راهکار کنترل قراردادها پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معرفی کلیه روش های عقد قرارداد
 • قابلیت معرفی کلیه روش های شروع قرارداد
 • قابلیت معرفی کلیه روش های ضمانت نامه قرارداد
 • قابلیت معرفی کلیه روش های  تمدید ضمانت نامه قرارداد
 • قابلیت معرفی کلیه روش های پيگيري ضمانت نامه قرارداد
 • قابلیت معرفی کلیه قرارداد
 • قابلیت معرفی فهرست بها
 • قابلیت معرفی کالا و خدمات
 • قابلیت معرفی پیمانکاران اصلی و پیمانکاران فرعی
 • قابلیت معرفی انواع عملیات
 • قابلیت معرفی انواع مناقصه
 • قابلیت معرفی عوامل افزاینده و کاهنده
 • قابلیت معرفی سپرده
 • قابلیت معرفی ضمانت‌نامه (امکان تقلیل، ابطال، تمدید)
 • قابلیت معرفی عملیات مناقصه­‌های تایید شده
 • قابلیت معرفی قرارداد
 • قابلیت معرفی کالا و خدمات قرارداد
 • قابلیت معرفی برنامه ریزی تحویل محصولات و خدمات قرارداد
 • قابلیت ثبت کردن صورت وضعیت تحویل کالا و خدمات قرارداد
 • قابلیت تعریف الحاقیه روی قرارداد
 • قابلیت ایجار ارتباط قرارداد بین  سپرده­‌ها و ضمانت­نامه­‌ها
 • قابلیت اختصاص دادن عملیات  مرتبط با  بررسی مبالغ عملیات­‌ها و مبلغ قرارداد
 • قابلیت معین کردن عامل های افزاینده و کاهنده روی قرارداد و عملیات­‌های مربوطه
 • قابلیت برقراری ارتباط قرارداد با نرم افزار کنترل بودجه و تامین اعتبار ، برای فرآیند پرداخت و قابلیت صادر کردن سند  حسابداری
 • قابلیت معرفی شرایط عادی و تعدیلی و اعمال محاسبات آن
 • قابلیت اعمال کردن  و محاسبه عامل های افزاینده و کاهنده روی صورت وضعیت با توجه به ترتیب هر ضریب
 • قابلیت انجام محاسبات  مبلغ های  کارکرد نقل از قبل به ازای هر عملیات و کل صورت وضعیت­‌ها
 • قابلیت مدیریت و بررسی مبلغ های  صورت وضعیت وعملیات­ آن با قرارداد 
 • قابلیت معرفی  استهلاک ضمانت­‌نامه طبق صورت وضعیت
 • قابلیت معرفی  استهلاک پیش پرداخت و علی الحساب طبق صورت وضعیت
 • قابلیت برقراری ارتباط صورت وضعیت­‌ها با سیستم کنترل بودجه و تامین اعتبار ، امکان‌پرداخت وجه و صدور سند  حسابداری  مربوطه
 • قابلیت بررسی کردن مبلغ صورت وضعیت و مبلغ پرداخت آن
 • قابلیت معرفی کردن  قراردادهای تمديد شده
 • قابلیت تهیه گزارش مرور قراردادها، جهت بررسی و مرور اطلاعات قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه، پیمانکار و عملیات
 • قابلیت تهیه گزارش عملیات قراردادها جهت گرفتن گزارشات از اطلاعات پیمانکار، عملیات، قرارداد، صورت وضعیت، مناقصه
 • قابلیت تهیه گزارشات کاربرگ قرارداد جهت گرفتن گزارشات از یک قرارداد و الحاقیه‌­ها و صورت وضعیت­‌های آن قرارداد
 • قابلیت تهیه گزارش كارت حساب پيمانكار جهت گرفتن گزارشات از پرداخت‌های مرتبط با يك قرارداد
 • قابلیت تهیه کردن گزارشات مغایرت بین برنامه تحویل و عملکرد آن