4- مدیریت منابع مالی

برنامه های كاربردی كه از مدیریت منابع مالی سازمان (بر مبنای اهداف و راهبردهای سازمان كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند) پشتیبانی میكنند.

1-4) تأمین مالی و اعتبارات
1-1-4) مدیریت درآمدهای عمومی
2-1-4) مدیریت درآمدهای اختصاصی
3-1-4) مدیریت تسهیلات، وام و كمک هزینه ها
4-1-4) مدیریت طرح های سرمایه گذاری و مشاركتی
سایر امکانات پیدار
1-4) تأمین مالی و اعتبارات

این سیستم مدیریت، تسریع و بهبود تامین كلیه وجوه مالی سازمان شامل درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، تسهیلات، وامها و كمک هزینه ها و نیز كسب درآمدهای حاصل از مشاركت در طرحهای سرمایه گذاری و مشاركتی را برعهده دارد.

1-1-4) مدیریت درآمدهای عمومی

ماژولی كه پشتیبان شناسایی یا پیشنهاد منابع و ردیف های بودجه عمومی كه امکان تأمین منابع مالی سازمان از آنها وجود دارد، تعیین الزامات قانونی و اجرای اقدامات لازم برای استفاده از این منابع است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی كلیه درآمدهای عمومی قابل تخصیص
- تعیین الزامات قانونی
- امکان سنجی تخصیص درآمدها
- درخواست و پیگیری تخصیص درآمدها

2-1-4) مدیریت درآمدهای اختصاصی

ماژولی كه پشتیبان شناسایی یا پیشنهاد منابع درآمد اختصاصی ناشی از مأموریتها، فعالیتها و وظایف قانونی سازمان، تعیین و بازنگری تعرفه های خدمات اختصاصی سازمان و اجرای اقدامات لازم برای تصویب و بهره مندی از این درآمدها است.

3-1-4) مدیریت تسهیلات، وام و كمک هزینه ها

ماژولی كه پشتیبان شناسایی و تحلیل فرصتهای استفاده از وامها، تسهیلات مالی و كمک هزینه های داخلی و خارجی به منظور تأمین منابع مالی لازم برای اجرای طرحهای توسعه ای یا انجام وظایف جاری سازمان است. همچنین مدیریت و نظارت بر كمک هزینه ها و دریافت پیشنهادات كمک هزینه ها را به عهده دارد.

4-1-4) مدیریت طرح های سرمایه گذاری و مشاركتی

ماژولی كه پشتیبان شناسایی و مطالعه فرصتهای سرمایه گذاری مرتبط با مأموریت های سازمان، امکان سنجی فنی و اقتصادی این فرصتها و تهیه طرحهای توجیهی كسب و كار (در ارتباط با ماژول برنامه ریزی سرمایه گذاری و تایید پروژه از سیستم حسابداری پروژه های سرمایه گذاری و تملک دارایی) برای بهره گیری از این فرصتها در تأمین منابع مالی مورد نیاز سازمان است. همچنین بررسی، تحلیل و تصویب طرحهای مشاركت عمومی و خصوصی برای توسعه فعالیتهای سازمان و تأمین زیرساختها را به عهده دارد

سایر امکانات پیدار
2-4) برنامه ریزی، بودجه بندی و تحلیل مالی
1-2-4) پیش بینی مالی
2-2-4) بودجه بندی
3-2-4) كنترل و تفریغ بودجه
4-2-4) ارزیابی اثربخشی بودجه
5-2-4) تحلیل مالی
سایر امکانات پیدار
2-4) برنامه ریزی، بودجه بندی و تحلیل مالی

ماژولی كه از تمامی فعالیتهای انجام شده جهت تعیین اولویتهای هزینه های آینده و پیش بینی دقیق بودجه و هزینه های آینده در طی یک دوره مشخص پشتیبانی میكند.این نرم افزار شامل جمع آوری و استفاده از اطلاعات عملکرد برای ارزیابی اثربخشی
برنامه ها و ایجاد اولویت های بودجه و توزیع حقوقی (تقسیم بندی) و تخصیص بودجه برای دستیابی به نتایج مناسب است.

1-2-4) پیش بینی مالی

ماژولی كه پشتیبان تهیه پیش بینیهای مالی دوره ای، درآمدها و هزینه های پیش بینی شده در یک دوره مالی، پیشبینی صورت های سود و زیان، ترازنامه ها و پیشبینی جریان نقدی است.

2-2-4) بودجه بندی

ماژولی كه از ثبت قوانین و مقررات مربوط به بودجه نظیر قانون برنامه و بودجه، قوانین برنامه های پنج ساله توسعه، بخشنامه بودجه سالانه و پیوست های آن و قوانین بودجه سالانه، تدوین و پیشنهاد انواع بودجه سالانه سازمان در بخشهای هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و ...، ثبت اطلاعات و تنظیم درخواست تخصیص بودجه، پیگیری تصویب و ابلاغ این بودجه در مراجع قانونی پشتیبانی میكند. این ماژول از نتایج ارزیابی اثربخشی برنامه بودجه دوره قبل، قوانین، مقررات و بخشنامه ها و نیز پیشبینی های مالی دوره ای استفاده میكند. این ماژول پیگیری تخصیص، دریافت بودجه عمومی از مراجع ذیربط، ثبت اطلاعات بودجه در فرمهای مورد عمل سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور و همچنین فرمهای مورد نظر دستگاه، ثبت اطلاعات بودجه به تفکیک واحدها تا جزئی ترین واحد مورد نظر دستگاه را نیز به عهده دارد.

