راهکارحسابداری حقوق و دستمزد پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت ثبت کردن معوقه‌های حکمی و کارکردی و امکان پوشش دادن کلیه محاسبه های  معوقه
 • قابلیت انجام محاسبه دوره‌ای مانند عیدی و بازخرید مرخصی مانند : محاسبه ذخیره و پرداخت  
 • قابلیت معرفی کلیه  پرداخت‌ها و انجام محاسبه  بین ماه ویژه سازمان مجزا از محاسبه  حقوق واعمال
 • قابلیت کنترل و بررسی پیچیدگی‌های نظام‌های پرداخت حقوق و مزایای کارمندان
 • قابلیت معرفی بدون محدودیت  عامل های  حقوقی در دسته بندی های مختلف مزایا ، تعهد های کارفرما و کسورات با امکان گروه بندی نوع استخدام  
 • قابلیت تعریف فرمول‌نویسی عامل های  حقوقی مورد نظر  با امکان استفاده ازتابع ها و المان های مختلف  و اماکن حفظ سوابق ویرایش آنها باری پوشش دادن محاسبه معوقه ها
 • قابلیت دریافت گزارشات و پوشه ( به صورت دیسکت ) بیمه طبق استانداردهای مشخص شده
 • قابلیت  تنظیم مزایای عامل های  حقوقی درانجام محاسبه مانند : بیمه پذیر ، مالیات پذیر ،و…  
 • فرآیندهای مجزا مربوط به آن (معرفی پارامترها، ورود اطلاعات امکان کارکردی، امکان محاسبات ، صادر کردن سند حسابداری و تهیه گزارشات برای پرداخت‌ها و محاسبه های بین ماه)
 • قابلیت تبدیل کردن کارکردهای ماهانه طبق ساعت و روز وانتقال آنها به یکدیگر.
 • قابلیت ثبت اطلاعات کارکردهای آخرین ماه برای ماه جاری هرکارمند .
 • قابلیت معرفی ویژگی های قابل تغییر بدون محدودیت تعداد  برای هر کارمند.
 • قابلیت ثبت کردن اتوماتیک ویژگی های قابل تغییرآخرین ماه در ماه جاری برای هرکارمند.
 • قابلیت معرفی کردن کسورات  بدون محدودیت تعداد  برای هرکارمند .
 • قابلیت ثبت اتوماتیک کسورات آخرین ماه در ماه جاری برای هر کارمند .
 • قابلیت پیاده سازی محاسبات  بر روی چند یا تمام پرسنلها.
 • قابلیت پیاده سازی محاسبات آزمایشی وبررسی نتیجه ها به منظورتصحیح خطاها و اطلاعات وارد شده .
 • قابلیت شناسایی و مشاهده کارمندانی که اطلاعات ناقص دارند در زمان انجام محاسبات اطلاعات.
 • قابلیت معرفی المان های حقوقی مانند : سنوات ، عیدی ها ، اطلاعات مربوط به بیمه ، اضافه کاری ، نوبت کاری ، اضافه کاری ، شب کاری ، ماموریت ، اطلاعات مرخصی
 • قابلیت وارد کردن اطلاعات پایه کارمندان مانند : مزایای ثابت و متغیر ، مدارک تحصیلی ، بیمه ، رشته های تحصیلی و….
 • قابلیت معرفی و حذف کردن اطلاعات پایه حقوقی مانند : کارکردها ، مزایا، کسورات همگی به صورت نا محدود  
 • قابلیت انجام  محاسبات (نوع فرمول) ومشخص کردن  نوع پارامترهای  حقوقی برای هر حکم.
 • قابلیت معرفی کردن ساعت ها  و روزهای کارکرد بر دو صورت زمان کارسازمان  و زمان کارخاص برای هر کارمند ، حق مسکن ، بن ها ، مالیات ، بیمه ، و…….
 • قابلیت انتخاب کردن نحوه محاسبات  مالیات  حقوقی طبق چارت مالیات و محاسبه عیدی به صورت پاره وقت.
