راهکارهای مالی

 سیستم های معرفی شده در ذیل شامل کلیه برنامه های كاربردی  هستند،  كه از مدیریت منابع مالی سازمان پشتیبانی میكنند.این سیستم ها جهت تسریع و بهبود تامین كلیه وجوه مالی سازمان شامل ثبت سند، صورتهای مالی، گزارشگیری ها ،درآمدهای عمومی، درآمدهای اختصاصی، تسهیلات، وامها و كمک هزینه ها و نیز كسب درآمدهای حاصل از مشاركت در طرح های سرمایه گذاری و مشاركتی را برعهده دارند.و  از تمامی فعالیتهای انجام شده جهت تعیین اولویت های هزینه های آینده و پیشبینی دقیق بودجه و هزینه های آینده در طی یک دوره مشخص پشتیبانی میكنند.
این نرم افزار ها جهت جمع آوری و استفاده از اطلاعات عملکرد برای ارزیابی اثربخشی برنامه ها و ایجاد اولویت های بودجه و توزیع حقوقی ( تقسیم بندی) و تخصیص بودجه برای دستیابی به نتایج مناسب است.