راهکار کنترل بودجه و تامین اعتبار پیدار

 • امکانات سیستم
 • گزارشات
 • ارتباط با سایر سیستم ها
 • دمو سیستم
 • قابلیت ثبت کردن و نگهداشت حساب­‌های بودجه‌­ای طبق تمامی  گروه بندی های قانونی  شامل  برنامه، طرح و پروژه به تفکیک حساب‌های مستقل ، فصول، فعالیت،
 • قابلیت معرفی و ثبت کردن  مبلغ اعتبار تخصيص داده شده براي هر برنامه و به تفكيك فصل 
 • قابلیت بودجه بندی  طبق  نظام مالی تعهدی و نقدی
 • قابلیت معرفی  کلیه  رسته سند بودجه هزینه جاری و سرمایه ای و عمومی 
 • قابلیت معرفی  سند بودجه در قالب پیش بینی بودجه ، مصوب ، ابلاغ شده ، اصلاحیه و تخصیص یافته
 • قابلیت معرفی و ثبت کردن   بودجه مصوب
 • قابلیت صادر کردن  درخواست وجه بابت اعتبار اختصاص  داده شده
 • قابلیت معرفی تامین اعتبار شده(تخصیص یافته)
 • قابلیت تعیین و اختصاص بودجه از حساب سطح بالا به حساب جزء
 • قابلیت نگهداشت حساب­‌ها و اطلاعات مرتبط با  عملیات اجرای بودجه :  (  درخواست وجه، تامین اعتبار و مصرف اعتبارات به تفکیک حساب­‌های مستقل ، موافقت نامه ،تصویب ،ابلاغ بودجه، تخصیص اعتبار)
 • قابلیت  تجمیع بودجه از حساب جزء به سطوح بالا
 • قابلیت اجرا و معرفی  فرآیند اجرای بودجه مانند :  ابلاغ بودجه، تخصیص اعتبار، درخواست وجه، تامین اعتبار و مصرف اعتبارات
 • قابلیت اجرای نظام بودجه ریزی طبق  عملکرد (بودجه ریزی عملیاتی)
 • قابلیت تامین اعتبار اسناد حسابداری هزینه مانند : کدهای مرتبط با بودجه
 • قابلیت ثبت کردن هزینه‌ها و درآمدها طبق  برنامه و فعالیت های سازمان
 • قابلیت ثبت کردن  تامین اعتبار و تحقق بودجه
 • قابلیت ثبت کردن  درصد ذخیره احتیاطی
 • قابلیت ثبت کردن اسناد طبق  فصول هزینه و کنترل آنها با برنامه‌ها
 • قابلیت معرفی و ثبت کردن  موافقتنامه ها، اسناد ابلاغ ، دریافت و حواله 
 • قابلیت معرفی و ثبت کردن  درآمدها و کنترل درآمدهای هر فعالیت بر مبنای تحقق منابع 
 • قابلیت گروه بندی ‌ بودجه طبق  نسبت‌ها و مصارف‌ بودجه‌ای واحدهای سازمانی
 • قابلیت معرفی و ثبت کردن   گروه حساب بودجه ای از نوع بودجه ای
 • قابلیت معرفی و ثبت کردن   بودجه پیشنهادی
 • قابلیت ارسال کردن سند تامین اعتبار برای طی مر حله های  تایید به کارتابل مدیریت 
 • امکان تایید و تصحیح  تامین اعتبار اسناد هزینه ایجاد شده  در واحد حسابداری  در کارتابل واحد اعتبارات
 • قابلیت دریافت گزارشات  تحقق منابع به تفکیک جاری، سرمایه ای و عمومی
 • قابلیت دریافت گزارش­‌ات  مقایسه‌­ای شامل  اطلاعات لازم در مورد اعتبارات مصوب، اعتبارات تامین شده (به تفکیک تعهدات و پرداخت­‌های غیر قطعی نظیر تنخواه­‌گردان پرداخت، پیش پرداخت و علی­‌الحساب) و هزینه یا دارایی در جریان تکمیل یا ساخت ،اعتبارات تخصیص‌ ­یافته، کنترل تخصیص اعتبار (دریافتی از خزانه)
 • قابلیت نمایش مانده اعتبارات در برنامه و فصل، طرح، فعالیت و پروژه ها
 • ارائه گزارش تفریغ بودجه و تحقق منابع
 • دارای کلیه گزارشات و نمودارهای آماری  استاندارد بودجه و اعتبارات  با قابلیت ساختن  گزارش های  و نمودارهای جدید توسط گزارش ساز
 • قابلیت دریافت گزارشات دفاتر اعتبارات بر اساس اسناد هزینه قطعی یا غیر قطعی (اعتباری)
 • قابلیت دریافت گزارشات ‌ عملکرد سالانه بودجه براساس فرم‌های مصوب وزارت دارایی 
 • قابلیت مقایسه کردن  بودجه مصوب با بودجه مصرفی در هر زمان
 • قابلیت دریافت گزارشات ‌ جامع برحسب گروه بندی بودجه‌ای شامل برنامه، فصل، فعالیت، طرح و پروژه 
 • قابلیت دریافت گزارشات   تفریغ بودجه به تفکیک جاری، سرمایه ای و عمومی
 • قابلیت ورود و خروج اطلاعات به اکسل در تمام برنامه
 • قابلیت برقراری ارتباط مستقیم بین کدینگ حسابداری و کدینگ بودجه جهت کنترل بودجه تخصیص یافته و عمکرد بودجه  و همچنین تشخیص عملکرد ردیف های بودجه
 • قابلیت  تشخیص دادن  تحقق منابع بوسیله ارتباط با اسناد حسابداری و ثبت کردن اتوماتیک سند وصول درآمد در سیستم بودجه
 • قابلیت  تامین اعتبار مستقیم اسناد حسابداری هزینه ای