3- مدیریت سرمایه انسانی

این سیستم منابع انسانی دستگاه از جمله كاركنان، كاركنان پاره -وقت و كاركنان قراردادی را مدیریت میكند. این سیستم با هدف بهینه سازی منابع انسانی در دستگاه دولتی و حداكثر كردن كارایی كاركنان ایجاد شده است. سیستم مدیریت سرمایه انسانی، عملکردهایی مانند تعاریف و مدیریت نقشه راه شغلی، استخدام، تنظیم و ارزیابی كارایی، توسعه و آموزش مهارت ها، مدیریت حضور و غیاب، پاداش و پرونده كاركنان را بر مبنای اهداف و راهبردهای سازمان كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند، شامل میشود.

1-3) برنامه ریزی منابع انسانی
1-1-3) تدوین برنامه منابع انسانی
2-1-3) پایش و بروزرسانی برنامه منابع انسانی
3-1-3) برآورد نیاز منابع انسانی
سایر امکانات پیدار
1-3) برنامه ریزی منابع انسانی

نرم افزاری كه برنامه ریزی در كلیه حوزه های مختلف منابع انسانی، از جمله جذب نیروی انسانی، آموزش، رفاه، ارزشیابی، مدیریت مسیر شغلی، مرخصی و مأموریت، بازنشستگی و ... را بر اساس اهداف و استراتژی های سازمان در حوزه منابع انسانی برعهده دارد. به طور خاص، این نرم افزار بر برنامه ریزی جذب و استخدام نیروی انسانی جدید تمركز میكند. در این راستا، از فرآیندهای شناسایی صلاحیت های نیروی كار لازم برای برآورده كردن اهداف استراتژیک دستگاه اجرایی پشتیبانی میكند. این نرافزار همچنین از روشه ای انتخاب كاركنان با كیفیت بالا و كارآمد با مهارت ها و صلاحیت های مناسب، مطابق با اصول سیستم های شایسته پشتیبانی میكند. این رویه شامل توسعه یک استراتژی و برنامه مربوط به كاركنان، اطلاع رسانی شغل خالی، و آغاز فعالیتهای قبل از استخدام میشود.

1-1-3) تدوین برنامه منابع انسانی

ماژولی كه پشتیبان تدوین برنامه منابع انسانی در كلیه حوزه های منابع انسانی شامل جذب، استخدام، آموزش، رفاه، مرخصی و مأموریت، ارزشیابی، مدیریت مسیر شغلی، حضور و غیاب، بازنشستگی و ... است. این برنامه در هر یک از حوزه های مذكور، شامل هدف گذاری، زمان بندی، برآورد هزینه، تحلیل مخاطرات و تخصیص منابع است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین اهداف كوتاه مدت و درازمدت حوزه منابع انسانی
- برنامه ریزی و زمان بندی عملیات اجرایی منابع انسانی
- برآورد هزینه منابع انسانی
- تخصیص منابع انسانی
- تحلیل مخاطرات در حوزه منابع انسانی

2-1-3) پایش و بروزرسانی برنامه منابع انسانی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- سنجش تحقق اهداف برنامه
- سنجش مشاركت (كاركنان) در اهداف حوزه منابع انسانی
- بازنگری و اصلاح برنامه های منابع انسانی
- اطلاع رسانی و ارائه برنامه های به روز شده به ذینفعان
- تحلیل بازخورد پیشرفت برنامه منابع انسانی

3-1-3) برآورد نیاز منابع انسانی

ماژولی كه شامل كاركردهای برآورد نیاز سازمان به منابع انسانی به تفکیک پست های سازمانی، تخصص، واحدسازمانی و محل جغرافیایی خدمت، با درنظر گرفتن وضعیت فعلی منابع انسانی، تغییرات ساختار سازمانی و نیازهای آینده می شود. همچنین شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی نیازهای استراتژیک منابع انسانی
- تعیین نقش ها و مسئولیت های موردنیاز

-جمع آوری مهارتهای موردنیاز سازمان
- تعیین هزینه های منابع انسانی
- تعیین معیارهای مربوط به منابع انسانی سازمان
- برنامه ریزی برای موارد استخدامی با فوریت

سایر امکانات پیدار
2-3) جذب و استخدام
1-2-3) مدیریت درخواست های جذب نیرو
2-2-3) مدیریت اطلاعات داوطلبین
3-2-3) غربالگری و انتخاب داوطلبین
4-2-3) جذب نیروی جدید
5-2-3) تشریفات آغاز كار
6-2-3) تغییر و تمدید وضعیت استخدامی
سایر امکانات پیدار
2-3) جذب و استخدام

كلیه امور مربوط به مدیریت درخواست های جذب نیرو (شامل جذب از طریق انتقال و مأموریت)، غربالگری و انتخاب داوطلبین، جذب نیروی جدید، استخدام و مدیریت اطلاعات داوطلبین در این سیستم انجام میشود

1-2-3) مدیریت درخواست های جذب نیرو

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین روش های جذب نیرو
- منبع یابی نیرو
- مدیریت جذب از طریق انتقال و مأموریت
- آگهی كردن درخواست جذب نیرو
- مدیریت وبسایت های داخلی یا خارجی آگهی كننده مشاغل
- بروزرسانی درخواست جذب نیرو
- مطلع كردن ذینفعان مرتبط با جذب نیرو (به ویژه، مدیر استخدام كننده)
- مدیریت تاریخ درخواست جذب نیرو
- پشتیبانی از شناسایی استعدادها
- تعریف فراخوان مربوط به جذب استعدادها
- ایجاد بانک سوالات آزمون استعدادیابی و بانک شاخص ها

2-2-3) مدیریت اطلاعات داوطلبین

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- جمع آوری اطلاعات پیش زمینه داوطلبین
- ایجاد پرونده (برای) متقاضی
- ثبت اطلاعات متقاضی
- تکمیل طبقه بندی جایگاه و سطح تجربه
- آرشیو و حفظ سوابق كسانی كه استخدام نشده اند
- ایجاد مخزن استعدادها

