7- مدیریت خدمات فناوری اطلاعات

كلیه خدماتی كه در بخش فناوری اطلاعات سازمان انجام میشود، بر اساس اهداف و استراتژیهای سازمان (كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند)در این سیستم مدیریت میشود.

1-7) برنامه ریزی فناوری اطلاعات
1-1-7) برنامه ریزی جامع فناوری اطلاعات سازمان
2-1-7) پشتیبانی از معماری سازمانی
3-1-7) مدیریت سبد فناوری اطلاعات
سایر امکانات پیدار
1-7) برنامه ریزی فناوری اطلاعات

برنامه ریزی كلیه امور مرتبط با فناوری اطلاعات سازمان بر مبنای اهداف و استراتژیهای آن

1-1-7) برنامه ریزی جامع فناوری اطلاعات سازمان

ماژولی كه با هدف برنامه ریزی و طراحی نظام مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، شامل كاركردهای زیر است:
- پشتیبانی از شناسایی نیازهای بلند مدت فناوری اطلاعات با همکاری ذینفعان
- پشتیبانی از طراحی چارچوب مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات
- تعیین استانداردها، راهنماها و اصول استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات
- برنامه ریزی كلان شامل زمانبندی، تخمین هزینه، تحلیل مخاطرات، شیوه اجرا و اولویت بندی اقدامات حوزه فناوری اطلاعات سازمان
- برنامه ریزی جهت پشتیبانی از كلیه ضوابط، استانداردها، برنامه ها و مصوبات بالادستی (به طور مثال، در حوزه دولت الکترونیکی، مدلهای مرجع ملی، چارچوب ملی معماری سازمانی و ...)
- برنامه ریزی جهت پشتیبانی از مقوله سازگاری فناوری، به ویژه یکسان سازی فناوری، متناسب سازی قابل اعمال بر فناوری در حال كار در یک سازمان و اختصاصی سازی فناوری

2-1-7) پشتیبانی از معماری سازمانی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- پشتیبانی از راهبری معماری سازمانی
- پشتیبانی از نگهداشت معماری سازمانی
- مدیریت مخزن معماری: تعیین، جمع آوری، تجمیع، ثبت، نگهداری، مدیریت پیکربندی و انتشار مدلها و گزارشهای معماری سازمانی یک سازمان
- پشتیبانی از تدوین/بازنگری معماری: پشتیبانی از چرخه های توسعه و بازنگری طرحهای معماری سازمانی شامل شناسایی و مدلسازی معماری موجود، طراحی معماری مطلوب و برنامهریزی برای انتقال از معماری موجود به مطلوب
- پشتیبانی از ارزیابی معماری سازمانی: گردآوری، تلفیق و تحلیل داده های مرتبط با فعالیتهای معماری سازمانی به منظور سنجش و ارزیابی سطح بلوغ قابلیت معماری سازمانی، تعیین نقاط و جنبه های قابل بهبود و تعیین اقدامات لازم برای بهبود

3-1-7) مدیریت سبد فناوری اطلاعات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی و مدلسازی سبد فناوری اطلاعات
- تحلیل و ارزیابی سبد فناوری اطلاعات برای سازمان از منظر اولویت های استراتژی سازمان
- پشتیبانی از بررسی خدمات و راهکارهای فناوری اطلاعات با هدف برآوردن نیازهای كسب وكار و كاربران
- برقراری ارتباط مستمر با كاربران فناوری اطلاعات به منظور كشف و شناسایی و جمعآوری نیازهای كسب وكار
- ترجمه نیازهای كاربران و كسب وكار به خدمات و راهکارهای فناوری اطلاعات
- بررسی فناوریها با هدف نوآوری در خدمات و راهکارهای IT
- ایجاد و نگهداشت كاتالوگ خدمات و راهکارهای فناوری اطلاعات
- مدیریت مجوز سامانه های نرمافزاری
- بررسی وسعت ارائه خدمات
- پیش بینی تقاضای خدمات

سایر امکانات پیدار
2-7) مدیریت اطلاعات سازمانی
1-2-7) مدیریت منابع اطلاعاتی
2-2-7) تعامل پذیری داده و اطلاعات
3-2-7) مدیریت كیفیت داده
سایر امکانات پیدار
2-7) مدیریت اطلاعات سازمانی

سیستمی كه شامل مدیریت منابع اطلاعاتی، تعامل پذیری داده و اطلاعات و مدیریت كیفیت داده است.

