راهکار کارگزینی ، احکام و قراردادها پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت در نظر گرفتن تمامی  مشکلات و پیچیده بودن های  نظام ها و حوزه های  جبران خدمات
 • قابلیت اجرای کلیه  نظام صدور احکام شامل : طرح گروه بندی مشاغل ، بخش مدیریت و کنترل خدمات کشاورزی ، قانون کار  و نظام امتیازی بانکی
 • قابلیت ایجاد یکپارچگی اطلاعات با دیگر سیستم های راهکار پیدار  و دریافت اطلاعات خروجی دلخواه برای    استفاده کردن  در نرم افزارهای دیگر   
 • قابلیت گروه بندی کردن  مشاغل
 • قابلیت معرفی چارت  تعرفه مختلف طبق طرح گروه بندی مشاغل شامل : امتیازات ( شغل ، پست ، سرپرستی ، مدرک تحصیلی )  ، جدول گروه /پایه ، درجات مناطق آب و هوایی ، مناطق محروم و….
 • قابلیت کنترل و مدیریت کردن ساختار سازمانی
 •  قابلیت معین کردن راه های محاسبه عامل های  حکمی مد نظر  و با طبقه بندی  انواع گروه های استخدامی
 • قابلبت انجام محاسبات پارامترهای  حکمی به صورت اتوماتیک
 •  قابلیت صادر کردن  احکام اصلاحی  از طریق سیستم
 •  قابلیت پوشش دادن  عملیات  اداری مرتبط با پرسنل  و تطبیق دادن  آن با عملیات دلخواه سازمان از طریق ابزار گردش کار در صدور احکام کارگزینی و عملیات ماموریت و مرخصی
 • قابلیت معرفی راه های محاسبه پارامترهای اصلی و فرعی حکم به تفکیک مدل های استخدام
 • قابلیت تعریف  فرمول نویسی انعطاف پذیر همراه با استفاده کردن از کلیه  عوامل  و اطلاعات در فرمول نویسی
 • قابلیت پیاده سازی ویرایش  در راه های  محاسبه پارامتر با حفظ  سوابق ویرایش مرتبط با آن
 •  قابلیت  کاهش دادن و صرفه جویی در زمان اعمال تغییرات قوانین و رویه ها
 • قابلیت استفاده از  سابقه های اطلاعات در عملیات محاسبات
 • قابلیت انجام محاسبات  پارامترهای حکم کارگزینی و صادر کردن اتوماتیک حکم های اصلاحی 
 • قابلیت صادر کردن  احکام و قرارداد ها با طبقه بندی کارکنان بصورت انفرادی و گروهی
 • قابلیت انجام محاسبات اتوماتیک طبقه بندی ، گروه بندی و رتبه بندی  کارکنان طبق چارت اطلاعاتی تعیین شده 
 • قابلیت پیاده سازی اخطارهای واجب به کاربر جهت اطلاع از تمام شدن  قرارداد، انقضاء مرخصی بدون حقوق، پرسنل غیر فعال و…
 • قابلیت انجام محاسبات  و صادر کردن  احکام بازنشستگی کارکنان طبق ساختار استاندارد 
 •  قابلیت معرفی بدون محدودیت پارامترهای  حکمی و امتیازی و با استفاده از  فرمول نویسی با گروه بندی نوع استخدام
 •  قابلیت ارائه و اجرای سیستم های راهکار پیدار  برای انواع نظام ها در یک سازمان   
 •  قابلیت پیاده سازی با سرعت و با دقت تغییرات محاسباتی طبق تاریخ موثر معین شده و حفظ تاریخچه
 •  قابلیت  استفاده از تمامی چارت های اطلاعاتی موثر در انجام محاسبه بدون محدودیت
 •  قابلیت ذخیره و حفظ اطلاعات وابستگان پرسنل شامل : والدین ، همسر ، فرزند
 •  قابلیت دسترسی داشتن به تاریخچه  وامهای گرفته شده
 •  قابلیت صادر کردن کلیه  حکم و قرارداد های  کارکنان شامل : ارتقا شغلی ، ارتقا مدارک تحصیلی ، استخدام و …..