3-2-3) غربالگری و انتخاب داوطلبین

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف مصاحبه استعدادیابی و امتیازدهی برای شاخص ها
- صدور كارت شركت در آزمون استخدامی
- برگزاری ارزشیابی برای هر دوره استعدادیابی
- مصاحبه با داوطلبین
- آزمون داوطلبین
- امتیازبندی افراد شایسته
- صدور كارنامه آزمون استخدامی
- انتخاب و رد نمودن داوطلبین

4-2-3) جذب نیروی جدید

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تدوین و ارائه پیشنهاد شغل به نیروی جدید

-مذاكره با نیروی جدید در مورد پیشنهاد
- استخدام داوطلب

5-2-3) تشریفات آغاز كار

ماژولی كه پشتیبان انجام مراحل و تشریفات ورود و شروع به كار كاركنان جدید مانند معارفه و آموزش های بدو خدمت، تخصیص وظایف، تشکیل پرونده پرسنلی، تخصیص محل كار و تجهیزات است.

6-2-3) تغییر و تمدید وضعیت استخدامی

ماژولی كه از امور تغییر وضعیت استخدامی، تمدید قرارداد و ... پشتیبانی میكند. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت درخواست تغییر یا تمدید
- بررسی/تائید درخواست تغییر یا تمدید
- ارجاع و ارسال مدارک به مسئول مربوطه
- بررسی پرونده كارمند پوشش برگزاری جلسات و كارگروه های موردنیاز
- استعلام از هسته گزینش
- ارسال به كارگزینی جهت صدور حکم
- ارسال به حسابداری/بایگانی

سایر امکانات پیدار
3-3) کارگزینی، احکام و قراردادها
1-3-3) صدور انواع احکام
2-3-3) مدیریت قراردادها
سایر امکانات پیدار
3-3) کارگزینی، احکام و قراردادها

كلیه امور مربوط به صدور انواع احکام (استخدام، تغییر وضعیت، ترفیع، ارتقاء، مأموریت، مرخصی و ...)، انواع قراردادهای پرسنلی، مدیریت قراردادها و رسیدگی به تخلفات در این سیستم انجام میشود.

1-3-3) صدور انواع احکام

ماژولی كه صدور، تغییر و ابلاغ انواع احکام پرسنلی كاركنان براساس ضوابط و مقررات مرتبط به صورت ادواری یا مقطعی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت انواع فرمهای اداری مربوط به تعیین عوامل حقوقی مانند فرم پیشنهاد برقراری فوق العاده مخصوص و فرم تعیین

فوق العاده سختی شرایط محیط كار
- صدور احکام به صورت انفرادی و گروهی
- امکان صدور خودكار اصلاحیه ها
- تعریف انواع حکم
- صدور احکام معوق
- صدور خودكار احکام ناشی از تغییر در قوانین و مقررات
- صدور احکام جدید استخدام به صورت آزمایشی، رسمی و قرارداد كاركنان پیمانی
- صدور احکام كارگزینی انتصاب، ترفیع، ارتقاء رتبه، افزایش حقوق سالیانه، تشویق و نظایر آن.

- صدور احکام خودكار افزایش سنواتی
- صدور احکام مربط به امور استعفا
- صدور احکام مربوط به امور بازنشستگی
- صدور احکام مربوط به امور فوت
- صدور احکام مربوط به امور اخراج
- صدور احکام مربوط به امور ازكار افتادگی
- صدور احکام مربوط به امور بازخریدی
- صدور احکام مربوط به امور آماده به خدمت
- صدور احکام مربوط به امور مامویت به خارج از سازمان
- صدور احکام مربوط به امور ماموریت به داخل سازمان
- صدور احکام مربوط به امور انتقال دائم به خارج از سازمان
- صدور احکام مربوط به امور انفصال دائم و موقت
- صدور احکام مربوط به تغییر محل جغرافیایی خدمت
- صدور انواع ابلاغیه
- صدور انواع مرخصی
- صدور احکام كارگزینی اصلاحی

2-3-3) مدیریت قراردادها

ماژولی كه كلیه امور مربوط به قراردادهای كاركنان قراردادی، نیروی كار خارجی و قرارداد با شركت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی را پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تنظیم قرارداد بر پایه عوامل حقوقی
- تنظیم قرارداد اصلاحی
- تمدید قرارداد
- كنترل پروانه كار اتباع خارجی
- صدور قرارداد به صورت انفرادی و گروهی
- صدور قراردادهای معوق

سایر امکانات پیدار
4-3) مدیریت مسیر شغلی
1-4-3) برنامه ریزی مسیر شغلی
2-4-3) مدیریت تغییرات شغلی
سایر امکانات پیدار
4-3) مدیریت مسیر شغلی

ماژولی كه علاوه بر تعیین مسیر شغلی كارمندان بر اساس نیازهای سازمان( مهارت ها و شایستگی های موردنیاز) و ویژگی های خود كارمندان، تشخیص شرایط ارتقاء یا ترفیع كاركنان، انتقال و جا به جایی ایشان و تهیه و ابلاغ اسناد و احکام مربوطه را به عهده دارد. با توجه به پیچیدگی و تنوع ضوابط حاكم بر ارتقا و ترفیع كاركنان، راهکار مدیریت مسیر شغلی امکان استفاده از تمام اطلاعات مورد نیاز سازمان ها را در این باره داراست و با در اختیار قرار دادن این اطلاعات و فراهم كردن بستری مناسب و منعطف به منظور تعریف ساختارهای ارتقا و ترفیع مصوب، بستر مناسبی را برای اجرای این ساختارها و فرآیندهای مربوط به آن، فراهم آورده و به این ترتیب نقش موثری در برآوردن نیازهای این حوزه ایفا میكند.