1-2-7) مدیریت منابع اطلاعاتی

ماژولی كه پشتیبان معماری داده و اطلاعات (تركیبی از مدلها، سیاست ها، قوانین و استانداردهای حوزه داده و اطلاعات) است و تعیین میكند كه چه داده هایی برای سازمان جمع آوری شده و چگونه ذخیره، مرتب سازی و تجمیع شوند. همچنین داده را برای استفاده در سیستم ها و بخشهای مختلف سازمان آماده میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- نیازسنجی داده
- مدیریت كاتالوگ (فرهنگ نامه) داده و اطلاعات؛ پشتیبان كاتالوگ داده و دارایی های اطلاعاتی
- دسته بندی داده و اطلاعات: پشتیبان ایجاد و نگهداشت ارتباطات بین موجودیت های داده ای، استانداردهای نام گذاری و طبقه بندی؛ امکان دسته بندی داده و اطلاعات به لایه ها یا انواع خاص جهت پشتیبانی از یک سازمان
- مدل سازی داده و اطلاعات: پشتیبان مدل سازی داده جهت تعریف و تحلیل نیازمندی های داده برای پشتیبانی كسب وكار از جنبه های مختلف نظیر مدل سازی از جنبه امنیتی و غیره
- نمایش داده: پوشش زبانهای استفاده شده برای نمایش داده مانند XML ، JSOW ، SDL ، GSML و دیگر زبانهای نشانه گذاری.
- مدیریت فراداده: نگهداشت و مدیریت داده هایی كه، داده های دیگر را توصیف میكنند.
- ایجاد و نگهداری داده های اصلی
- مدیریت چرخه حیات داده: یک رویکرد مبتنی بر سیاست برای مدیریت داده های سازمان و سیستم های اطلاعاتی آن در طول چرخه حیات (از ایجاد و ذخیره سازی اولیه داده تا زمانیكه منسوخ و حذف شود)
- پشتیبانی از ایجاد، نگهداری، دسترسی و انتشار پایگاه های داده ای
- بازیابی، پشتیبانی و بایگانی داده: با استفاده از ابزارهایی كه در ارتباط با بازیابی داده های از دست رفته یا حذف شده، گرفتن پشتیبان از داده های موجود و بایگانی كردن داده های غیر فعال مورد استفاده قرار میگیرد.
- مدیریت پایگاه داده ها و سایر منابع داده به كمک ابزارهای شناخته شده
- تعیین و مدیریت هزینه های امحاء داده و اطلاعات شامل:
o ریزریز كردن ایمن اطلاعات روی كاغذ
o امحای تجهیزات فناوری اطلاعات و ارتباطات كه اطلاعات حساس را نگه میدارند.
o هزینه های مرتبط با انتقال فیزیکی داده ها بین سازمانها

2-2-7) تعامل پذیری داده و اطلاعات

ماژولی كه تعاملپذیری داده ها و سرویسهای اشتراک داده میان سیستمها را تعریف و مدیریت میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین نیازمندی های دسترسی داده از خارج از یک سیستم و دامنه اصلی داده
- مهاجرت داده: استخراج داده های یک پایگاه داده، دستکاری و تغییر داده ها به یک فرمت متفاوت و مجتمعسازی یک پایگاه داده دیگر با این داده ها
- یکپارچه سازی و تبادل داده: پشتیبانی از تعامل و تسهیل یکپارچه سازی اجزای برنامه های كاربردی توزیع شده در داخل یک سازمان یا بین سازمانها با هم ( بر مبنای ارتباطات داده ای) با استفاده از استانداردهای تبادل داده مانند XSLT ، XML و همینطور مجموعه كاراكترهای تعاملپذیر مانند ASCII و Unicode

- نگاشت داده: فرآیند ایجاد نگاشت داده بین دو مدل داده مختلف را
پشتیبانی میكند.
- استخراج خودكار فراداده از فایلها و ارائه فراداده در یک فرمت استاندارد ( مانند XML)

