راهکار ماشین آلات پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت تعریف کلیه ماشین آلات
 • قابلیت ثبت کردن  سوابق بیمه 
 • قابلیت ثبت کردن  تعمیرات
 • قابلیت  ثبت کردن کارکرد 
 • قابلیت  ثبت کردن سوابق پلاک 
 • قابلیت ثبت کردن تصاویر 
 • قابلیت  ثبت کردن سوابق جابجایی ها
 • قابلیت  ثبت کردن فروش و اسقاط 
 • قابلیت تعریف کردن  پیمانکاران مختلف ،ثبت اطلاعات ماشین آلات  هر پیمانکار
 • قابلیت تعریف کردن  و مدیریت مالی تمامی پروژه های  هر پیمانکار
 • قابلیت مدیریت کردن زمان آماده به کار ماشین آلات سنگین
 • قابلیت مدیریت کردن  اطلاعات رانندگان
 • قابلیت معرفی کردن بخش معاینه فنی ماشین آلات سبک ،ماشین آلات  سنگین و نیمه سنگین
 • قابلیت معرفی کردن  و کنترل  کارگاه های مختلف
 • قابلیت وارد کردن و مدیریت  کامل کارکرد ماشین آلات سبک و سنگین
 • قابلیت وارد کردن  اطلاعات و بررسی  کالاهای  مصرفی ماشین آلات و دستگاه ها
 • قابلیت بررسی و کنترل اطلاعات  کارت سوخت 
 • قابلیت کنترل و بررسی  سرریزی روغن دستگاه ها
 • قابلیت شارژ کردن  ماهانه کارت سوخت ها
 • قابلیت بررسی و کنترل  سوخت مصرفی ماشین آلات سبک و نیمه سنگین بر حسب کیلومتر کارکرد
 • قابلیت کنترل و بررسی کردن  سوخت مصرفی ماشین آلات سنگین طبق ساعت کارکرد
 • قابلیت معرفی نوع  سوخت مصرفی دستگاه ها
 • قابلیت معرفی واحد بررسی  کارت سوخت و ثبت کردن مقدار مصرف سوخت
 • قابلیت وارد کردن  و مدیریت کردن  بخش تعمیر نگهداری و هزینه ها
 • قابلیت ثبت کردن  زمان انجام سرویس های دوره ای
 • قابلیت وارد کردن  و مدیریت کردن تعویضات دوره ای (روغن ها ، فیلترها ، لاستیک و ….) همراه با آلارم در سطح عادی – تعویض و
 • قابلیت عوض کردن  فوری با امکان بررسی برای هر ماشین بصورت مجزا
 • قابلیت بررسی کردن و ثبت کردن  سانحه های  رخ داده برای هر ماشین
 • قابلیت ثبت کردن مشخصات  مرتبط با جریمه های هر ماشین
 • قابلیت دریافت کارنامه کارکرد ماشین آلات سبک و سنگین به صورت کلی و مجزا
 • قابلیت دریافت مدیریت و معرفی بدون محدودیت اقلام قابل تعویض در ماشین آلات
 • قابلیت بررسی کردن  بیمه ماشین آلات و دستگاه ها همراه با اخطار زمان تمدید
 • قابلیت بررسی کردن  انواع بیمه برای ماشین آلات
 • قابلیت  تغییر دادن  شماره ی انتظامی
 • قابلیت گزارش کردن کارکرد بر حسب کارگاه
 • قابلیت بررسی کردن  مصرف استاندارد سوخت برای ماشین آلات
 • قابلیت صادر کردن  حواله سوخت طبق کارکرد ماشین آلات بصورت کیلومتری،تقویمی ،ساعتی
 • قابلیت وارد کردن  و گزارشات اجرت ها و قطعه های تعویضی با گروه بندی خودرو ، تعمیر گاه
 • قابلیت معرفی مقدار  مواد خام خرید شده در کل و میزان استفاده شده در کل
 • قابلیت کنترل کردن و بررسی  موجودی های لوازم و قطعات مصرفی
 • قابلیت ثبت کردن شناسنامه ی ماشین آلات
 • قابلیت ثبت کردن تصاویر مربوط به سند ، کارت سوخت ، کارت بیمه ،مدارک راننده و…..
 • قابلیت  مدیریت کردن و صادر کردن کارت فعالیت 
 • قابلیت بررسی  و صادر کردن  چک لیست کارها 
 • قابلیت مشاهده کردن و صادر کردن  دستور کار، ثبت کردن  امور تعمیراتی
 • قابلیت معرفی و مدیریت تجهیرات ( ژنراتور ، پمپ بتن ، بچینگ و………)
 • قابلیت بررس ی مکان  های اسقرار
 • قابلیت بررسی کردن  سطح های و گروه های متفاوت  برای ماشین آلات و دستگاه ها
 • قابلیت فعال کردن برخی از سیستم های هشدار سیستم مثل : تامدید بیمه وسایل نقلیه ، معایه فنی ها ، تمدید گارانتی ها و…
 • قابلیت تهیه  گزارش های  مالی کارکرد هر پیمانکار در هر پروژه
 • قابلیت تهیه  گزارش کارکرد هر ماشین در پروژه
 • قابلیت تهیه گزارش های  عدم کارکرد یا زمان اتلافی
 • قابلیت تهیه گزارش های  مربوط به تعمیر و نگهداری ماشین آلات و دستگاه ها
 • قابلیت گزارش کردن ریز کارکرد دستگاه ها  به صورت کلی و مجزا
 • قابلیت گزارش کردن کل دستگاه ها به صورت کلی و مجزا
 • قابلیت دریافت گزارشات  لیست پرداختی ها طبق  پروژه ها
 • قابلیت دریافت گزارش های  آماری