1-4-3) برنامه ریزی مسیر شغلی

این ماژول، بر اساس اهداف و استراتژیهای سازمان، مهارت های موردنیاز، ساختار سازمانی، نیروها و مهارت های موجود و ...، به ازای هر كارمند موارد زیر را مشخص میكند:
- اهداف شغلی كارمند
- مهارتها و شایستگی های موردنیاز
- شاخص ها و معیارهای ارزیابی كارمند
- مسیر شغلی تعیین شده به ازای كارمند

2-4-3) مدیریت تغییرات شغلی

ماژولی جهت مدیریت كلیه تغییرات شغلی كارمند كه شامل بخشهای زیر است:
- ترفیع و تنزل: فرآیند ترفیع و تنزل كاركنان را مدیریت میكند. تشخیص شرایط ترفیع و تنزل كاركنان و تهیه اسناد مرتبط از جمله وظایف این بخش است.
- ارتقاء: تشخیص شرایط ارتقاء كاركنان و تهیه اسناد مربوطه را به عهده دارد.
- نقل و انتقال و تغییر پست سازمانی: دریافت و پردازش درخواست انتقال موقت یا دائم كاركنان به سایر بخشهای سازمان را به عهده دارد. شامل كاركردهای زیر است:
o درخواست جابجایی توسط پرسنل (در ارتباط با سیستم پیشخوان خدمات كارمندان)
o معرفی پستهای بلاتصدی
o تصدی پست به فرد
o تعریف كمیته نقل و انتقال و جابجایی
- مأموریت به سازمان دیگر: دریافت و پردازش درخواست انتقال موقت كاركنان به سایر سازمان ها و نگهداری خلاصه سوابق و اطلاعات جهت مأموریت را به عهده دارد.

سایر امکانات پیدار
5-3) کارکرد کارمندان
1-5-3) مدیریت دستگاه های كارت ساعت زنی
2-5-3) حضور و غیاب
3-5-3) مدیریت تقویم و شیفت كاری
4-5-3) مرخصی
5-5-3) مأموریت كاری
سایر امکانات پیدار
5-3) کارکرد کارمندان

نرم افزاری كه دارای قابلیت های ارسال، تأیید و تطبیق ساعت های كاركنان، مدیریت دستگاه های كارت ساعت زنی، مدیریت شیفت كاری و تقویم است. دریافت و پردازش درخواست مرخصی و ثبت داده های مرتبط، پاسخ به استعلام مانده مرخصی  كاركنان و ثبت، پردازش و گزارش احکام و داده های مرتبط با مأموریت ساعتی، روزانه یا بلند مدت كاركنان نیز در این سیستم انجام میشود.

1-5-3) مدیریت دستگاه های كارت ساعت زنی

ماژولی كه مدیریت اتصال به انواع دستگاه های كارت ساعتزنی و دریافت اطلاعات از آنها را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تنظیم پارامترهای حضور و غیاب (شیفت كاری، اضافه كاری، ...)
- بارگذاری لیست كاركنان و مدیریت تغییرات آن
- استخراج و تخلیه اطلاعات كاركرد
- ارتباط با انواع سخت افزارهای موردنیاز

2-5-3) حضور و غیاب

ماژولی كه در ارتباط با سایر ماژولهای این سیستم (و بر اساس اطلاعات دریافتی از دستگاه های كارت ساعت زنی، اطلاعات تقویم، شیفت، مرخصی و مأموریت)، اطلاعات ورود، خروج، تأخیر و تعجیل، حضور و غیاب را ثبت و مدیریت میكند.

همچنین شامل كاركردهای زیر است:
- تنظیم نواقص و كسر كار در مدیریت ماه ها
- محاسبه حضور و غیاب براساس محل خدمت
- تعریف تاریخ مهلت درخواست های حضور و غیاب
- نمایش وضعیت حضور و عدم حضور پرسنل (ماموریت، غیبت، مرخصی، اضافه كار، تاخیر، تعجیل و تعلیق)به تفکیک واحدهای سازمانی
- ارسال اطلاعات عملکرد ادواری

3-5-3) مدیریت تقویم و شیفت كاری

تعریف تقویمهای مختلف شامل روزهای كاركرد عادی، تعطیلات رسمی، غیررسمی و ... و نیز تعریف و ویرایش شیفت های كاری بر اساس قوانین و مقررات بالادستی و سازمانی بر عهده این ماژول است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع كدهای حضور (عادی، شب كار، حذف كارت)
- تعریف انواع شیفت تردد
- تعریف انواع تقویم كاری و امکان تخصیص هر روز به یک كد حضور
- تخصیص شیفت ها به تقویم كاری
- تعریف شیفت پایه و تعریف تعطیلات رسمی كشور
- اختصاص پرسنل به انواع شیفتها
- تعریف انواع مجوز خاص مانند شیردهی، ایثارگری و ...
- تعریف تقویم اختصاصی برای پرسنل

4-5-3) مرخصی

ماژولی كه مدیریت انواع مرخصیها از جمله ساعتی، استحقاقی، استعلاجی، بدون حقوق و اضطراری را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع مرخصی براساس قوانین وزارت كار و نیازهای سازمان
- تخصیص مرخصی به صورت روزانه، ماهانه، سالیانه
- تنظیم مرخصی برای استفاده به صورت روزانه یا ساعتی یا هر دو
- اختصاص مرخصی به پرسنل
- ذخیره مرخصی سالیانه برای پرسنل
- تخصیص تائید كننده های درخواستهای مرخصی

5-5-3) مأموریت كاری

ماژولی كه امور مربوط به مأموریتها و سفرهای كاری كاركنان را پشتیبانی میكند.

این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

- تعریف انواع مأموریت (انفرادی یا گروهی)
- درخواست تمدید مأموریت
- تعیین نوع وسیله رفت و برگشت و محل اقامت
- مدیریت مأموریت اداری كمتر از یک روز

سایر امکانات پیدار
6-3) آموزش و توسعه مهارتها
1-6-3) نیازسنجی آموزشی
2-6-3) برنامه ریزی آموزشی
3-6-3) اجرای دوره های آموزشی
4-6-3) ارزیابی دوره آموزشی
5-6-3) ارزیابی شركت كنندگان و صدور گواهینامه
6-6-3) مدیریت منابع آموزشی
7-6-3) كتابخانه
8-6-3) مشاوره
سایر امکانات پیدار
6-3) آموزش و توسعه مهارتها

سیستمی كه طراحی، توسعه و پیاده سازی یک برنامه جامع توسعه و آموزش كاركنان (ابتدا و در حین خدمت) را جهت اطمینان از صلاحیت مناسب آنها و كسب صلاحیت لازم پشتیبانی میكند