3-2-7) مدیریت كیفیت داده

ماژولی برای اطمینان از مناسب بودن كیفیت داده در استفاده های موردنظر (در هنگام عملیات، تصمیم گیری و برنامه ریزی) و برای اطمینان از سازگاری درونی داده ها.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تمیزكاری و استانداردسازی داده: تمیزكاری داده و اطلاعات شامل ادغام داده، حذف تکراریها، شناسایی منابع مجاز، حل خطاهای ورود داده و مشخص كردن ركوردهای مشکوک و در مجموع، كلیه ابزارها و فعالیتهایی كه به منظور اطمینان از تمیزی و استانداردسازی داده ها قبل از استفاده برای یک مدل تعریف شده، به كار میروند.
- غنی سازی داده: غنیسازی داده یک عنوان كلی است كه به فرآیندهای استفاده شده در بهبود، پالایش یا دیگر بهبودهای داده خام اشاره دارد؛ این فرآیندها برای تبدیل داده به دارایی با ارزش برای هر كسب وكار یا سازمان
است.
- حفظ جامعیت و تمامیت داده: به نگهداشت و اطمینان از صحت و سازگاری داده در كل چرخه حیات اشاره دارد.
- افزونگی داده: پشتیبان تکرار داده است به طوری كه در هنگام خرابی سخت افزارهای ذخیره سازی، داده از دست نرود.
- تشخیص ناهنجاری داده: اقدامات حفاظتی موجود جهت شناسایی و جلوگیری از عملیاتی را كه موجب ناسازگاری و ناهنجاری داده ( مانند تقلب) شود، توصیف مینماید.
- امنیت حفاظت از داده: این بخش كلیه مباحث مرتبط با امنیت داده ها، شامل پنهان سازی، رمزنگاری، احرازهویت، مجوزدهی، جلوگیری از گم شدن و اقدامات ممیزی را برای داده های بدون استفاده و قابل استفاده، كه از سیاستهای امنیتی و سرویسهای زیرساخت رمزنگاری استفاده میكنند،ارائه مینماید.
- اعتبارسنجی داده: با استفاده از استانداردها برای تشخیص و اعتبارسنجی ساختارها و قوانین پردازشی مشترک در اسناد و منابع داده مانند 1DTD ، XML Schema و ...
- ثبت و تحلیل جریان داده: ثبت زمان و تاریخ اخذ داده های "حساس به زمان" و تحلیل آنها
- پایداری داده: تعیین شکاف های موجود در داده و اطلاعات مبتنی بر سریهای زمانی و توصیف ریسک های مرتبط با استفاده از آنها

سایر امکانات پیدار
3-7) توسعه/تدارک راهکارهای فناوری اطلاعات
1-3-7) برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات
1-3-7) برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات
2-3-7) محیط و چارچوب های توسعه
سایر امکانات پیدار
3-7) توسعه/تدارک راهکارهای فناوری اطلاعات

برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای مرتبط با توسعه و تدارک كلیه راهکارهای فناوری اطلاعات سازمان ( البته در ارتباط با سایر سیستم های سازمان مانند سامانه مدیریت طرحها و پروژه ها، سامانه خرید و تداركات و ...)

1-3-7) برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی تأمین كنندگان مؤلفه های مختلف IT و منبعیابی توسعه/تدارک راهکارهای فناوری اطلاعات
- طراحی معماری راهکار در سطح كلان
- تعیین استانداردهای معماری و توسعه فناوری اطلاعات

- تعیین فرآیندها، متدولوژی ها و ابزار توسعه
- زمانبندی و برآورد هزینه توسعه/تدارک
- تحلیل مخاطرات توسعه/ندارک

1-3-7) برنامه ریزی توسعه فناوری اطلاعات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی تأمین كنندگان مؤلفه های مختلف IT و منبعیابی توسعه/تدارک راهکارهای فناوری اطلاعات
- طراحی معماری راهکار در سطح كلان
- تعیین استانداردهای معماری و توسعه فناوری اطلاعات

