راهکار مدیریت مسیر شغلی پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معین کردن مسیر شغلی کارکنان طبق نیازمندی های سازمان
 • قابلیت معین کردن مسیر شغلی طبق مهارتها و ویژگی های شایسته شخص کارمندان و به ازای هر یک از افراد سازمان
 • قابیلت شناسایی وضعیت ارتقا یا ترفیع کارکنان
 • قابلیت جا به جایی کارکنان طبق ابلاغ ها و سندها و احکام صادر شده
 • قابلیت معین کردن هدف های شغلی
 • قابلیت تعیین مهارتهای کارکنان و تشخیص شایسته بودن آنها
 • قابلیت پیاده سازی عملیات ترفیع و تنزل
 • قابلیت پیاده  سازی عملیات ارتقا و تشخیص شرایط ارتقا
 • قابلیت پیاده سازی فرآیندهای نقل و انتقال و تغییر پست های سازمانی
 • قابلیت پیاده سازی فرآیندهای ماموریت به سازمان های دیگر دریافت و پردازش درخواست انتقال موقت كاركنان به سایر سازمانها و نگهداری خلاصه سوابق و اطلاعات جهت مأموریت را به عهده دارد
 • قابلیت تهیه و ارائه کلیه  گزارشات  کاربردی در بخش مدیریت مسیر شغلی