1-6-3) نیازسنجی آموزشی

ماژولی كه شناسایی و تحلیل نیازهای آموزشی كاركنان، براساس وضعیت فعلی،صلاحیت ها و مهارت های موردنیاز، استانداردهای شغلی و برنامه های آینده سازمان را به عهده دارد.
همچنین این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف نیازسنجی سازمانی در سه سطح شاغل، شغل و سازمان
- اتصال نیازسنجی آموزشی شغل به مدل شایستگی و عملکرد
- تعریف گردش كار برای دریافت نیازسنجی
- مدیریت فرمهای نظام آموزش كاركنان

2-6-3) برنامه ریزی آموزشی

ماژولی كه تدوین و تصویب برنامه های آموزشی ادواری و مقطعی، شامل اهداف، اولویت ها، سیاست ها، مخاطرات، محتوای آموزش، عناوین دوره ها و برنامه های آموزشی، منابع، تقویم و زمانبندی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف دوره های آموزشی مانند: آموزش امنیتی در ادارات دولتی، آموزش مقدماتی فناوری اطلاعات و ارتباطات، آموزش تداركات و قرارداد و ...
- برنامه ریزی مشاوره های موردنیاز
- تعریف اساتید و مربیان آموزشی
- تعریف موسسات و محل برگزاری دوره ها
- اعتباربخشی و تعیین صلاحیت مراكز و مؤسسات آموزشی متقاضی
برگزاری دوره های آموزشی
- تعریف برنامه دوره:
o انتخاب دوره آموزشی
o تعیین استاد دوره
o تعیین موسسه و محل برگزاری
o زمان بندی جلسات براساس تاریخ، روز و ساعت شروع و پایان
o تعریف فرآیند ثبت نام در دوره آموزشی
o افزودن پرسنل به دوره

-تقویم آموزشی ماهانه از دوره ها
- ایجاد گردش كار برای درخواست گواهینامه، مدرک، و نیازسنجی آموزش(در ارتباط با سیستم پیشخوان خدمات كاركنان)
- تعریف دوره آموزش مجازی

3-6-3) اجرای دوره های آموزشی

ماژولی كه از اجرای دوره های آموزشی برای كاركنان (مدیریت كلاسها، حضور و غیاب مدرسین و كاركنان و ...)، براساس برنامه های آموزشی تهیه شده پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین وضعیت برای دوره (خاتمه یافته، در حال برگزاری، در حال ثبت نام، آماده صدور گواهینامه، انصراف از برگزاری)
- ثبت هزینه حق التدریس استاد، هزینه ثبت نام و غیره
- تعیین وضعیت برای فراگیران دوره
- مدیریت حضور و غیاب فراگیران دوره به ازای هر جلسه
- برگزاری دوره آموزشی به صورت مجازی

4-6-3) ارزیابی دوره آموزشی

ماژولی كه از سنجش و ارزیابی كارایی و اثر بخشی دوره ها و برنامه های آموزشی در حین یا پس از اجرا و تعیین نقاط قابل بهبود پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین شاخص ها، ملاک ها و استانداردهای ارزیابی
- طرح پرسشنامه و نظرسنجی
- تحلیل نتایج ارزشیابی
- امتیازدهی به برنامه های آموزشی
- برگزاری پیش آزمون و پس آزمون برای سنجش

5-6-3) ارزیابی شركت كنندگان و صدور گواهینامه

ماژولی كه ارزیابی و امتحان شركت كنندگان و صدور گواهینامه برای آنها را پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- محاسبه و مدیریت نمرات
- مدیریت پاسخنامه افراد
- ارائه گزارشهای مختلف
- تعریف بانک سوال
- تعریف آزمون با امکان انتخاب سوالات از بانک سوالات، تعیین تاریخ و زمان شروع و پایان، تعیین مدت زمان آزمون
- تعریف شناسنامه آموزشی كاركنان

6-6-3) مدیریت منابع آموزشی

ماژولی كه از شناسایی و ارزیابی منابع آموزشی (ارائه شده توسط اساتید یا آموزشگاه ها)، عقد قرارداد (از طریق سیستم مناقصه و مزایده) و نظارت بر تحویل منابع آموزشی پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- درخواست منابع آموزشی
- بارگذاری منابع آموزشی
- سازماندهی و طبقه بندی منابع
- نمایه سازی

7-6-3) كتابخانه

ماژولی كه مدیریت امور كتابخانه را به عهده دارد. از جمله كاركردهای این ماژول عبارتند از:
- تعریف و تکمیل پروفایل اعضای كتابخانه
- تعریف و تکمیل عضویت در كتابخانه
- صدور كارت عضویت در كتابخانه
- تعریف و تکمیل فهرست منابع موردنیاز كتابخانه
- تعریف و تکمیل و اصلاح منبع جدید در كتابخانه
- تکمیل فرم درخواست منابع جدید
- ذخیره اطلاعات تحویل منبع درخواستی به متقاضی
- ذخیره اطلاعات تمدید منبع درخواستی به متقاضی
- ذخیره اطلاعات بازگشت منبع به كتابخانه
- تعریف شرط در تعداد منابع، مدت زمان امانت، دفعات امانت منابع
- تعیین خودكار تاریخ بازگشت بر اساس نوع منبع

8-6-3) مشاوره

ماژولی كه امکان مشاوره در زمینه های مختلف شامل بحث های تخصصی و یا عمومی را، كه كارمند برای انجام وظایفش در سازمان نیاز دارد (مانند بحثهای حقوقی، قوانین و مقررات، فناوری اطلاعات، HSE ، مدیریت پروژه و ...)، فراهم میكند. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- طرح پرسش های عمومی و خصوصی برای پرسنل
- درج مطلب در قالب خبر، مقاله، معرفی كتاب
- تعریف متخصص
o انتخاب متخصص از پرسنل داخل یا افراد خارج از سازمان
o تعریف اطلاعاتی از قبیل حوزه پاسخگویی، سوابق تجربی و...
o تعیین وضعیت فعال یا غیرفعال برای متخصص
- ایجاد دسترسی برای مشاور
- پاسخ به سوالات توسط متخصصین