- تعیین فرآیندها، متدولوژی ها و ابزار توسعه
- زمانبندی و برآورد هزینه توسعه/تدارک
- تحلیل مخاطرات توسعه/ندارک

2-3-7) محیط و چارچوب های توسعه

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- ارتباط با چارچوب های توسعه و پوشش آنها
- ارتباط با كتابخانه های منبع توسعه و پوشش آنها؛ این كتابخانه ها مجموعه ای از منابع مورد استفاده برای توسعه نرم افزار هستند كه ممکن است شامل كد و زیر روالهای از قبل نوشته شده، كلاسها، توصیف مقادیر یا انواع باشند.
- مدیریت فرم ها: از ایجاد، اصلاح و استفاده از مستندات الکترونیکی و فیزیکی، كه جهت ذخیره اطلاعات در چرخه كسب وكار استفاده میشوند، پشتیبانی میكند.
- ارتباط با محیط های توسعه یکپارچه كه امکانات كاملی برای برنامه نویسان كامپیوتر جهت توسعه نرم افزار فراهم میكنند.
- مدیریت پیکربندی نرم افزار: جهت ردیابی و كنترل تغییرات در نرم افزار شامل ایجاد خطوط مبنا و كنترل تصحیحات.
- ارتباط با جعبه ابزارهای توسعه نرم افزار: یک جعبه ابزار، ابزار توسعه نرم افزار است كه اجازه ایجاد برنامه های كاربردی برای یک بسته نرمافزاری خاص، پلتفرم سخت افزاری، سیستم كامپیوتری، كنسول بازی ویدئویی،
سیستم عامل یا پلتفرم مشابه را میدهد.
- ارتباط با ابزارهای CASE جهت مهندسی نرم افزار به كمک كامپیوتر. ابزارهای CASE مشابه ابزارهای CAD استفاده شده در طراحی محصولات سخت افزاری هستند.
- امکان استفاده از قابلیت پلتفرم به عنوان سرویس در رایانش ابری

سایر امکانات پیدار
4-7) استقرار راهکارهای فناوری اطلاعات
1-4-7) برنامه ریزی استقرار و انتشار
2-4-7) استقرار و انتشار
سایر امکانات پیدار
4-7) استقرار راهکارهای فناوری اطلاعات

این سیستم شامل ابزارهایی است كه سازمان را قادر میسازد تا راهکارهای فناوری اطلاعات را مستقر كند.

1-4-7) برنامه ریزی استقرار و انتشار

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین فرآیندها، روالها، ابزار و استانداردهای استقرار و انتشار
- زمانبندی و تخصیص منابع استقرار و انتشار
- تحلیل مخاطرات استقرار و انتشار
- تعیین نقاط حضور خدمات و راهکارها

2-4-7) استقرار و انتشار

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- انجام كلیه آزمون های قبل از نصب و انتشار شامل آزمون های كارایی، دسترس پذیری، امنیت، نفوذ، پویش كد منبع و ...
- پشتیبانی از آزمون انتقال راهکار فناوری اطلاعات ارائه شده
- پشتیبانی از توزیع و نصب نسخه آزمایشی
- پشتیبانی از توزیع نرم افزار نسخه اصلی، نصب، ارتقاء برنامه های كامپیوتری و مؤلفه هایشان
- تائید استقرار و انتشار
- اطلاع رسانی تغییرات به ذینفعان

-مدیریت آموزش كاربران تحت تاثیر

سایر امکانات پیدار
5-7) نگهداشت راهکارهای فناوری اطلاعات
1-5-7) برنامه ریزی نگهداشت
2-5-7) پشتیبانی از راهکارهای فناوری اطلاعات
3-5-7) نظارت و پایش
4-5-7) مدیریت و بهره وری منابع
5-5-7) استقرار و مدیریت پایگاه داده مدیریت پیکربندی ( CMDB )
6-5-7) مدیریت سطوح سرویس
7-5-7) مدیریت پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات
8-5-7) جرم شناسی دیجیتالی
سایر امکانات پیدار
5-7) نگهداشت راهکارهای فناوری اطلاعات

كلیه امور مربوط به نگهداشت راهکارهای فناوری اطلاعات كه توسعه یا تدارک دیده شده و در سازمان مستقر شده اند، برعهده این سیستم است.

