راهکار وام و تسهیلات پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 •  قابلیت معرفی کلیه  تسهیلات شامل : مشاهده ها ، بدهی ها و قسط ها ، وام
 •  قابلیت معرفی  اصل قسط و سود قسط در هر قسط به صورت مجزا
 • قابلیت تسویه کردن قسط ها قبل از زمان برای مبلغ اصلی قسط ها و پرداخت نکردن سود قسطهای باقی مانده
 • قابلیت معرفی جریمه دیرکرد برای قسط های پرداخت نشده
 • قابلیت معرفی وضعیت دریافت  هر نوع تسهیلاتی  با امکان طبقه بندی  نوع وام و کارمند شامل : تعداد دفعه های ممکن برای دریافت وام ،حداکثر سن بازپرداخت اقساط ، حداکثر مبلغ وام  
 • قابلیت معرفی فرمول محاسبه سود / کارمزد برای  هر دسته از قسط ها
 • قابلیت انجام محاسبات پلکانی قسط ها
 • قابلیت معرفی کلیه بیمه های تکمیلی و نوع کسر کلیه بیمه های تکمیلی برای هر نوع استخدامی امکان ثبت درخواست تسهیلات
 • قابلیت ثبت کردن تقاضای مساعده
 • قابلیت مدیریت وضعیت  دریافت تسهیلات و مساعده ها و بررسی شرایط متقاضی در زمان ثبت درخواست  
 • قابلیت ثبت کردن و رویت  وامهای اختصاص داده شده ، تعداد قسط ها و مبلغ آنها و مانده هر وامی برای هر کارمند
 • قابلیت ثبت کردن و رویت مبلغ  بدهی های اتصاص داده شده ، تعداد قسط ها و مبلغ آنها و مانده هر وامی برای هر کارمند
 • قابلیت ثبت کردن و رویت مبلغ  مساعده های اتصاص داده شده ، تعداد قسط ها و مبلغ آنها و مانده هر وامی برای هر کارمند
 • قابلیت ثبت کردن متمم وام و ترمیم وام پیشین  و انتخاب وضعیت جدید برای استهلاک وام
 • قابلیت کسر کردن مبلغ باز پرداخت قسط مشخصی از هر وامو یا کسر مبلغ مشخصی از هر بدهی و یا جلوگیری از  کسر قسط برای یک یا چند دوره
 • قابلیت مسدود کردن تعدادی از وام ها
 • قابلیت پرداخت کردن مستقیم وام ها و تسویه آنها به صورت تمام یا بخشی از مبلغ آن  به طور مستقیم
 • قابلیت ارائه کردن پوشه  کسر دسته از قسط های  تسهیلات
 • قابلیت ارسال کردن پیامک پیش  از تاریخ سررسید تسهیلات
 • قابلیت چاپ دفترچه قسط ها
 • قابلیت تعریف کلیه  وام ها بدون هر گونه محدودیتی
 • قابلیت تعریف حداقل و حداکثر سود با گروه بندی هر وام
 • قابلیت معرفی  روش انجام محاسبات سود با  امکان دسته بندی هر وام
 • قابلیت معرفی  حداقل و حداکثر ماه تنفس با امکان گروه بندی هر وام
 • قابلیت تعریف الگوی حساب برای  هر گروه از وام ها
 • قابلیت معرفی دیرکرد برای هر قسط وام جهت  تسویه کردن  وام با امکان دسته بندی هر وام
 • قابلیت معرفی انجام  محاسبات  سود به صورت ریاضی و استاندارد بانکی با گروه بندی هر وام
 • قابلیت معرفی  تسهیم قسط ها  در قسط های اولین ،قسط های آخر ، مساوی، وزن‌دار و پلکانی، با امکان کروه بندی هر وام 
 • قابلیت معرفی تضمین های ویژه برای گروه از وام ها
 • قابلیت تعریف تضمین های وامها وتعریف محدودیت  و بررسی های لازم برای هر یک
 • قابلیت تعیین قسط ها برای  وصول طبق  فیلترهای مختلف
 • قابلیت تعیین نکردن قسط های ویژه ای  که متوقف  یا تعلیق در وصول قسط ها شده اند
 • قابلیت پیاده سازی خروجی پوشه ای برای صادر کردن سند حسابداری با قالب مورد نظر جهت وصول قسط ها  
 • قابلیت بررسی گروهی از  وامهایی که هر کارمند ضامن شده است
 • قابلیت بررسی  اینکه جمع مبلغ ضمانت هر کارمند  از درصد مشخصی از حقوقش زیادتر نباشد
 • قابلیت تهیه گزارش از قسط ها و وامها با  امکان اعمال فیلترینگ های  متفاوت با گروه بندی هر ماه یا بین ماه ها
 • قابلیت تهیه گزارش از شرایط بدهی ها
 • قابلیت تهیه گزارش از تمامی  تسهیلات قابل ارائه و وضعیت آن
 • قابلیت تهیه گزارش از تسهیلات گرفته شده از طریق هر کارمند سازمان با اطلاعات کامل