سایر امکانات پیدار
7-3) رفاه و انگیزش
1-7-3) برنامه ریزی پاداش، رفاه و انگیزش كارمندان
2-7-3) اماكن رفاهی و اقامتی
3-7-3) بیمه
4-7-3) سلامت و درمان
5-7-3) مددكاری
6-7-3) تسهیلات و تشویقها
7-7-3) امور ورزشی
8-7-3) امور فرهنگی و هنری
سایر امکانات پیدار
7-3) رفاه و انگیزش

این سیستم جهت انجام كلیه امور رفاهی، پاداش ها به كارمندان و ایجاد انگیزش در آنها از طریق ارائه تسهیلات، تشویق ها و جوایز مالی، سبدكالا، سفرهای رفاهی، خدمات درمانی و غیره در نظر گرفته شده است.

1-7-3) برنامه ریزی پاداش، رفاه و انگیزش كارمندان

ماژولی كه مدیریت پاداشهای كارمندان و برنامه های پاداش های مالی را با هدف نگهداری كارمندان شایسته و كارا و افزایش انگیزش كلیه كارمندان پشتیبانی میكند. به طور مثال، شامل بخشی است كه طراحی، توسعه و پیاده سازی برنامه های پرداخت جبران عملکرد را با هدف شناسایی كارمندان واجد شرایط و ارائه پاداش در قبال كارایی های بالا، كه هم از طریق افزایش حقوق پایه و هم از طریق پرداختهای پاداش عملکرد انجام میشود، پشتیبانی میكند.
این ماژول كاركردهای زیر را دارا است:
- تعیین نیازمندی های جبران عملکرد بر اساس سیاست های مالی، حقوق و مزایا و منابع انسانی
- تدوین ساختار و برنامه حقوق و مزایای ناشی از جبران عملکرد و پاداشهای شغلی
- تحلیل مزایا و پاداشها از منظر رقابتی
- اجرای برنامه های پاداش و جبران عملکرد از طریق ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد
- تدوین برنامه های پشتیبانی و رفاه كارمندان (در محل كار و زندگی)
- تدوین و بازبینی شاخص های ماندگاری و انگیزش كارمندان
- مرور نتایج برنامه های جبران عملکرد
- تعریف تقویم رفاهی

2-7-3) اماكن رفاهی و اقامتی

ماژولی كه پشتیبان كلیه امور مربوط به سفرهای زیارتی و سیاحتی كارمندان، تخصیص مهمانسراها و اماكن رفاهی و اقامتی به كارمندان، برنامه ریزی و تقویم استفاده از این اماكن است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف اماكن اقامتی
- مدیریت اتاقها شامل تعریف نوع و تعداد اتاقها و ظرفیت
- تعریف تاریخهای اعزام
- سهمیه بندی اماكن اقامتی
- تعریف هزینه های مربوط به فرد و سازمان در هر مکان
- درخواست مکان اقامتی توسط كارمند (در ارتباط با سیستم پیشخوان خدمات كاركنان)

3-7-3) بیمه

ماژولی كه برقراری خدمات بیمه اجتماعی و عمر برای كاركنان، مدیریت سوابق بیمه ای، معرفی كاركنان برای دریافت خدمات و مزایایی بیمه ای را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

- تعریف انواع بیمه (بیمه تکمیلی، بیمه عمر و حوادث، بیمه آتش سوزی و)...
- مدیریت عقد قرارداد با شركت بیمه
- دریافت فهرست بیمه شدگان
- ثبت حوادث بیمه ای
- ارزیابی خسارت
- بررسی نتایج حوادث بیمه ای
پرداخت غرامت

4-7-3) سلامت و درمان

ماژولی كه مدیریت كلیه امور مربوط به حوزه سلامت و درمان كارمندان، مدیریت خدمات بیمه درمانی برای كاركنان و جبران هزینه های پزشکی و درمانی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت كلیه سوابق پزشکی كارمندان
- گزارش گیری اطلاعات پزشکی و سلامت كارمندان
- ثبت كلیه قراردادها با مراكز درمانی و بیمارستانها
- ثبت كلیه خدمات بیمارستانی ارائه شده توسط سازمان
- ثبت هزینه های بیمه درمانی برای پرسنل و خانوار آنها
- تعریف مراكز درمانی
- تعریف گروه خدمات درمانی و خدمات جزء
- تعریف سقف تعهدات
- تعریف قراردادهای مراكز بیمه
- تعریف و اختصاص اعضای خانوار به افراد تحت بیمه
- ثبت كلیه هزینه های مربوط به درمان پرسنل و اعضای خانوار

5-7-3) مددكاری

ماژولی كه از امور مرتبط با مشاوره، روانشناسی، امور مرتبط با سانحه دیدگان و مددجویان و مساعدت های مالی مددكاری پشتیبانی مینماید.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت امور مشاوره
- استقرار روانشناس
- پرداخت هزینه درمان
- پرداخت مساعدت مالی به شاغلین دارای فرزند معلول
- مدیریت تهیه اروتز یا پروتز
- آموزش حضوری و غیرحضوری

6-7-3) تسهیلات و تشویقها

ماژولی كه شامل دریافت و پردازش درخواست استفاده از تسهیلات مالی ( وام، مساعده، قرض الحسنه) كاركنان، اولویت بندی و معرفی متقاضیان برای دریافت تسهیلات مالی و پرداخت تسهیلات مالی عمومی (كمک هزینه ها، ابزارهای اعتباری، تخفیف ها، كمکهای غیرنقدی..) می شود. در این ماژول، تشویقها و كمک هزینه های مالی (نقدی و غیرنقدی) كاركنان و خانواده آنها (از جمله، كمک هزینه تولد فرزند، كمک هزینه مهدكودک، ازدواج پرسنل، ازدواج فرزندان، فوت پرسنل، فوت اعضای خانوار، جایزه تحصیلی پرسنل و اعضای خانوار) نیز دیده شده است.

