راهکار کمیته انضباطی پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت دریافت ، ثبت کردن و بررسی کلیه گزارشات تخلف اداری کارمندان
 • قابلیت پشتیبانی از بررسی و اعمال کردن مجازات کارمندان متخلف
 • قابلیت معرفی تمامی موارد انضباطی طبق آیین نامه سازمان
 • قابلیت معرفی کلیه نتیجه های  موارد انضباطی طبق آیین نامه سازمان
 • قابلیت پوشش دادن اطلاعات مرتبط با برگزار کردن انتخابات کمیته انضباطی
 • قابلیت معرفی وضعیت داوطلبی و کنترل وضعیت فرد داوطلب
 • قابلیت ثبت سابقه های داوطلب ، شرایط عملکردی ، اخلاقی و انضباطی برای داوطلب
 • قابلیت کنترل اطلاعات افراد کمیته انضباطی
 • قابیلت مدیریت کردن جلسات كمیته از طریق سیستم مدیریت همکاری سازمانی،و مدیریت جلسات
 • قابلیت بررسی کردن موارد انضباطی
 • قابلیت معرفی پرونده مورد انضباطی برای كارمند و حکم صادره برای شخص
 • قابلیت ثبت کردن نتیجه های حکم پرونده انضباطی برای فرد
 • قابلیت ثبت موارد انضباطی در پرونده پرسنلی
 • قابیلت معرفی و تخصیص  اقدام كننده برای نتایج موارد انضباطی برای پیگیری مورد انضباطی ثبت شده برای اشخاص
 •  قابلیت دریافت گزارشات از تمامی آیین نامه های انضباطی و تخلفات کارمندان