1-5-7) برنامه ریزی نگهداشت

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- منبع یابی برای نگهداشت مولفه های فناوری اطلاعات
- تعیین فرآیندها، روالها، استانداردها و ابزار نگهداشت
- تعیین، برنامه ریزی و زمان بندی خدمات پشتیبانی فناوری اطلاعات

2-5-7) پشتیبانی از راهکارهای فناوری اطلاعات

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تحلیل مشکلات و خرابی ها و بهبود در عملکرد: نگهداشت و بررسی سوابق خطاهای موجود، دریافت و اقدام روی اعلان های تشخیص خطا، انجام دنباله ای از آزمون های تشخیص، مکانیابی، شناسایی و ردیابی نقص ها، اصلاح نقصها، گزارش شرایط خطا
- تحمل پذیری خطا: محافظت از دسترسناپذیری یک كاركرد یا سیستم كه به دلیل بوجود آمدن خطا در بخشی از سیستم ظهور پیدا میكند. به عبارتی، این كاركرد برای امن كردن و مقاوم سازی سیستمها استفاده میشود.
- پشتیبانی از عملیات سیستمهای شبکهای، ارتباطات، سرویسهای زیرساختی، سخت افزارها و سرورها و كلیه داراییهای زیرساختی
- جلوگیری از نفوذ: ماژولی برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به سیستمهای اطلاعاتی و یا شبکه سازمان است.
- تشخیص نفوذ: شامل محصولات نرم افزاری است كه اطلاعات بخشهای مختلف یک كامپیوتر و یا شبکه را به منظور كشف شکاف های امنیتی، شامل نفوذ ( حمله از بیرون سازمان)  و سوء استفاده (حمله از داخل سازمان)، جمع آوری و تجزیه و تحلیل میكنند. این محصولات، فعالیتهای سیستم و یا شبکه را جهت شناسایی فعالیتهای مشکوک و یا نقض سیاستهای سازمان، پایش كرده و گزارشاتی را برای استفاده بخش مدیریت تولید میكنند. برخی از این سرویس ها سعی در مقابله با نفوذ دارند. با این حال از یک سیستم پایش چنین انتظاری وجود ندارد. سرویسهای تشخیص نفوذ اغلب بر روی شناسایی رخدادهای ممکن تمركز داشته، و اطلاعات مربوط به این رخدادها را ثبت كرده و آنها را گزارش میكنند. علاوه بر این سازمانها از این سرویسها برای موارد دیگری نظیر شناسایی مشکلات سیاستهای امنیتی، مستندسازی تهدیدهای موجود و بازداری افراد از نقض سیاستهای امنیتی استفاده میكنند.
- استفاده از فایروال: به نرم افزارها یا سخت افزارهایی گفته میشود كه از دسترسی های غیرمجاز به كامپیوتر كاربر در یک شبکه یا اینترنت جلوگیری كرده و داده های ورودی و خروجی را كنترل میكنند. فایروالها این اطمینان را ایجاد مینمایند كه صرفا پورتهای ضروری برای كاربران و یا سایر برنامه های موجود در خارج از شبکه در دسترس و قابل استفاده باشند.
- مدیریت آسیب پذیریها: ماژولی كه پشتیبان روشهای مدیریت اسیب پذیریهای سازمان است. مدیریت آسیب پذیری شامل دو بخش ارزیابی آسیبپذیری و اصلاح آن میباشد. ارزیابی آسیب پذیری به معنی شناسایی، تخمین میزان و اولویت بندی آسیب پذیریهای سیستم و یا شبکه یک سازمان است. ارزیابی آسیبپذیری، مشتركات زیادی با ارزیابی ریسک دارد. برطرف كردن آسیب پذیریهای موجود، مبنای اصلاح آسیب پذیری میباشد.
- مدیریت پشتیبان گیری و بازیابی مولفه های فناوری اطلاعات
- تحلیل تغییرات موردنیاز برای خدمات و راهکارهای فناوری اطلاعات
- پشتیبانی از اكتساب/توسعه تغییرات موردنیاز در خدمات فناوری اطلاعات ( از طریق سیستم توسعه/تدارک راهکارهای فناوری اطلاعات یا سیستم استقرار راهکارهای فناوری اطلاعات)
- آزمون تغییرات فناوری اطلاعات
- بازنشستگی راه حلها و خدمات

