راهکار کارکرد کارمندان پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت معرفی کلیه گروه بندی کارکرد کارمندان در شیفت هاشامل ( کار و استراحت ، روز های ماه ، روزهای هفته ، ساعت ها ،و…..)
 • قابلیت معرفی شیفتهای کاری طبق نمونه های تعیین شده  وپیاده سازی اتوماتیک دوره های زمانی موظف کاری از طیق نرم افزار
 • قابلیت تعریف پارامترها و تنظیم های  متفاوت و امکان ایجاد محیط فرمول نویسی کاملا منعطف با توجه به درخواست کنندگان سازمان و با نظر کاربر و با امکان اختصاص هر دوره زمانی موثر هر  شیفت : مانند ( تاخیر ها ، تعجیل ها ، شب کاری ها و ……)
 • قابلیت ذخیره و ثبت کردن فرمولهای پارامترهای کارکرد کارکنان با سوابق آنها
 • قابلیت ثبت کردن و اختصاص دادن  کارانه به کارمندان  زیر مجموعه با توجه به کارکرد ماهانه آنها
 • قابلیت تشخیص  شیفت های پیچیده کاری. از شیفت ها و ساعت های ساده کارمندی و تشخیص شیفت های چرخشی، نگهبانی، شیفت های  چند تکه، شناور و…
 • وابسته بودن تمامی عملیات محاسبه  و اطلاعات فقط به چارت های  مرخصی ، چارت ماموریت ، چارت کارت ساعت
 • قابلیت بررسی کردن کلیه اطلاعات طبق چارت های ذکر شده،
 • قابلیت اختصاص دادن کارکنان  به شیفت های کاری در دوره زمانی معین  و نگهداری سوابق نوع شیفت آنها در دراز مدت
 • قابلیت ایجاد ارتباط  با کلیه  دستگاه های کارت ساعت زنی
 • قابلیت معرفی  تقویم کاری و تقویم تعطیلات سازمان
 • قابلیت ورورد اطلاعات به صورت اتوماتیک بدون نیاز به دخالت کاربر
 • دارای محیط کاربر پسند
 • دارای سرعت بالای پردازش اطلاعات
 • دارای گردش های کامل عملیات مرخصی روزانه و ساعتی
 • قابلیت دریافت گزارشات  کارکرد کارمندان به صورت روزانه هر کارمند
 • قابلیت دریافت گزارشات  مرخصی ها و ماموریت های هر کارمند
 • قابلیت دریافت گزارشات  ترددها و کارکرد های  هر کارمند و زیر مجموعه ها
 • قابلیت دریافت گزارشات  کارکرد ماهانه هر کارمند
 • قابلیت دریافت گزارشات  مانده مرخصی هر پرسنل
 • دارای ارتباطات مستقیم با نرم افزار حقوق و دستمزد و قابلیت صارد کردن اطلاعات کارکرد ماهانه کارکنان ، مرخصی ها ، شیفت های کاری و…..