3-2-4) كنترل و تفریغ بودجه

ماژولی كه كنترل بودجه اضافی، مدیریت محدودیتهای بودجه، اعمال اصلاحات بودجه و كنترل اعتبارات بودجه طرح های تملک دارایی را پشتیبانی میكند. همچنین بررسی نحوه تأمین و هزینه كرد اعتبارات بودجه سازمان از نظر تطابق با قوانین و مقررات حاكم و شناسایی و گزارش موارد عدم رعایت مقررات در اجرای بودجه مصوب سالانه را به عهده دارد

4-2-4) ارزیابی اثربخشی بودجه

ماژولی كه پشتیبان ارزیابی اثربخشی بودجه درنظر گرفته شده و اجرا شده، تجزیه و تحلیل انحراف معیار بین بودجه و پیش بینی از یک سو و رفتار مالی واقعی از سوی دیگر است.

5-2-4) تحلیل مالی

ماژولی كه بررسی و تحلیل مالی رویدادها و روندهای مالی سازمان، تحلیل بدهی ها، درآمدها، دارایی ها و هزینه ها، حاشیه های سود و توسعه راهکارهای بهبود وضعیت مالی را به عهده دارد

سایر امکانات پیدار
3-4) حسابداری و کنترل هزینه
1-3-4) تعیین مراكز هزینه
2-3-4) تسهیم هزینه ها
3-3-4) كنترل هزینه
4-3-4) حسابداری بهای تمام شده
5-3-4) حسابداری مركز سود
سایر امکانات پیدار
3-4) حسابداری و کنترل هزینه

نرم افزاری كه شامل كنترل و مدیریت هزینه ها و حسابداری بهای تمام شده و سود میشود.

1-3-4) تعیین مراكز هزینه

ماژولی كه شناسایی، تعریف و شناسه گذاری مراكز اصلی و فرعی هزینه سازمان، براساس اهداف گزارش گیری مالی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- گروه بندی و طبقه بندی مراكز هزینه
- تعریف مراكز هزینه
- جانمایی مراكز هزینه
- تعریف انواع فصول، مواد و ردیفهای هزینه

2-3-4) تسهیم هزینه ها

ماژولی كه تسهیم و تفکیک هزینه های جاری و توسعهای براساس مراكز هزینه پیش بینی شده و ضوابط و مدارک مرتبط را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف مدلهای تسهیم هزینه
- تخصیص مدلهای تسهیم هزینه
- اعمال تسهیم هزینه در بازه های زمانی تعریف شده

3-3-4) كنترل هزینه

ماژولی كه پشتیبان اجتناب از برخی هزینه ها با هدف كاهش برخی هزینه ها است؛ با كاركردهای زیر:
- تعیین پیشران های اصلی هزینه
- سنجش و اندازه گیری پیشران های هزینه ای
- تعیین فعالیتهای كلیدی (كه قابل چشم پوشی نیستند)
- توزیع یا تخصیص منابع دارایی در فرایندهای مختلف برای بهینه سازی استفاده و بهینه سازی هزینه

4-3-4) حسابداری بهای تمام شده

ماژولی كه محاسبه ادواری یا مقطعی قیمت تمام شده كالاها / داراییها / خدمات سازمان را براساس هزینه های ثبت شده برای مراكز هزینه به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- محاسبه قیمت تمام شده هریک از محصولات و خدمات به تفکیک فصول، مواد و ردیف های هزینه
- محاسبه قیمت تمام شده دارایی های در جریان تکمیل به تفکیک فصول، مواد و ردیفهای هزینه
- محاسبه قیمت تمام شده طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک پروژه های آنها به تفکیک فصول، مواد و ردیفهای هزینه و به تفکیک منابع تامین اعتبار
- محاسبه هزینه های پرسنلی و سایر پرداختیهای مستقیم به كاركنان در فعالیت مربوط
- محاسبه هزینه لوازم مصرف شدنی در فعالیت مربوط
- محاسبه هزینه لوازم مصرف نشدنی در فعالیت مربوط
- محاسبه هزینه های سربار یا غیرمستفیم اجرای فعالیتها

-محاسبه هزینه های مطالعاتی
- محاسبه هزینه های فعالیتهای هر واحد سازمان
- محاسبه هزینه ها به تفکیک معاونت
- محاسبه هزینه ها به تفکیک فرد

5-3-4) حسابداری مركز سود

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
-1 تعیین سود و زیان های ناشی از هر واحد یا مركز درون سازمان كه موجب سودآوری میشود.
-2 گزارش سودآوری

سایر امکانات پیدار
4-4) حسابهای دریافتنی
1-4-4) مدیریت صورتحساب ها
2-4-4) مدیریت دریافت
3-4-4) مدیریت وصول مطالبات
سایر امکانات پیدار
4-4) حسابهای دریافتنی

سیستمی جهت ثبت و پردازش صورتحساب ها و تعدیلات آنها، مدیریت دریافتها و مدیریت وصول مطالبات سازمان است

1-4-4) مدیریت صورتحساب ها

ماژولی كه ثبت جزئیات، مدیریت تعدیلات در هزینههای مندرج در صورتحساب از طریق برگه بدهکاری و برگه بستانکاری(debit memo و credit memo )، انتشار debtors statement و creditors statement ، تعیین نحوه پرداخت مشتریان و رفع و رجوع مسائل و استعلامات موردنیاز را به عهده دارد.