7-7-3) امور ورزشی

ماژولی كه كلیه امور ورزشی از جمله تعریف و هماهنگی سالن ها و باشگاه های ورزشی، تعریف رشته های ورزشی، تعریف و مدیریت تیم های ورزشی، صدور كارتهای ورزش، مدیریت رویدادهای ورزشی و برگزاری نظرسنجی و نیازسنجی ورزشی ( در ارتباط با سیستم پیشخوان خدمات كاركنان) جهت استفاده از خدمات اماكن ورزشی را به عهده دارد.

8-7-3) امور فرهنگی و هنری

ماژولی كه كلیه امور هنری و فرهنگی جهت رفاه كارمندان از جمله شركت در سینما، تئاتر، كنسرت موسیقی و گردشگری را مدیریت میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت و ارائه بلیط مجموعه های فرهنگی (سینما، تئاتر و ...)
- مدیریت برگزاری اردوهای فرهنگی
- ثبت اطلاعات داوطلبین
- اولویت بندی و نوبت دهی به داوطلبین

سایر امکانات پیدار
8-3) خاتمه خدمت
1-8-3) بازنشستگی
2-8-3) بازخرید
3-8-3) انتقال
4-8-3) انفصال
5-8-3) اخراج
سایر امکانات پیدار
8-3) خاتمه خدمت

این سیستم شامل انجام اقدامات لازم برای بازنشستگی عادی یا پیش از موعد یا بازخرید كاركنان، از كار افتادگی، فوت حین خدمت، انفصال، اخراج و انتقال دائم میشود.

1-8-3) بازنشستگی

ماژولی كه كلیه امور مربوط به بازنشستگی عادی یا پیش از موعد كاركنان و نیز از كارافتادگی و فوت حین خدمت كاركنان را به عهده دارد.

از جمله كاركردهای این ماژول عبارتند از:
- بررسی و تائید برقراری حقوق بازنشستگی و تعیین تغییرات حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت
- مدیریت سوابق و محاسبه مدت خدمت
- تعیین وراث قانونی مشمول دریافت حقوق وظیفه
- مدیریت احکام مشتركین صندوق بازنشستگی
- مدیریت فرم مشخصات كارمندان از كارافتاده
- مدیریت فرم مشخصات كارمندانی كه به سبب انجام وظیفه فوت میكنند.

2-8-3) بازخرید

ماژولی كه كلیه امور مربوط به دریافت و پردازش درخواست بازخرید كاركنان را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت درخواست بازخرید
- بررسی درخواست بازخرید
- دریافت تائیدیه بازخرید
- محاسبه میزان سنوات
- صدور حکم بازخرید

3-8-3) انتقال

ماژولی كه شامل مدیریت انتقال (دائم) است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت درخواست انتقال
- دریافت تائیدیه از مبداً و مقصد
- صدور حکم انتقال

4-8-3) انفصال

ماژولی كه انجام اقدامات لازم در جهت درخواست انفصال كاركنان را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت حکم از مراجع قانونی
- صدور حکم انفصال

5-8-3) اخراج

ماژولی كه پشتیبان اقدامات لازم برای اخراج كاركنان است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت حکم از مراجع قانونی، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و ...
- صدور حکم اخراج

سایر امکانات پیدار
9-3) مدیریت اطلاعات و سوابق کارکنان
1-9-3) پرونده و سوابق كاركنان
2-9-3) گزارش دهی و پرسوجو
سایر امکانات پیدار
9-3) مدیریت اطلاعات و سوابق کارکنان

این سیستم جهت مدیریت اطلاعات، پروفایل و سوابق كاركنان در نظر گرفته شده است.

1-9-3) پرونده و سوابق كاركنان

ماژولی كه شامل كلیه فایلها و پرونده های پرسنلی كاركنان و سوابق كاری،تحصیلی، مهارتها، دوره های آموزشی، افتخارات، عناوین، جوایز و ... ایشان است.
برخی كاركردهای این ماژول به شرح زیر است:
- ثبت و نگهداری مشخصات فردی
- ثبت و مدیریت مشخصات فردی، تحصیلی، سوابق آموزشی، سوابق پژوهشی، سوابق تجربی، اجرایی و ارزشیابی
- ثبت و مدیریت اطلاعات اعضای خانواده
- ثبت و مدیریت اطلاعات معرفان
- ثبت و مدیریت اطلاعات تشویقی و تنبیهی
- ثبت و مدیریت اطلاعات ایثارگری

-ثبت و مدیریت اطلاعات سوابق داخل و خارج سازمان

2-9-3) گزارش دهی و پرسوجو

ماژولی كه امکان گزارش، استعلامات و پرسوجو روی اطلاعات كاركنان را فراهم میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف پارامترهای گزارش
- امکان ارائه انواع گزارش ها
- استخراج انواع خروجی
- چاپ

سایر امکانات پیدار
10-3) ارزشیابی کارکنان
1-10-3) برنامه ریزی ارزشیابی
2-10-3) اجرای ارزشیابی
3-10-3) تحلیل و گزارش دهی ارزشیابی
سایر امکانات پیدار
10-3) ارزشیابی کارکنان

سیستمی كه گردآوری، تجمیع، تلفیق و تحلیل داده های مربوط به عملکرد كاركنان سازمان بر مبنای شاخصهای اندازه گیری عملکرد را به عهده دارد

1-10-3) برنامه ریزی ارزشیابی

ماژولی كه تعیین محورها و شاخص های سنجش و ارزیابی عملکرد كاركنان، زمانبندی ارزیابی، شیوه و فرآیند ارزیابی، ابزار ارزیابی و تعیین ارزیابها را به عهده دارد ( شاخصهای سنجش و ارزیابی بر اساس همان معیارها و شاخصهای تعیین شده در هنگام برنامه ریزی مسیر شغلی، با انتخاب زیرمجموعه ای از آنها و/یا تدقیق آنها مشخص خواهد شد).
شامل كاركردهای زیر است:
- برنامه ریزی ارزشیابی عملکرد كارمندان (رسمی، قراردادی، پیمانی،دوركار) و مدیران
- تعیین جزئیاتی مانند شاخصگذاری ارزیابی، مقیاس گذاری شاخصهای ارزیابی، مرحله بندی اجرای برنامه
- تعریف و مدیریت مدل ارزیابی
- تعریف مدل شایستگی برای هر پست سازمانی
- تعیین وزن شاخصها
- تعریف دوره ارزشیابی در یک بازه زمانی