3-5-7) نظارت و پایش

ماژولی كه به طور مداوم، عملکرد، ظرفیت استفاده شده، توان مصرفی سخت افزار یا نحوه استفاده از نرم افزارها را ثبت میكند و اعلان های لازم در رابطه با انحرافات از حالت عادی را فراهم میكند. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تحلیل نحوه ارائه و مصرف خدمات و راهکارهای IT با هدف شناسایی و تحلیل رویدادها و تعیین اقدامات پیشگیرانه
- پشتیبانی از طراحی و پیاده سازی طرحهای تشویقی كه كارایی استفاده را بهبود میبخشد.
- پیشبینی حجم/واحد مورنیاز برای ارائه خدمات و راهکارها
- ارزیابی و بررسی الگوهای رضایت مشتریان IT - ثبت و تحلیل رضایت مشتری
- طراحی بهبودها بر اساس الگوهای رضایت مشتری
- ارزیابی خدمات براساس معیارها و شاخصهای ارائه خدمات فناوری اطلاعات، به عنوان مثال:
o حداكثر پهنای باند یک سوئیچ شبکه
o حداكثر تعداد ارتباط همزمان كه یک پایگاه داده میتواند برقرار و پشتیبانی كند.
o مقدار داده هایی كه یک مخزن حافظه میتواند نگه دارد.
o درصد زمان استفاده از پردازشگر
o حجم استفاده شده از فضای دیسک
o حجم استفاده شده از پهنای باند شبکه

4-5-7) مدیریت و بهره وری منابع

ماژولی كه به استقرار كارا و اثربخش منابع و یا سرویسهای فناوری اطلاعات سازمان می پردازد. منابع میتواند شامل مواردی نظیر پهنای باند، منابع پردازشی، حافظه و غیره باشد. مدیریت منابع علاوه بر ایجاد كارایی در سازمان، باعث میشود تا سازمان درگیر كمبود منابع نشود تا دسترس پذیری تحت تاثیر قرار نگرفته و در نتیجه از وقوع حملاتی نظیر حمله منع سرویس جلوگیری شود. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- اولویت بندی سرویس ها: كنترل استفاده از منابع به طوری است كه فعالیتهای با اولویت بالا همواره بتوانند عملیات خود را بدون وقفه انجام دهند.
- مدیریت نشست  : كنترل و مدیریت نشست ها به طوری كه حدی برای تعداد نشستهای همزمان یک كاربر ایجاد شود.
- تخصیص منابع: كنترل استفاده از منابع به طوری كه سیستم در معرض حملاتی نظیر منع سرویس به دلیل استفاده بیش از حد از یک منبع ( مانند پهنای بند و غیره) قرار نگیرد.

5-5-7) استقرار و مدیریت پایگاه داده مدیریت پیکربندی ( CMDB )

مخزنی كه به عنوان انباره داده برای واحدهای فناوری اطلاعات استفاده میشود. محتویات آن به منظور نگهداری یک مجموعه از دارایی های فناوری اطلاعات و معمولاً به عنوان آیتم های پیکربندی ( موردنیاز برای ارائه خدمات فناوری اطلاعات) و ارتباطات توصیفی بین این دارایی ها استفاده میشود. تهیه و ارائه گزارش های ادواری یا مقطعی از وضعیت اقلام پیکربندی نیز برعهده این ماژول است.

6-5-7) مدیریت سطوح سرویس

ماژولی است كه سطوح خدمات فناوری اطلاعات ( از منظر ویژگی های كیفی شامل كارایی، دسترس پذیری، امنیت، تحملپذیری خطا و ...) را طبق فرآیندهای ITIL مدیریت میكند. این موضوع شامل توافقات سطح خدمت، پایه گذاری قراردادها، نظارت و گزارش دهی در ارتباط با سطح خدمات میباشد.

