راهکار پیشخوان خدمات کارکنان پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت انجام عملیات سازمانی بدون نیاز به تماس با واحدهای مختلف 
 • قابلیت ارسال و دریافت تقاضاهای متفاوت کارکنان در تمامی حوزه ها 
 • قابلیت رویت درخواست های گذشته هر کارمند در سیستم 
 • قابلیت معین کردن  نوع دسترسی (عمومی و اختصاصی) خدمت
 • قابلیت معین کردن  بازه زمانی ارائه خدمت
 • قابیلت فعال کردن و غیرفعال كردن خدمت
 • قابلیت اختصاص دادن  افراد به یک خدمت
 • قابلیت حذف کردن كارمند ویژه  از افراد تخصیص داده شده
 • قابلیت حذف کردن گروهی كارمندان اختصاص داده شده
 • قابلیت دریافت تقاضا  از كارمند
 • قابلیت دریافت کردن پاسخ از سیستم ها
 • قابلیت جمع آوری  پاسخها و ارائه پاسخ نهایی به كارمند
 • قابلیت  ارائه کردن شرایط درخواست در هر لحظه
 • قابلیت مشاهده کردن نتیجه ها  و سابقه ها مرتبط با كلیه اطلاعات، درخواستها و تراكنشهای مربوط به یک كارمند در سیستم های جامع سازمانی 
 • قابلیت تعریف بانک سوال، دسته بندی سوالا ها و پرسشنامه ها ، سوال های گزینه ای و تشریحی
 • قابلیت پیاده سازی نظر سنجی
 • قابلیت افزودن کارمندان به نظرسنجی
 • قابلیت  محاسبه کردن نمرات و میانگین برای هر شاخص از سوالات
 • قابلیت نمایش پاسخنامه افراد در پایان نظرسنجی
 • قابلیت  تهیه گزارش جزئیات پاسخها
 • قابلیت معین کردن  سوال به همراه امتیازات مربوط به هر گزینه
 • قابلیت دریافت گزارش از کلیه تقاضاهای کارمندان در تمامی حوزه ها
 • قابلیت ارتباط با کلیه ماژول های ،کارگزینی ، مدیریت مسیر شغلی ، آموزش ، نظام پیشنهادات و…….