2-4-4) مدیریت دریافت

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع دریافت
- مدیریت و پردازش دریافتی های سازمان
- رفع اختلافها و مغایرتها
- واریز وجوه نقدی
- رسیدگی و ثبت در دفاتر مالی و حسابداری عمومی
- استفاده از حواله های نقدی
- ثبت عملیات واگذاری، وصول، تمدید تاریخ، استرداد و خرج كردن اسناد سررسیددار
- استرداد چک و سایر اوراق بهادار دریافتی
- تسویه اوراق بهادار دریافتی

3-4-4) مدیریت وصول مطالبات

ماژولی كه شناسایی، وصول و جمع آوری و تجمیع مطالبات سازمان از اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ارائه خدمات اختصاصی یا سایر مطالبات مالی را به عهده دارد. شامل كاركردهای زیر:
- تحلیل مانده های حساب معوق؛
- مذاكره با طرف حساب های معوق؛
- تعدیل و تنظیم مانده مطالبات

سایر امکانات پیدار
5-4) حسابهای پرداختنی
1-5-4) مدیریت پرداخت
2-5-4) ممیزی پرداخت
3-5-4) مدیریت بدهی ها
سایر امکانات پیدار
5-4) حسابهای پرداختنی

سیستمی جهت ثبت، پردازش و ممیزی تمام پرداختی های سازمان در داخل و خارج از آن، مدیریت بدهی های بلند مدت سازمان و بدهی های سازمان به دولت و دستگاه های اجرایی است.

1-5-4) مدیریت پرداخت

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع پرداخت
- ثبت و پردازش همه گونه پرداختی های سازمان در داخل (به طور مثال برای پرداخت حقوق و دستمزد) و خارج آن (به طور مثال برای پرداختهای مربوط به خرید داراییها، كالاها و خدمات)
- مدیریت تعدیلات در هزینه های مندرج در صورتحساب از طریق برگه
بدهکاری و برگه بستانکاری ( debit memo و credit memo )
- انتشار debtors statement و creditors statement
- مدیریت پرداختهای الکترونیک
- صدور چک پس از تایید ذیحساب
- پاسخ به استعلامات مربوط به پرداختها
- استرداد چک و سایر اوراق بهادار پرداختی
- تسویه اوراق بهادار پرداختی

2-5-4) ممیزی پرداخت

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- ممیزی صورتحسابها
- صحت سنجی فایل پرداخت بر اساس فایل اصلی صورت حساب تامین كننده
- رفع اختلافها و مغایرتها
- تایید پرداختها

3-5-4) مدیریت بدهی ها

مدیریت بدهی های بلند مدت و بدهی های دولتی ( مشکوک الوصول و ...) را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی و طبقه بندی بدهی های بلند مدت و دولتی
- اولویت بندی و امکانسنجی وصول بدهی ها
- پیگیری و ثبت نتایج
- مدیریت تعهدات پرداخت زماندار و برنامه ریزی شده

سایر امکانات پیدار
6-4) حسابداری عمومی
1-6-4) دفتركل
2-6-4) ثبت اسناد حسابداری
3-6-4) گزارش دهی مالی
4-6-4)حسابهای تلفیقی
سایر امکانات پیدار
6-4) حسابداری عمومی

این سیستم به عنوان هسته مركزی حسابداری است كه كلیه امور مشترک بین حسابداری ها از جمله ثبت سند، صورتهای مالی، گزارشگیری ها و غیره در این سیستم انجام میشود. فرآیند محاسبه مبالغ مندرج در اسناد با توجه به موضوع در سیستمهای مجزا در نظر گرفته شده اند. این سیستم بر مبنای حسابداری تعهدی عمل خواهد كرد.

1-6-4) دفتركل

ماژولی كه پشتیبان حسابداری داراییها، بدهی ها، توازن سرمایه، درآمد و هزینه های مرتبط با نگهداری سرمایه های دولتی و هزینه های تصرفات دولتی (حقوق و هزینه ها، عملیات و نگهداشت، تداركات، سرمایه درحال كار، وجوه امانی و غیره) مطابق با استانداردهای كاربردی است؛ این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف و مدیریت سرفصل حسابها (برمبنای دستورالعملهای وزارت امور اقتصادی و دارایی)