7-5-7) مدیریت پیشخوان خدمات فناوری اطلاعات

ماژولی كه پشتیبان عملیات و فرآیندهای میز سرویس فناوری اطلاعات است: مدیریت مسائل، مشکلات و پرسوجوها در ارتباط با خدمات IT از طریق دریافت، ثبت، تحلیل، پیگیری و تعیین تکلیف درخواستهای كاربران خدمات فناوری اطلاعات

8-5-7) جرم شناسی دیجیتالی

ماژولی كه پشتیبان جمع آوری، حفظ و آنالیز داده ها با هدف جرم شناسی است، البته به نحویكه جامعیت داده حفظ شود. این ماژول دارای بخشهای مختلف زیر است:
- جرم شناسی كامپیوتر: شامل مجموعه تکنی کها و متدهایی است كه برای جمع آوری شواهد از تجهیزات كامپیوتری، رسانه های دیجیتالی و غیره برای كشف جرم مورد استفاده قرار میگیرد؛ پشتوانه این بخش، علم كشف، ضبط، پردازش و تفسیر داده ها از كامپیوتر است. شواهد موردنیاز از لاگهای مربوط به تاریخچه اینترنت گرفته تا فایلهای واقعی بر روی درایوها را شامل میشوند.
- جرم شناسی دستگاه موبایل: به عنوان زیرشاخ های از جرم شناسی دیجیتال، با بازیابی شواهد الکترونیکی یا داده های دستگاه های موبایل مرتبط است. تفاوت جرم شناسی دستگاه موبایل با جرم شناسی كامپیوتر، در این است كه دستگاه موبایل یک سیستم ارتباطی داخلی و نیز یک سیستم ذخیره اختصاصی دارد. دستگاه های موبایل همچنین برای ارائه اطلاعات مکانی
مفید هستند. این اطلاعات میتوانند از طریق ردیابی GPS داخلی گوشی و یا لاگ محل آنتن موبایل ( ردیابی دستگاه موبایل در محدوده محل آنتن) در دسترس قرار گیرند.
- جرم شناسی شبکه: شامل پایش و بررسی ترافیک شبکه های كامپیوتری، هم به صورت محلی و هم اینترنتی، به منظور جمع آوری اطلاعات، تجمیع شواهد و یا تشخیص نفوذ است.

-جرم شناسی پایگاه داده: مرتبط با جرمشناسی پایگاه های داده و فراداده های آنها است. بازرسیها از محتویات پایگاه های داده ای، فایلهای لاگ و حتی داده های موجود در RAM استفاده میكنند.

سایر امکانات پیدار
6-7) مدیریت کلاینت ها
1-6-7) آزمون سازگاری برنامه كاربردی
2-6-7) استقرار برنامه كاربردی
3-6-7) كشف برنامه كاربردی
4-6-7) استقرار نرم افزارهای سیستمی
5-6-7) ابزار بسته بندی
6-6-7) مدیریت وصله
7-6-7) شخصی سازی
8-6-7) اشتراک ( Subscription )
9-6-7) فروشگاه برنامه كاربردی سلف سرویس
10-6-7) مدیریت حریم خصوصی
11-6-7) ابزار مدیریت انرژی
سایر امکانات پیدار
6-7) مدیریت کلاینت ها

سیستمی كه كنترل سخت افزارها و محیط های نرم افزاری مرتبط به كاربران نهایی را به عهده دارد.

1-6-7) آزمون سازگاری برنامه كاربردی

ماژولی كه برنامه های كاربردی را از لحاظ سازگاری با دستگاه ها، سیستمهای عامل، مرورگرها و نیازمندیهای سخت افزاری مختلف ارزیابی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین شاخصها و معیارهای آزمون سازگاری
- ثبت نتایج بررسی از لحاظ سازگاری با پیکربندیهای سخت افزاری
- ثبت نتایج بررسی سیستمهای عامل سازگار
- ثبت نتایج بررسی از لحاظ سازگاری با سایر نرم افزارها
- ثبت نتایج بررسی كارایی سیستم در شبکه با پارامترهای مختلف
- ثبت نتایج بررسی پشتیبانی مرورگرهای مختلف
- ثبت نتایج بررسی پشتیبانی دستگاه های مختلف