 •  قابلیت صادر کردن کلیه حکم های اصلاحی
 •  قابلیت گرفتن تایید های اداری و مالی برای  احکام و قراردادهای صادر شده
 •  قابلیت صادر کردن حکم های  مرتبط با قطع کردن رابطه استخدامی با گروه بندی  نوع حکم (استعفاء ، بازنشستگی ، فوت،اخراج و…)
 •   قابلیت معرفی گروه بندی شغلی نظام هماهنگ پرداخت
 •  قابلیت معرفی و اجرای ضریب های فوق‌العاده شغل
 •  قابلیت ثبت کردن وضعیت اجرای تحصیلی و تجربی پست ها
 •  قابلیت ثبت کردن ضریب های  (درصدی) رتبه های  مناطق آب و هوایی
 •  قابلیت ثبت کردن  ضریب های  (درصدی) رتبه های  مناطق محروم و….
 •  قابلیت صادر کردن احکام به صورت خودکار
 •  قابلیت صادر کردن احکام کارگزینی  با تفکیک فرد یا گروهی از افراد
 •  قابلیت صادر کردن احکام خودکار ناشی از تغییر در قوانین و مقررات
 • قابلیت صادر کردن  احکام جدید استخدام شامل احکام رسمی ، احکام قراردادی ، احکام آزمایشی ، احکام پیمانی  
 •  قابلیت صادر کردن حکم های  کارگزینی ، حکم های انتصاب، حکم های انتقال ،ترفیع و ارتقای درجه  و….
 •  قابلیت صادر کردن حکم های خودکار  افزایش سنواتی
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور بازنشستگی
 •  قابلیت صادر کردن حکم های  مرتبط با امور فوت
 •  قابلیت معرفی کردن  رتبه بندی  مناطق مختلف آب و هوایی
 •  قابلیت ثبت کردن رتبه بندی  مناطق محروم از تسهیلات زندگی
 •  قابلیت صادر کردن  حکم های مرتبط با امور اخراج
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور از کارافتادگی
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور بازخریدی
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور آماده به خدمت
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور ماموریت به خارج از سازمان
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور ماموریت به داخل سازمان
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور انتقال دائم به خارج از سازمان
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با امور انفصال دائم و موقت
 •  قابلیت صادر کردن حکم های مرتبط با تغییر محل جغرافیایی خدمت
 •  قابلیت صادر کردن تمامی  ابلاغ ها  
 •  قابلیت صادر کردن تمامی  مرخصی ها مانند : بدون حقوق ، زایمان ، و …….
 •  قابلیت صادر کردن حکم های کارگزینی اصلاحی
 •  قابلیت استفاده کردن از تمامی عوامل  و اطلاعات ذخیره شده  در فرمول های محاسباتی 
 •  قابلیت تهیه  پرونده استخدامی ( پست ، انواع استخدام ، شرایط اشتغال ، مکان)
 •  قابلیت ذخیره و نگهداری اطلاعات پزشکی شروع استخدام
 •  قابلیت ثبت کردن تاریخچه  (آموزشی ، ارزیابی ، حراست کارکنان ، ایثارگری )
 •  قابلیت تهیه  پرونده الکترونیکی کارکنان (فایلهای مستن شده برای هر کارمند )
 •  قابلیت ایجاد حکم های حقوقی بازنشسته ها و مستمری بگیران و از کارافتاده
 • قابلیت تهیه گزارشات  از تاریخچه کارکنان طبق تاریخ تاثیر
 • قابلیت طراحی کردن و انجام  تنظیمات  کلیه گزارشات چاپ شده  و تصویری حکم و قرارداد بدون محدودیت تعداد  
 • قابلیت مشاهده و چاپ کلیه گزارشات حکم ها
 • قابلیت تهیه گزارشات  از انواع حکم های  صادر شده کارکنان
 • قابلیت تهیه گزارشات  با گروه بندی پارامترهای  ریالی حکم ها