-پردازش اقلام دفتر كل، معین و روزنامه
- پردازش تعدیلات پایان دوره (مانند نقل به دوره بعدی، تبدیل نرخ ارز و غیره)
- داشتن قابلیت چند ارزی
- تهیه تراز آزمایشی (تراز موقت و قبل از حسابرسی)
- عملیات بستن حسابها و افتتاحیه و اختتامیه
- انتقال مانده به سال بعد و انتقال اطلاعات حسابها به عملیات حسابداری پایان سال مالی

2-6-4) ثبت اسناد حسابداری

ماژولی كه ثبت اسناد ناشی از رویدادهای دارای اثرات مالی در دفاتر مالی و حسابداری سازمان با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف دیدگاه های مختلف مالی
- ثبت و ویرایش اسناد مالی
- فرآیند تائید اسناد مالی براساس دوره های مالی و پیکربندی های تعریف شده، قطعی كردن اسناد در مقاطع مختلف تاریخ توسط كاربران
- اعلام لحظه ای وضعیت اسناد به منظور پیگیری (اسناد دریافتی، پرداختی و واگذار شده)

3-6-4) گزارش دهی مالی

ماژولی كه گزارش وضعیت مالی سازمان به ذینفعان را به عهده دارد. شامل ترازنامه ها، صورتهای مالی، صورتهای مالی نقدی، اظهارات درآمد، داراییها، بدهی ها، هزینه ها و جریانهای نقدی میشود.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تهیه و ارائه گزارشهای مالی مختلف (جزئیات حساب سود و زیان و ترازنامه) به ذینفعان
- صورتهای مالی: تهیه صورتهای مالی ادواری یا میاندوره براساس محتوای اسناد ثبت شده حسابداری را به عهده دارد.
- ایجاد گزارشهای مالی سالانه و سه ماهه
- تهیه گزارشهای قانونی، دولتی و مالیاتی (در كلیه بخشهای مختلف مالی شامل داراییهای ثابت، قراردادها، حقوق و دستمزد و ...)

4-6-4)حسابهای تلفیقی

ماژولی كه تجمیع حسابهای مالی سازمانها و واحدهای تابعه و تهیه و ارائه حسابهای مالی تلفیقی را به عهده دارد و از این طریق، حسابداری نهایی را برای تمام واحدهای سازمان با هم انجام میدهد. یعنی آمادهسازی صورتهای مالی تلفیقی سازمان مادر و سازمانهای تابعه آن بر مبنای یکسان سازیهای مدیریتی و قانونی.

سایر امکانات پیدار
7-4) مدیریت خزانه داری
1-7-4) مدیریت سیاستها و رویه های خزانه داری
2-7-4) مدیریت نقدینگی
3-7-4) مدیریت بدهی و سرمایه گذاری
4-7-4)مدیریت صندوقهای سازمان
5-7-4) مدیریت تنخواه گردان
6-7-4) امور بانکی
7-7-4) تضمینها و سپرده ها
8-7-4) مدیریت ریسک مالی
سایر امکانات پیدار
7-4) مدیریت خزانه داری

این سیستم با هدف انجام امور مربوط به مدیریت نقدینگی سازمان، امور بانکی، صندوق ها، تضمین ها و سپرده ها و مدیریت ریسک مالی سازمان در نظر گرفته شده است.

1-7-4) مدیریت سیاستها و رویه های خزانه داری

ماژولی كه مدیریت مقررات و قوانین برای سرمایهگذاری در تجارت اوراق قرضه، ارز،مشتقات مالی، ایجاد سیاستها و رویه های سرمایه گذاری و بهینه سازی نقدینگی در عملیات خزانه داری را پشتیبانی میكند.
شامل كاركردهای زیر است:
- تدوین نحوه اداره خزانه داری
- تعیین رویه های خزانه داری
- پایش رویه های خزانه داری
- ممیزی رویه های خزانه داری
- اصلاح رویه های خزانه داری

2-7-4) مدیریت نقدینگی

ماژولی كه برداشت وجوه از حسابها برای پشتیبانی از عملیات روزمره خزانه داری سازمانی، تمام فعالیتهای مرتبط با پول نقد در كسب وكار، موقعیتهای وجوه نقدی در سازمان، پیش بینی های جریان نقدی و مدیریت جریان نقدی معاملات را پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت و ادغام موقعیتهای وجوه نقدی
- مدیریت تعدیل نقدینگی
- پردازش و نظارت بر انتقال الکترونیکی وجوه
- پیشبینی جریان نقدینگی
- مدیریت جریان نقدینگی
- تنظیم تراكنشهای حسابداری مدیریت نقدینگی
- ارائه گزارش های نقدینگی
- اعلام لحظه ای موجودی نقد و بانک
- انتقال مکانیزه موجودی و اوراق بهادار به سال مالی جدید

3-7-4) مدیریت بدهی و سرمایه گذاری

ماژولی كه مدیریت راهبردی و نگهداری حسابهای وجوه نقد و غیرنقدی (چک، سفته و اوراق بهادار)، پشتیبانی از وضعیت مالی سازمان، مدیریت وامها از منابع و سرمایه گذاری های مختلف را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت روابط واسطه ای مالی
- پردازش و نظارت بر تراكنش های استقراض و سرمایه گذاری
- تنظیم گزارشهای تراكنش های حسابداری استقراض و سرمایه گذاری
- پردازش و نظارت بر تراكنشهای نرخ سود