-ثبت نتایج بررسی سازگاری با موبایل

2-6-7) استقرار برنامه كاربردی

اژولی كه پشتیبان مکانیزمی برای نصب برنامه های كاربردی بسته بندی شده در ایستگاه های كاری و دستگاه های كاربران نهایی است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- نصب و فعالسازی
- غیرفعالسازی
- پاک كردن
-بروزرسانی

3-6-7) كشف برنامه كاربردی

ابزاری كه میتواند برای كشف اینکه كدام برنامه های كاربردی در سازمان ( و در كجا) به كار گرفته شده اند، استفاده شود.
این ابزار شامل كاركردهای زیر است:
- فهرست و شناسه گذاری برنامه های كاربردی
- طبقه بندی برنامه های كاربردی
- جستجوی برنامه كاربردی

4-6-7) استقرار نرم افزارهای سیستمی

ابزارهای استقرار سیستم عامل، سیستم مدیریت پایگاه داده و سایر نرم افزارهای سیستمی كه به عنوان پیش نیاز استقرار برنامه های كاربردی موردنیاز هستند.
این ابزار شامل كاركردهای زیر است:
- نصب و فعالسازی نرم افزارهای سیستمی
- غیرفعالسازی نرم افزارهای سیستمی
- پاک كردن نرم افزارهای سیستمی
- بروزرسانی نرم افزارهای سیستمی

5-6-7) ابزار بسته بندی

ابزار یا راهکارهایی كه برای بسته بندی نرم افزارهایی كه جهت ارائه به دستگاه كاربر نهایی استفاده میشوند.

6-6-7) مدیریت وصله

ابزارهایی كه به صورت خودكار مدیریت نصب و بروزرسانی برنامه های كاربردی را به عهده دارند.
این ابزار شامل كاركردهای زیر است:
- استقرار از راه دور تغییرات سیستم بر اساس ماشین مربوطه
- داشبورد مشاهده بروزرسانی های در دسترس
- ایجاد رویه های بروزرسانی خودكار
- شناسایی و فهرست كردن نقاطی كه نیاز به بروزرسانی دارند
- آزمایش وصله های دانلود شده قبل از نصب
- ارائه گزارش پس از نصب وصله

7-6-7) شخصی سازی

این ابزار نگهداشت اطلاعات مرتبط با یک كاربر خاص و سپس، تنظیمات، پیکربندی و مدیریت از طریق دستگاه های كلاینت را به عهده دارد. شخصیسازی به تطبیق دادن یک محصول یا سرویس با خصوصیات یک كاربر یا گروهی از كاربران گفته میشود و از عناصر اصلی سیستم های توصیه گر و رسانه های اجتماعی نیز میباشد

8-6-7) اشتراک ( Subscription )

ماژولی كه مدیریت اشتراک یک كاربر در سرویس های IT را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت اشتراک كاربر
- حذف اشتراک كاربر

9-6-7) فروشگاه برنامه كاربردی سلف سرویس

یک فروشگاه برنامه كاربردی سلف سرویس به كاربران اجازه میدهد تا خود برنامه های موردنیاز را انتخاب كنند و به طور خودكار برنامه ها را روی دستگاه شان نصب نمایند.

10-6-7) مدیریت حریم خصوصی

ابزاری برای مدیریت، گزارش، اجرا و پیکربندی سیاست های حریم خصوصی روی دستگاه های كلاینت است.

11-6-7) ابزار مدیریت انرژی

ابزار مدیریت انرژی اجازه میدهد تا تغییرات در طرح مصرف انرژی دستگاه انجام شود. این ابزار میتواند مصرف انرژی روی دستگاه را كاهش داده و اطمینان حاصل نماید كه صرفه جویی در انرژی بر عملکرد مورد انتظار تاثیر نمیگذارد. به عنوان مثال، زمانی كه كاربران قصد انجام یک ارائه را دارند، میتوانند Hibernation را غیر فعال كنند. تنظیمات انرژی، به صرفه جویی مالی قابل توجهی در یک سازمان منجر میشود.

سایر امکانات پیدار