2-10-3) اجرای ارزشیابی

ماژولی كه ثبت، گردآوری، تجمیع داده های مرتبط با عملکرد پرسنل و سایر نتایج ارزشیابی را شامل میشود.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ارزیابی كاركنان در فواصل معین و به طور رسمی
- ارزیابی مشاغل مدیران
- ارائه نتایج ارزیابی
- ارائه كارنامه و اعمال امتیاز برای هر فرد
- اتصال نتایج ارزشیابی به پرونده پرسنلی

3-10-3) تحلیل و گزارش دهی ارزشیابی

ماژولی كه تحلیل و گزارش گیری روی نتایج ارزیابی عملکرد كاركنان را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف پارامترهای تحلیلی
- رسم نمودارهای تحلیلی بر اساس نتایج ارزشیابی
- جمع بندی نتایج
- تعریف پارامترهای گزارش دهی
- ارائه گزارش
- چاپ

سایر امکانات پیدار
11-3) نظام پیشنهادات
1-11-3) تعریف نظام
2-11-3) نیازسنجی پیشنهادات
3-11-3) فراخوان و جذب پیشنهادات
4-11-3) بررسی و ارزیابی
سایر امکانات پیدار
11-3) نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات یکی از تحولات سازمانی به منظور ترویج مدیریت مشاركتی در سازمانها و نهادها است. با بهره گیری از این نظام، پذیرش و بررسی پیشنهادها و انتقادها به منظور زمینه سازی تحقق مشاركت پرسنل در دستور كار سازمانها قرار می گیرد

1-11-3) تعریف نظام

ماژولی جهت مدیریت اطلاعات مبنایی مربوط به نظام پیشنهادات كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف اركان و اعضاء
- تعریف وظایف مسئولین نظام پیشنهادات
- تعیین وظایف گروه های كارشناسان
- تعریف دبیرخانه نظام پیشنهادات
- چگونگی بررسی پیشنهادها و اعلام نتیجه توسط مسئولین
- تعیین شاخصهای ارزیابی نظام پیشنهادات
- چگونگی ارزیابی پیشنهادات تصویب شده
- تعیین مبلغ پاداش پیشنهاد
- تعیین نحوه پرداخت پاداش های مصوب
- تعین نحوه پرداخت حق الزحمه كارشناسان و اعضای كمیته (در ارتباط با سیستم حقوق و دستمزد)
- بررسی مقررات و آییننامه ها
- برنامه ریزی جلسات اعضای كمیته

2-11-3) نیازسنجی پیشنهادات

كمک به بررسی اینکه در كدام حوزه های سازمانی نیاز به ارائه پیشنهاد هست و در هر حوزه، در چه زمینه هایی؟
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف و تعیین حوزه های نیازمندی
- تعریف و تعیین زمینه های نیازمندی

كمک به بررسی اینکه در كدام حوزه های سازمانی نیاز به ارائه پیشنهاد هست و در هر حوزه، در چه زمینه هایی؟
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف و تعیین حوزه های نیازمندی
- تعریف و تعیین زمینه های نیازمندی

3-11-3) فراخوان و جذب پیشنهادات

ماژولی كه از فراخوان و جذب پیشنهادات و انتقادات (چه طبق فراخوانی برنامه ریزی شده و چه به صورت موردی) از كانالهای مختلف سازمانی پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- طراحی فراخوان پیشنهادات
- اعلام فراخوان پیشنهادات
- دریافت پیشنهادات

4-11-3) بررسی و ارزیابی

ماژولی كه بررسی و ارزیابی موارد مطرح شده، چه در پاسخ به فراخوان و چه به شکل موردی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- نهای یسازی شاخصهای ارزیابی نظام پیشنهادات
- مدیریت اعتراض فرد پیشنهاد دهنده
- ارسال پیشنهاد برای كارشناسان
- ارسال پیشنهاد برای مجریان
- دسته بندی پیشنهاد با توجه به وضعیت پیشنهاد

سایر امکانات پیدار
12-3) مدیریت روابط کارکنان
1-12-3) پایش روابط كاركنان
2-12-3) سنجش و تحلیل روابط
سایر امکانات پیدار
12-3) مدیریت روابط کارکنان

این سیستم برای مدیریت ارتباطات و فعالیتهای بین كاركنان شامل ارتباطات سازمانی (از طریق ارتباط با سیستم های حوزه خدمات اداری) و غیرسازمانی، مدیریت مشاركتهای كاری و مدیریت مذاكرات گروهی در نظر گرفته شده است.

1-12-3) پایش روابط كاركنان

ماژولی كه نحوه ارتباط بین كاركنان با یکدیگر، كاركنان (به صورت فردی یا در قالب نهادهای صنفی كاركنان) با سازمان و كاركنان با خارج سازمان را بر اساس معیارهای مشخص و چک لیستهای تعریف شده، و به منظور پیشبرد اهداف سازمان و رعایت قوانین و مقررات كار، مدیریت و پایش میكند. همچنین تمامی مواضع و نگرشهای مثبت و منفی كاركنان نسبت به سازمان و افراد را جهت
تحلیلهای بعدی ثبت میكند (شامل قدردانیها، انتقادات، اعتراضات، شکایات و..)