4-7-4)مدیریت صندوقهای سازمان

ماژولی كه مدیریت صندوقهای بازنشستگی، مسکن، وام، تسهیلات و ....مربوط به سازمان را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف شرایط عضویت در صندوق

-تنظیم آیین نامه صندوق
- تعریف سقف و حدود ارائه خدمات

5-7-4) مدیریت تنخواه گردان

ماژولی كه نگهداری حسابهای تنخواه گردان (نامتمركز)، شارژ و تسویه تنخواه گردانها را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف تنخواه گردان
- ثبت و بررسی درخواست افتتاح، انسداد و تغییر تنخواه گردان
- شارژ اولیه تنخواه گردان
- ثبت هزینه ها و شارژ مجدد
- تخصیص تنخواه به كارپرداز
- ثبت هزینه و مشخصات كالاهای خریداری شده از تنخواه گردان
- تسویه

6-7-4) امور بانکی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع حسابهای بانکی
- نگهداری حسابهای سازمان نزد بانکها
- گشایش و بستن حسابها
- رفع مغایرتهای بانکی
- مدیریت و نظارت بر روابط بانکی
- مدیریت اطلاعات دسترسی به بانکداری الکترونیکی
- تحلیل، مذاكره، حل و تائید كارمزدهای بانکی
- تعریف دسته چک
- تعریف و پرینت فرمهای چک بانکهای طرف كار سازمان
- ورود اطلاعات صورتحساب بانک و كنترل صحت آن

7-7-4) تضمینها و سپرده ها

ماژولی كه نگهداری حساب تضمینها و سپرده های سازمان نزد اشخاص دیگر و تضمین ها و سپرده اشخاص دیگر نزد سازمان، تمدید، ابطال، استرداد یا وصول تضمین ها و سپرده ها را به عهده دارد.

8-7-4) مدیریت ریسک مالی

ماژولی كه انواع ریسکهای مالی (مانند محدودیتهای اعتباری و وضعیت حسابهای سپرده گذاری) و اقدامات مربوط به كاهش این ریسکها را پشتیبانی میكند.
شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت ریسک نرخ بهره
- مدیریت ریسک ارز خارجی
- اجرای تراكنشهای امنیت مالی
- پایش اعتبار

 

سایر امکانات پیدار
8-4)حسابداری دارایی های ثابت
1-8-4) حسابداری استهلاک
2-8-4) حسابداری تعمیر و نگهداری
3-8-4) تعدیلات، بهسازی و ارزش گذاری دارایی ها
سایر امکانات پیدار
8-4)حسابداری دارایی های ثابت

این سیستم، خاص انجام امور حسابداری مربوط به داراییهای بلند مدت و ثابت است؛ یعنی دارایی های ثابتی كه به راحتی قابل تبدیل به پول نقد نیستند. در این سیستم، حسابداری خرید این داراییها، هزینهها، عمر مفید، ارزش مجدد فروش، استهلاک و ... انجام میشود. بخش های عمومی حسابداری داراییها شامل ثبت سند، سندرسی، اصلاحدفتر مربوط به دارایی های ثابت و ... در سیستم حسابداری عمومی انجام میشود.

1-8-4) حسابداری استهلاک

ماژولی كه محاسبه و اعمال میزان استهلاک دارایی های ثابت و هزینه اسقاط دارایی ها بر طبق ضوابط و نرخهای مصوب و اعمال نتایج در دفاتر ثبت دارایی ها را برعهده دارد.

2-8-4) حسابداری تعمیر و نگهداری

ماژولی كه محاسبه و ثبت سوابق هزینه های لازم برای انجام انواع تعمیرات و نگهداری دارایی های ثابت را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت هزینه های پیمانکاری
- ثبت هزینه های كارشناسی
- ثبت هزینه های قطعات و تجهیزات مصرفی
- ثبت استهلاک حاصل از خرابی تجهیزات و ماشین آلات

3-8-4) تعدیلات، بهسازی و ارزش گذاری دارایی ها

ماژولی كه پشتیبان ارزش گذاری و محاسبه ارزش ریالی داراییها به صورت دورهای یا مقطعی است. به طور دقیق شامل پردازش و ثبت سوابق تعدیلات، بهسازی ها، ارزشیابی مجدد (مثلا برای رسیدن به قیمت كنونی بازار) و نقل و انتقال داراییهای ثابت است.

سایر امکانات پیدار
9-4) حسابداری پیمانی
1-9-4) مدیریت پرداختها
2-9-4) سپرده ها، ضمانت ها و كسورات قراردادی
3-9-4) حسابداری بهای تمام شده قرارداد
سایر امکانات پیدار
9-4) حسابداری پیمانی

این سیستم خاص انجام امور حسابداری مربوط به پروژه ها و قراردادهای پیمانکاری است. ممکن است پیمانکار یا كارفرما، دستگاه اجرایی باشد. حتی در مواردی ممکن است كاركنان دستگاه اجرایی پیمانکار و دستگاه اجرایی كارفرما باشد(طرحهای درون سازمانی). بخشهای عمومی حسابداری قراردادها شامل ثبت سند، سندرسی و ... در سیستم حسابداری عمومی انجام میشود.

