست مانند : جنسیت (زن /مرد) ، سوابق تحصیلی ،سوابق شغلی
 • قابلیت تعریف  پستها و شغل های  سازمانی
 • قابلیت تفکیک شغل های  سازمانی طبق عامل های : ثابت، مجازی، متناظر و
 • قابلیت معرفی  سقف تعداد شغل های  بلاتصدی و تصدی دار
 • قابلیت  شناسایی اتوماتیک گروه شغلی کارکنان طبق عامل های  تحصیلی و تجربی
 • قابلیت معرفی کلیه گروه بندی های شغل ها  و عامل های تاثیر گذار  در پارامترهای حکمی مربوط به هر طبقه 
 • قابلیت ذخیره سازی سوابق  پستهای سازمانی
 • قابلیت معرفی  شغل های  مجاز برای احراز یک شغل
 • قابلیت معرفی نیازمندی های  آموزشی لازم جهت  احراز یک پست
 • قابلیت کنترل اسناد ثبت شده  سازمانی و تشکیلاتی مانند  بخشنامه ها، قوانین و آیین نامه ها بصورت الکترونیک
 • قابلیت معرفی لیست ، رتبه، گروه  و پايه شغلي کارکنان  براي تمامی حوزه های  پرداخت خصوصي و دولتي
 • قابلیت معرفی ضرایب ریالی جهت  شغل های دارای سختی کار مانند : حق اشعه  
 • قابلیت ایجاد رابطه  یک پست  به رسته های شغلی طبق طرح گروه بندی  پست ها
 • قابلیت معرفی ضرایب ریالی برای برخی از مکان های جغرافیایی بخش های سازمانی مانند : بدی آب و هوا  ، محرومیتهای رفاهی آموزشی
 • قابلیت تعریف و انتخاب  شرح وظایف در ارتباط  با هر یک از شغل های سازمانی 
 • قابلیت مستند کردن و آپلود کردن  بخش های مختلف جدول  جهت تسهیل  و تسریع در معرفی جدول های  مشابه
 • قابلیت تعریف و تعییت ضریب های  ریالی جهت شغل های سازمانی مثل  درجه های سرپرستی مستقیم و درجه های سرپرستی غیر مستقیم
 • قابلیت طبقه بندی  شغل های  سازمانی در طبقه های مختلف  مدیریتی ، کارشناسی و
 • قابلیت معرفی درختواره واحد های سازمانی و تشکیلاتی بصورت نامحدود  
 • قابلیت معرفی  درختواره مشاغل بصورت رسته و رشته های شغلی 
 • قابلیت معرفی مسیر ارتقاء شغلی
 • قابلیت معرفی وضعیت احراز مربوط به  هر یک از گروه بندی های پستی
 • قابلیت معرفی طبقه بندی شغل های  سازمانی و ایجاد  عامل های مربوط
 • قابلیت کنترل و بررسی جدول های سازمانی مختلف و انتخاب جدول سازمانی پویا 
 • قابلیت بررسی وضعیت  احرازدر ارتباط با  گروه های پستی  سازمانی در لحظه انتساب
 • قابلیت بررسی شرایط تصدی شغل های سازمانی در لحظه  انتساب
 • قابلیت تعیین سطح شغل های سازمانی در بخش عنوان های  سازمانی و ایجاد گزارشات مناسب مدیریت
 • قابلیت تهیه و ارائه کلیه  گزارشات  کاربردی در بخش تشکیلات و ساختار سازمانی