2-12-3) سنجش و تحلیل روابط

ماژولی كه سنجش و تحلیل روابط از منظر روانشناسی، جامعه شناسی و مردم شناسی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:

-تعریف و تکمیل پرسشنامه ها
- ارزیابی اولیه نتایج نظرسنجی
- تحلیل توسط متخصص

سایر امکانات پیدار
13-3) پیشخوان خدمات کارکنان
1-13-3) پیکربندی خدمات كاركنان
2-13-3) مدیریت درخواستها
3-13-3) نظرسنجی
سایر امکانات پیدار
13-3) پیشخوان خدمات کارکنان

نرم افزار پیشخوان خدمات كاركنان به كاركنان سازمان این امکان را میدهد تابه سادگی بتوانند فعالیتهای معمول و مورد نیاز در سازمان را بدون نیاز به تماس با واحدهای مختلف سازمان انجام دهند. این سیستم به صورت یک سیستم سلف سرویس در اختیار كلیه كارمندان سازمان است تا درخواستهای خود در ارتباط با تمام حوزه های مدیریت سرمایه انسانی و سایر حوزه هایسازمانی را از طریق آن ارائه دهند. همچنین امکان مشاهده سوابق كلیه درخواستها و تراكنشهای مربوط به یک كارمند (در سامانه های مختلف منابع انسانی، مالی و ...) از طریق این سیستم فراهم میشود. بنابراین این سیستم با اغلب سیستم های حوزه مدیریت سرمایه انسانی و برخی سیستمهای حوزه های دیگر مانند مدیریت منابع مالی، خدمات اداری، خدمات فناوری اطلاعات و ... در تعامل است.

1-13-3) پیکربندی خدمات كاركنان

در راستای تعریف اطلاعات پایه موردنیاز سیستم پیشخوان خدمات كاركنان و پیکربندی این سیستم، این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعیین نوع دسترسی (عمومی و اختصاصی) خدمت
- تعیین بازه زمانی ارائه خدمت
- فعال و غیرفعال كردن خدمت
- تخصیص افراد به یک خدمت
- حذف كارمند خاص از افراد تخصیص داده شده

- حذف گروهی كارمندان اختصاص داده شده

2-13-3) مدیریت درخواستها

این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت درخواست از كارمند
- ارسال درخواستها به سامانه های مرتبط مانند كارگزینی، مدیریت مسیر شغلی، كاركرد كاركنان، آموزش و توسعه مهارتها، رفاه و انگیزش، انتقال و بازنشستگی، نظام پیشنهادات، برخی سامانه های حوزه تداركات و انبار، سامانه های حوزه مدیریت و نگهداشت دارایی ها، برخی سامانه های حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری، اغلب سامانه های حوزه خدمات اداری، حقوقی و روابط عمومی و رسانه ای. برخی درخواستهای نمونه به صورت زیر است:
o درخواست كالا
o درخواست وسیله نقلیه
o درخواست شركت در دوره آموزشی

o درخواست دریافت گواهی پایان دوره آموزشی
o درخواست خدمات رفاهی
o درخواست مرخصی
o درخواست انواع گواهی ها و معرفینامه ها
o درخواست جابجایی و نقل و انتقال
- دریافت پاسخ از سامانه یا سامانه های مرتبط
- تجمیع پاسخها و ارائه پاسخ نهایی به كارمند
- ارائه وضعیت درخواست در هر لحظه
- امکان مشاهده نتایج و سوابق مرتبط با كلیه اطلاعات، درخواستها و تراكنش های مربوط به یک كارمند در سامانه های مختلف منابع انسانی، مالی و ... مانند كارگزینی، مدیریت مسیر شغلی، كاركرد كاركنان، آموزش و توسعه مهارتها، رفاه و انگیزش، انتقال و بازنشستگی، مدیریت اطلاعات و سوابق كاركنان، ارزشیابی كاركنان، مدیریت روابط كاركنان نظام پیشنهادات، حسابداری حقوق و دستمزد، حسابداری پیمانی، برخی سامانه های حوزه تداركات و انبار، سامانه های حوزه مدیریت و نگهداشت دارایی ها، برخی سامانه های حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مدیریت دانش، مدیریت پژوهش، فناوری و نوآوری، اغلب سامانه های حوزه خدمات اداری، حقوقی و روابط عمومی و رسانه ای

3-13-3) نظرسنجی

ماژولی جهت نظرسنجی از كارمندان بابت خدمات ارائه شده كه شامل كاركردهای زیر است:
- امکان تعریف بانک سوال
o دسته بندی سوالات در گروه پرسشنامه های مشخص
o تعریف سوالات متنی و یا گزینه ای
- تعریف نظرسنجی
o انتخاب سوالات نظرسنجی از بانک سوالات
o تعیین زمان برای نظرسنجی
- افزودن پرسنل به نظرسنجی
- محاسبه نمرات و میانگین برای هر شاخص از سوالات
- نمایش پاسخنامه افراد در پایان نظرسنجی
- گزارش جزئیات پاسخها
- تعیین سوال به همراه امتیازات مربوط به هر گزینه

سایر امکانات پیدار
14-3) مدیریت کمیته انضباطی
1-14-3) سازماندهی انضباطی
2-14-3) مدیریت موارد انضباطی
سایر امکانات پیدار
14-3) مدیریت کمیته انضباطی

سیستمی كه دریافت، ثبت و رسیدگی به گزارش تخلفات اداری كاركنان و پشتیبانی از تعیین و اعمال مجازات كاركنان متخلف را به عهده دارد.

1-14-3) سازماندهی انضباطی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع موارد انضباطی براساس آیین نامه سازمان

-تعریف انواع نتایج موارد انضباطی براساس آییننامه سازمان
- پوشش اطلاعات مربوط به برگزاری انتخابات كمیته انضباطی
- تعریف شرایط داوطلبی و بررسی شرایط فرد داوطلب
- درج مواردی از قبیل سوابق داوطلب، شرایط عملکردی، اخلاقی و انضباطی برای داوطلب
- مدیریت اطلاعات نفرات كمیته انضباطی

2-14-3) مدیریت موارد انضباطی

این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت جلسات كمیته ( از طریق سیستم مدیریت همکاری سازمانی، ماژول مدیریت جلسات)
- بررسی موارد انضباطی
- تعریف پرونده مورد انضباطی برای كارمند و حکم صادره برای فرد
- درج نتایج حکم پرونده انضباطی برای فرد
- ثبت مورد انضباطی در پرونده پرسنلی
- تعریف و اختصاص اقدام كننده برای نتایج موارد انضباطی برای پیگیری مورد انضباطی ثبت شده برای افراد

سایر امکانات پیدار