1-9-4) مدیریت پرداختها

ماژولی كه پشتیبان كلیه فرآیندها و محاسبات مربوط به پرداختها طبق قرارداد است.
شامل سه بخش اصلی زیر:
- پیش پرداختها: ثبت، بررسی، تایید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه برای پیش پرداختها، بررسی مالی مدارک و پرداخت وجوه پیش پرداخت به پیمانکاران مطابق با قوانین و مقررات مرتبط
- صورت وضعیتها: بررسی مالی مدارک و پرداخت صورت وضعیت مرحله ای پیمانکاران، درنظرگرفتن كسورات قانونی و قراردادی و پاسخ به استعلام صورت وضعیت پیمانکاران، بررسی و تعهد اعتبار در رابطه با قراردادها قبل از پرداخت، ثبت، بررسی و برگشت درخواست تعهد اعتبار
- ثبت، بررسی، تایید، تصویب، دستور پرداخت و درخواست وجه برای علی الحسابها
- تسویه حساب نهایی قراردادها: بررسی مدارک و تهیه حساب نهایی پیمان، پرداخت یا دریافت نهایی و تسویه حساب پیمان

 

2-9-4) سپرده ها، ضمانت ها و كسورات قراردادی

ماژولی كه محاسبه میزان سپرده ها و كسورات قانونی قراردادها كه باید به اشخاص ثالث پرداخته یا به صورت سپرده نگهداری شود، پرداخت وجوه قانونی قرارداد، پاسخ به استعلام پیمانکاران در خصوص سپرده ها و كسورات قراردادی را به عهده دارد.

3-9-4) حسابداری بهای تمام شده قرارداد

ماژولی كه محاسبه بهای تمام شده پیمانها در خلال اجرا یا انتهای دوره اجرای پیمان را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی عوامل هزینه ای تأثیرگذار بر قیمت تمام شده
- محاسبه قیمت استاندارد
- انتخاب مدل محاسبه و نحوه اعمال قیمت تمام شده
- استخراج قیمت تمام شده و محاسبه انحرافات

سایر امکانات پیدار
10-4) حسابداری حقوق و دستمزد
1-10-4) حقوق و مزایا
2-10-4) كسورات قانونی
3-10-4) امور مساعده و وام
4-10-4) امور مستمری بازنشستگان
5-10-4) تسویه حساب با كاركنان
سایر امکانات پیدار
10-4) حسابداری حقوق و دستمزد

این سیستم خاص انجام امور حسابداری مربوط به حقوق و دستمزد كاركنان است. بخش های عمومی حسابداری حقوق و دستمزد شامل ثبت سند، سندرسی و ... در سیستم حسابداری عمومی انجام میشود.

1-10-4) حقوق و مزایا

ماژولی كه محاسبه حقوق و مزایای مستمر ( ماهانه) و غیر مستمر (مانند عیدی، سنوات و پاداش بر اساس برنامه های پرداخت جبران عملکرد در قبال كاراییهای بالا و در مقاطع زمانی تعیین شده) كاركنان را براساس كاركرد و سایر ضوابط احکام و قراردادهای پرسنلی به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف عوامل حقوفی براساس نیاز سازمان و نوع عامل (كاركرد، مزایا، كسور، تعهدات كارفرما)
- فرمول نویسی عوامل حقوقی
- تعریف جداول پایه ای محاسبات مانند جداول حقوق مبنا، افزایش سنواتی، فوق العاده شغل، فوق العاده جذب، فوق العاده سختی شرایط محیط كار، حق عائله مندی و سایر پرداختیها به پرسنل
- محاسبات حقوق به صورت فردی و گروهی
- امکان تعریف انواع فیش حقوقی براساس نیاز سازمان
- انجام محاسبه معوقات براساس حکم
- محاسبات عیدی به صورت فردی و گروهی
- محاسبات سنوات به صورت فردی و گروهی

2-10-4) كسورات قانونی

ماژولی كه محاسبه و ارائه اطلاعات انواع كسورات قانونی پرداختهای پرسنلی به سازمان تأمین اجتماعی، سایر صندوقهای بیمه ای و سازمان امور مالیاتی را به عهده دارد.
شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت كسورات و سایر پرداختها به صورت ماهانه برای یک فرد خاص یا به صورت گروهی
- امکان تعریف گروه های بیمه و مالیاتی براساس نیاز سازمان
- تعریف جداول مالیاتی براساس گروه مالیاتی
- تعریف ضرایب بیمه و عواملی كه مشمول بیمه میشوند
- تعریف سازمان و شعب برای سازمان تأمین اجتماعی
- ایجاد دیسکت بیمه
- ایجاد دیسکت مالیات
- تهیه صورتحساب هزینه های رفاهی پرسنل مانند هزینه های درمانی، ورزشی، فرهنگی و نظایر آن.

3-10-4) امور مساعده و وام

ماژولی كه مدیریت مساعده و وام و پرداخت سایر وجوه عل یالحساب به كاركنان، شامل محاسبه و دریافت اقساط و مبالغ بازپرداختی، تهیه صورتحساب وامها و دیون اقساطی كاركنان و تهیه صورتحساب صندوقها و ذخایر كاركنان را به عهده دارد.