 • قابلیت ذخیره و حفظ تاریخچه کل احکام دریافتی برای هرکارمند با امکان چاپ حکم صادرشده  
 • قابلیت صادر کردن هر تعداد وام و پس انداز برای هر کارمند
 • قابیلت صادر کردن حکم های تعدادی  با امکان قرار دادن فیلترهای مختلف  بر روی کارمند
 • قابلیت پیاده سازی کامل طرح گروه بندی مشاغل و اطلاعات مرتبط با ان از جمه چارت های مختلف امتیاز های تحصیلات و سنوات و سرپرستی و اب و هوا ، کسر مزد سنوات بابت کم بودن سنوات و…
 • قابلیت جداسازی کلیه عامل ها طبق نوع استخدام در دوره زمانی
 • قابلیت پیاده سازی محيط خاص فرمول نویسی عامل های حقوق و دستمزد و عامل های کارکرد کارمندان
 • قابلیت معرفی وام بدون محدودیت تعداد  ومشخص کردن  سقف پرداختی و انتخاب سر فصل مالی برای صادر کردن  سند حسابداری
 • قابلیت طراحی و تنظیم کردن خروجی چاپ شده و تصویری فیش حقوق بدون محدودیت تعداد
 • قابلیت معرفی کردن  پس انداز بدون محدودیت وانتخاب حداکثر میزان  پرداختی و ویژگی های ثابت و بدون محدودیت برای هر حکم  
 • قابلیت متوقف کردن کسری از پس انداز یا قسط های وام در هر ماه
 • قابلیت چاپ کردن مجوز پرداخت برای هر وام و پس انداز .
 • قابلیت ثبت کردن اطلاعات وام یا پس انداز دریافتی وانتخاب  شروع بازپرداخت آن در هر دوره زمانی.
 • قابلیت صادر کردن سندهای حسابداری لیست حقوقی ، وام و پس انداز در نرم افزار مالی.
 • قابلیت اجراوپیاده سازی  نرم افزار برای کلیه نظام ها در یک سازمان
 • قابلیت انجام محاسبه حقوق بصورت انفرادی/ گروهی  با سرعت بالا و دقت بسیار بالا
 • قابلیت صادر کردن سند مالی حقوق و دستمزد بطور خودکار  وتطبیق آن با ساختار مورد نظر
 • قابلیت کنترل کردن وام های پرداختی به کارکنان  و کسر ماهانه قسط ها
 • قابلیت تعدیل کردن مالیات به صورت ماهانه و سالیانه
 • قابلیت مد نظر داشتن سابقه اطلاعات درعملیات محاسبه
 • قابلیت عملیات محاسبه صحیح طبق راه های معین شده
 • قابلیت ثبت کردن معوقه‌های حکمی و کارکردی و امکان پوشش دادن  انجام محاسبه معوقه
 • قابلیت تبدیل اطلاعات کارکرد،کلیه عامل های مزایا ،قسط های وام ها ، حکم ها از طریق پوشه اکسل  
 • قابلیت اختصاص دادن به صورت مقطعی پاداش های ماهیانه ، علی الحساب حقوق ، مزایا و کسورات
 • قابلیت محاسبه حقوق برای هر کارمند یا تعدادی از آنها با گروه بندی مکان خدمت ، واحد های سازمانی ، مراکز هزینه
 • قابلیت معرفی بیمه ، محسبات کارکرد ، سنوات برای تک تک اطلاعات پایه حقوق ،احتساب در مالیات ، مشخص کردن سر فصل های حساب برای سندهای حسابداری اتوماتیک
 • قابلیت تعریف جدول های  مالیات حقوقی.
 • قابلیت معرفی کلی  اطلاعات پرسنلی.
 • قابیلت ثبت کردن قرارداد کامل کارمندان   
 • قابلیت ثبت کردن سند حسابداری با گروه بندی عوامل مثبت و منفی حقوقی(مزایا و کسور)
 • قابلیت اعمال کردن سر جمع معوقه عا و تعهد های معوقه کارفرما ، کسور معوقه ، مزایای معوقه ، در هنگام صادر کردن سند مالی
 • قابلیت  احضار کردن مبلغ های  تعهد های  کارفرما در فیش حقوق.قابلیت  احضار کردن مزایا و کسورات  معوقه با امکان گروه بندی عامل های در فیش حقوقی.
