مدل مرجع نرم افزار

این بخش دارای 3 لایه اصلی است. در بالاترین لایه، سیستم برنامه ریزی استراتژیک سازمان قرار میگیرد. این سیستم بر اساس ارزیابی محیط داخلی و خارجی سازمان، به تدوین مولفه های راهبردی سازمان، شامل چشم انداز، مأموریت، راهبردها، اهداف و … میپردازد. نتایج حاصل از این برنامه ریزی، به عنوان یکی از ورودی های اصلی، به اغلب سامانه های دیگر مدل مرجع ارائه میشود تا مبنای برنامه ریزی های اجرایی و عملیاتی در حوزه مربوط به هر یک از آن سامانه ها قرار گیرد.
لایه دوم شامل گروه سیستم مدیریت محصولات است. از آنجایی كه مأموریت اصلی اغلب دستگاه های اجرایی، ارائه محصولات (مجوز، كالا و خدمات) به شهروندان، سازمان های دیگر و كسب و كارها است، این لایه به عنوان مهمترین لایه پس از برنامه ریزی استراتژیک سازمان، به حوزه های مربوط به مدیریت محصولات ارائه شده به مشتریان سازمان (شامل تعیین و برنامه ریزی محصولات قابل ارائه، توسعه، استقرار، ارائه و اطلاع رسانی و تبلیغ این محصولات و در نهایت، مدیریت ارتباط با مشتریان این محصولات) میپردازد.
در نهایت، لایه سوم به سایر سیستم های عمومی سازمان میپردازد كه به عنوان سیستم های پشتیبان، برای ارائه خدمات تخصصی سازمان به شهروندان، سازمان های دیگر و كسب و كارها، ایفای نقش می كنند. این لایه شامل 9 گروه سیستم است كه هر كدام به نوبه خود شامل چندین سیستم می باشند. هر سیستم نیز در سطح بعد از ماژول های مختلفی تشکیل شده است.

شمای مدل مرجع نرم افزار (دولت)