4-10-4) امور مستمری بازنشستگان

ماژولی كه مستمری بازنشستگان و نگهداری حسابهای فی مابین با صندوق های بازنشستگی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- بررسی سابقه پرداخت كسور بازنشستگی یا حق بیمه
- پردازش معدل حقوق و مزایای مشمول پرداخت حق بیمه در چند سال آخر خدمت
- بررسی و محاسبه مدت زمان پرداخت حق بیمه یا كسور بازنشستگی
- محاسبه حقوق بازنشستگی
- ثبت سابقه حقوق بازنشستگی

5-10-4) تسویه حساب با كاركنان

ماژولی كه پشتیبان محاسبه مزایای پایان خدمت كاركنان است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- محاسبه و تعیین مبلغ سنوات پایان خدمت
- انطباق مبلغ سنوات سالهای قبل و سال جدید
- تعیین مدت سنوات خدمت، عیدی، مانده مرخصی و كاركرده ماه جاری و سایر معوقات
- محاسبه مزایای پایان خدمت
- محاسبه مالیات متعلقه

-محاسبه مبلغ خالص قابل پرداخت

سایر امکانات پیدار
11-4) حسابداری پروژه های سرمایه گذاری و تملک دارایی
1-11-4) برنامه ریزی سرمایه گذاری و تایید پروژه
2-11-4) مدیریت هزینه پروژه سرمایه گذاری
3-11-4) ارزش گذاری طرحهای تملک دارایی
سایر امکانات پیدار
11-4) حسابداری پروژه های سرمایه گذاری و تملک دارایی

این سیستم خاص انجام امور حسابداری مربوط به طرحهای سرمایه گذاری و تملک دارایی های ثابت است. مقوله حسابداری طرح های سرمایه گذاری (حتی اگر به دارایی ثابت منجر نشود و به طور مثال، به ارائه سرویس جدید منتهی شود)، مستقل از تملک دارایی در این سیستم وجود دارد.

1-11-4) برنامه ریزی سرمایه گذاری و تایید پروژه

ماژولی جهت تهیه گزارشات مالی با هدف تصویب پروژه های سرمایه ای و آماده سازی بودجه برای پروژه هایی كه نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارند؛ شامل كاركردهای زیر است:
- تهیه و تصویب برنامه بودجه و هزینه سرمایه ای
- توجیه مالی برای تایید پروژه: مرور پرونده های تجاری پروژه برای اثبات سود مالی پیش بینی شده؛ تحلیل مزایای حاصل از انجام یک پروژه در برابر هزینه های مربوطه

2-11-4) مدیریت هزینه پروژه سرمایه گذاری

ماژولی كه پشتیبان محاسبه میزان پرداختی و هزینه كرد (عملکرد مالی) طرحهای تملک داراییهای سرمایهای در سطح منابع تامین اعتبار، امور، فصل، برنامه، طرح و پروژه عمرانی است. در واقع، حسابداری فعالیتهای جاری مرتبط با پروژه های سرمایه ای، از جمله ردگیری معاملات پروژه، نظارت و ردیابی هزینه ها و اندازه گیری بازده مالی
پروژه های تکمیل شده را دربرمیگیرد؛ شامل كاركردهای زیر:
- ثبت اطلاعات مربوط به طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به تفکیک منابع تامین اعتبار (درآمد عمومی، منابع داخلی و تسهیلات) و به تفکیک فصول هزینه
- ثبت تراكنشها و معاملات مرتبط با پروژه
- هماهنگ نمودن و تطبیق اعتبارات: اجرای كنترلهای لازم برای هزینه كرد اعتبارات طرحهای تملک دارایی سرمایه ای، پیش و در حین خرج، تخصیص اعتبارات در زمانهای مشخص، مدیریت اعتبارات هزینه شده پروژه ها به تفکیک منابع تامین اعتبار و فصول هزینه
- بررسی وضعیت مالی پروژه (در طول اجرای آن) برای تصمیمگیری (مثلا تصمیم بر توقف پروژه)

3-11-4) ارزش گذاری طرحهای تملک دارایی

ماژولی كه مسئولیت ارزش گذاری طرحهای تملک دارایی در انتهای پروژه (خرید یا ساخت) و اندازه گیری بازگشت مالی پروژه های سرمایه ای تکمیل شده را برعهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- محاسبه قیمت تمام شده دارایی
- ثبت دارایی خریداری یا ساخته شده به عنوان دارایی ثابت
- تخصیص مدل استهلاک
- ثبت و پایش درآمدهای حاصل از پروژه
- ثبت درآمدها و اطلاعات مربوط به واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی به تفکیک درآمد عمومی، درآمد اختصاصی، واگذاری دارایی سرمایه ای و واگذاری دارایی مالی

سایر امکانات پیدار
12-4) حسابداری انبار
1-12-4) حسابداری عملیات انبار
2-12-4) ارزش گذاری كالاها
3-12-4) موجودی ریالی انبار
سایر امکانات پیدار
12-4) حسابداری انبار

از آنجایی كه برای كالاهای تهیه شده و موجود در انبار، و در مواردی مانند ورود، خروج، انتقال، امحاء كالا و غیره باید حسابداری انجام شود، این سیستم جهت انجام امور حسابداری مربوط به انبار در نظر گرفته شده است.