 • قابلیت مرتب کردن مزایا در فیش حقوقی.
 • قابلیت احضار کردن مزایا، کسورو تعهدهای معوقه در گزارشهای پارامتری همراه با عامل های دیگر
 • قابلیت دریافت دیسک بیمه برای کارگاه‌های خارج از شهر که شامل عفو کردن ۵ نفراز سهم کارفرما می‌باشند.
 • قابلیت رویت تاریخ آغاز بکار در لیست بیمه.
 • قابلیت معین کردن شماره کارگاه و آدرس در پوشه اطلاعاتی بیمه برای کل استان ها
 • قابلیت اضافه شدن :مبالغ وام ، مانده و شماره آن ، گزارش ها و قابلیت دریافت پوشه بانک برای پرداخت کردن قسط ها
 • قابلیت اضافه شدن تاریخ تسویه وام در تخصیص وام.
 • قابلیت ورود مقدار و تعداد قسط های اولیه وام.
 • قابلیت رویت یا عدم رویت کارکنان غیرفعال در کلیه لیست‌ها برای آسان شدن  دسترسی به سابقه ها.
 • قابلیت دریافت لیست بیمه معوق بطور کلی یا جدا
 • قابلیت  لیست پرداخت معوقه به طور کلی و یا جدا
 • قابلیت تهیه اطلاعات: مقدار اضافه کار ، ساعت های حضور و غیاب  و دیگر اطلاعات کارمندان
 • قابلیت تهیه حقوق و صادر کردن فیش حقوقی برای هر یك از کارکنان
 • قابلیت دریافت خروجی  اکسل ، متن ،  HTML ، از لیست حقوقی
 • قابلیت دریافت لیست حقوقی با امکان تهیه  شروط متفاوت
 • قابلیت ارائه کردن لیست حقوقی ازدیسكت به بانكهای مختلف
 • قابلیت محاسبه کردن نرخ جذب موثر و نرخ کل برای مراکز و ایستگاههای تولیدی پس از تسهیم هزینه و اعلام زمان واقعی کارکرد مراکز
 • قابلیت محاسبه کردن قیمت تمام شده به روشهای واقعی، استاندارد و جذب شده و بررسی انحرافات مربوط.
 • قابلیت بررسی کردن کارکرد کارمندان  با گروه بندی و با توجه به وضعیت های دلخواه
 • قابلیت تهیه فیش حقوقی با پست الکترونیک و پیام
 • قابلیت تهیه طبقه بندی و پوشه پرداخت بانک با گروه بندی کارکنان ، مراکز هزینه ، واحد ، استخدام
 • قابلیت دریافت و تهیه گزارش های سالانه و دوره ای
 • قابلیت دریافت گزارش های ماهانه و همچنین استفاده از فیلتر کردن تعدادی و مرتب کردن اطلاعات به روش های مختلف : مانند( لیست های بانکی ،بیمه ، مزایا ف مالیاتی ، کسورات ،مانده ، بن ها و… )
 • قابلیت محاسبه و صادر کردن  گزارش های پاداش یک یا چند کارمند
 • قابلیت تهیه گزارشهای متفاوت و به دلخواه با توجه به مکان های خدمت و واحدهای مختلف و مرکزهای هزینه
 • قابلیت اضافه کردن انواع گزارش های تجمعی مرکز های هزینه و انواع استخدام در گزارش های پارامتری
 • قابلیت تهیه گزارشات  پرداخت حقوق کارمندان  با گروه بندی محل خدمت و پروژه
 • قابلیت تهیه گزارشات  خلاصه لیست حقوق و دستمزد
 • قابلیت تهیه گزارش های کارکرد کارکنان مانند مرخصی ها و…. …
 • قابلیت ثبت کردن  و تغییر دادن متن های ثبت شده در گزارش ها.
 • قابلیت تهیه گزارش از ریز مبلغ ها در گزارش های پارامتریک