1-12-4) حسابداری عملیات انبار

در صورت بروز رخداد مالی به ازای تراكنشهای عملیاتی انبار شامل رسید كالا، خروج كالا، انتقال كالا بین انبارها، امحاء كالا و غیره، عملیات حسابداری (محاسبات و رسیدگی) مربوطه در قالب این ماژول انجام میشود.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تهیه و صدور سند حسابداری انبار بر اساس ضوابط دستگاه مربوط و ارسال اطلاعات به سیستم مالی به صورت خودكار
- اصلاح اسناد حسابداری حاصل از عملیات انبار در هنگام تصحیح قبض، حواله، فاكتور و دیگر عملیات انبار
- انجام تعدیلات تعدادی و ریالی، اصلاح ریالی اسناد پس از قطعی شدن و صدور سند تعدیلات مجدد
- تنظیم سند حسابداری حواله انتقال كالا بین انبارها

2-12-4) ارزش گذاری كالاها

ماژولی كه پشتیبان ارزشگذاری و محاسبه ارزش ریالی كالاها به صورت دوره ای یا مقطعی است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- انتخاب مدل قیمت گذاری ( میانگین موزون، استاندارد، واقعی، FIFO و ..)
- محاسبه قیمت تمام شده و ارزش انباری
- محاسبه خرابی، انقضا، افت كیفی و ... مرتبط با كالاهای انباری
- قیمت گذاری كالاها به صورت برآوردی و واقعی و انجام محاسبات لازم در هنگام عملیات تعدیل اسناد
- سرشکن كردن هزینه های ثبت شده در اسناد مالی روی كالاهای انبار
- اعمال اطلاعات حمل، بیمه و ترخیص كالا در مورد قراردادهای خرید

3-12-4) موجودی ریالی انبار

محاسبه موجودی ریالی انبار بر اساس موجودی كالا و ارزش ریالی كالاها و نیز پردازش مغایرتهای مالی انبار بر عهده این ماژول است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دستیابی به مغایرتهای مالی و تهیه فهرستهای مالی و گزارشهای مختلف از انبار در دوره های زمانی مورد نظر

سایر امکانات پیدار
13-4) مدیریت مالیات
1-13-4) برنامه ریزی مالیات
2-13-4) پرداخت مالیات
سایر امکانات پیدار
13-4) مدیریت مالیات

سیستمی كه برآورد هزینه های مالیاتی دوره ای سازمان، دریافت مالیات بردرآمد و پرداخت در صورت مشمول بودن را به عهده دارد.

1-13-4) برنامه ریزی مالیات

ماژولی كه برای زمانبندی بدهی های دوره ای مالیاتی، تاثیر مالیات بر فعالیتهای مختلف مانند تدارک یا واگذاری دارایی های ثابت یا تغییر در تعداد كاركنان كمک میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- برنامه ریزی و زمانبندی مالیاتی
- بهینه سازی طرح مالیاتی
- نگهداری داده های اصلی مربوط به مالیاتها

2-13-4) پرداخت مالیات

سیستمی كه بر اساس برنامه ریزی انجام شده و ساختار مالیاتی كشور، فرآیندهای مالیاتی سازمان را پشتیبانی میكند.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف موارد برگشت مالیاتی
- محاسبه مالیات های معوقه
- پایش و نظارت بر انطباق مالیاتها با قوانین و مقررات
- استعلامات مالیاتی

سایر امکانات پیدار
14-4) کنترل های داخلی
1-14-4) برنامه ریزی و آماده سازی كنترل داخلی
2-14-4) اجرای كنترل داخلی
سایر امکانات پیدار
14-4) کنترل های داخلی

برنامه ریزی، اجرا و گزارش دهی كنترل داخلی بخش مالی بر روی دفاتر و تراكنشها برعهده این سیستم است. این سیستم مخصوص خود بخش مالی سازمان است. ممیزی مالی صورت گرفته خارج از بخش مالی، توسط سیستم مدیریت انطباق مربوط به گروه سیستمی تداوم كسب وكار انجام میشود.

1-14-4) برنامه ریزی و آماده سازی كنترل داخلی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف كمیته كنترل داخلی؛ تعیین نقشها و مسئولیتها
- تعریف موازین و اطلاع رسانی آنها
- تعریف ریسکها به ازای اهداف كسب وكار
- زمانبندی كنترل داخلی

2-14-4) اجرای كنترل داخلی

ماژولی كه مسئول اجرای كنترل داخلی بر روی دفاتر و تراكنشها و ارائه گزارشهای موردنیاز است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف كنترلهای موردنیاز
- تعریف معیارها،سنجه ها و اندازه های كنترل
- تعریف روشهای كنترل
- تعریف افراد مجاز برای كنترل
- اجرای كنترلها
- گزارش نتایج حاصل از كنترل

سایر امکانات پیدار