5- تدارکات و انبار

این سیستم برنامه ریزی و زمان بندی تأمین كالا و خدمات، پیکربندی سفارشها، درخواست خرید، پردازش درخواست، خرید (و معاملات مربوطه) و انبارداری را بر اساس اهداف و استراتژیهای سازمان (كه در سیستم برنامه ریزی استراتژیک تعیین میشوند) و با هدف بهینگی و تناسب تداركات به عهده دارد.

1-5) مدیریت سفارشها
1-1-5) مدیریت نیازمندی
2-1-5) برنامه ریزی سفارشها و تداركات
3-1-5) مدیریت سفارشها
سایر امکانات پیدار
1-5) مدیریت سفارشها

برای سفارشدهی و مدیریت سفارشهای كالا در نظر گرفته شده است.

1-1-5) مدیریت نیازمندی

ماژولی كه برای پیشبینی و بررسی نیازمندیهای كالا یا خدمات سازمان و استخراج آنها استفاده میشود.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت درخواستهای كالا
- پیش بینی نیازمندیهای به كالا
- اولویت بندی بر اساس نیاز و بودجه تخصیص داده شده

2-1-5) برنامه ریزی سفارشها و تداركات

ماژولی كه برنامه ریزی سفارشات تأمین كالا، تجمیع، تقطیع، اولویت بندی و زمانبندی سفارشات را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- شناسایی نقطه سفارش كالاها
- شناسایی حداقل موجودی امن
- شناسایی میانگین زمان تحویل سفارش ( Lead Time) 

3-1-5) مدیریت سفارشها

ماژولی كه تهیه اسناد سفارش، ثبت سفارش و پیگیری سفارشات را به عهده دارد. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- انتخاب تأمین كننده یا تأمین كنندگان براساس ارزیابی انجام شده (در ارتباط با ماژول مدیریت تامین كنندگان)
- ثبت قرارداد خرید ( از طریق سیستم مناقصه و مزایده)
- صدور سفارش
- پیگیری امور مربوط به ارسال، تحویل و .... (از طریق ارتباط با سیستم های دیگر)

سایر امکانات پیدار
2-5) مدیریت تأمین کنندگان
1-2-5) كاتالوگ تأمین كنندگان
2-2-5) منبع یابی، ارزیابی و انتخاب تأمین كنندگان
3-2-5) ارتباط با تأمین كنندگان
4-2-5) ارزیابی عملکرد
سایر امکانات پیدار
2-5) مدیریت تأمین کنندگان

برای انجام كلیه امور مربوط به تأمین كنندگان، پیمانکاران و مشاوران در نظر گرفته شده است و نرم افزاری است كه برای مدیریت روابط و چرخه حیات تأمین كنندگان موجود استفاده میشود. هدف مدیریت تأمین كنندگان، كسب ارزش مالی از تأمین كننده
و قراردادها با اوست. مدیریت تأمین كنندگان بر فرآیند شناسایی نیازهای كسب وكار، ارزیابی تأمین كنندگان، ایجاد، طبقه بندی، مدیریت و اتمام قرارداد به كمک ارتباط با سیستم مدیریت قراردادها نظارت میكند.

1-2-5) كاتالوگ تأمین كنندگان

ماژولی كه پشتیبان شناسایی تأمین كنندگان، پیمانکاران و مشاوران و مدیریت اطلاعات آنها، لیست قیمتها و تخفیف ها است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت اطلاعات تأمین كنندگان
- تعریف درخت زمینه فعالیت تأمین كنندگان جهت طبقه بندی گروهی
- طبقه بندی موضوعی تامین كنندگان

2-2-5) منبع یابی، ارزیابی و انتخاب تأمین كنندگان

بررسی شهرت، توان مالی، سوابق، مجوزها و گواهی های تامین كنندگان (و مشاوران)، انجام استعلامات لازم، مدیریت پاسخ استعلامات از تأمین كنندگان، تطابق با استانداردها، تطابق نیازها با قابلیت های تأمین كنندگان، درخواست یا پیگیری پیشنهادات
از تأمین كنندگان، درنظر گرفتن لیستهای سیاه، تعریف یک یا چند لیست مرجع ارزیابی تامین كنندگان، تعریف چک لیستهای ارزیابی به ازای یک یا چند زمینه فعالیت و تشکیل جدول مقایسه بر عهده این ماژول است.

3-2-5) ارتباط با تأمین كنندگان

ماژولی كه مدیریت تماس، ارتباط و مکاتبه با تأمین كنندگان را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف و مدیریت كانالهای ارتباطی مختلف
- ثبت اطلاعات تماس تأمین كنندگان
- ارسال پیام برای تأمین كنندگان از طریق كانالهای مختلف

4-2-5) ارزیابی عملکرد

ماژولی كه عملکرد تأمین كننده در رابطه با تضمین تأمین كننده در تحویل آنچه را كه در قراداد متعهد شده است، بررسی میكند. همچنین این ماژول مخاطرات مربوط به تامین كننده را نیز مدیریت می نماید

سایر امکانات پیدار
3-5) مناقصه و مزایده
1-3-5) مناقصه
2-3-5) مزایده
3-3-5) مدیریت قرارداد
سایر امکانات پیدار
3-5) مناقصه و مزایده

پشتیبانی از كلیه امور مربوط به برنامهریزی و اجرای انواع مناقصات، مزایده ها و معاملات و نیز مدیریت قراردادهای حاصل بر عهده این سیستم است.

1-3-5) مناقصه

ماژولی كه شامل كاركردهای پشتیبانی از اطلاع رسانی، استعلام بها، برگزاری جلسات توجیهی، دریافت اسناد و مدارک، انواع مصاحبه ها و ارزیابی های دیگر، تشکیل كمیته ارزیابی و اعلام برنده است.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- صدور دستور كار و درخواست مناقصه
- تعریف و گروه بندی موضوعات، نیازها و رشته ها
- تعریف جداول دلایل سیاه، دلایل رد صلاحیت، روزنامه های مجاز، نحوه
اعلام مناقصه، انواع اسناد قابل قبول ضمانت، حسابهای بانکی

-فراخوان شناسایی تامین كنندگان
- فراخوان ارزیابی كیفی
- دریافت مدارک و ارزیابی شركت كنندگان
- تدوین و ارائه آگهی دعوت به مناقصه
- ایجاد لیست كوتاه
- پشتیبانی از انواع مناقصه های عمومی، محدود و فشرده
- برگزاری كمیسیون مناقصه و صدور صورتجلسه كمیسیون مناقصه
- برگزاری كمیسیون ترک تشریفات مناقصه و صدور صورتجلسه
- تایید و اعلام برنده

2-3-5) مزایده

ماژولی كه با هدف مدیریت انواع مزایده ( منقول و غیرمنقول)، شامل كاركردهای زیر است:
- برنامه ریزی مزایده: تعریف/تائید/اصلاح مزایده، زمانبندی، تخصیص منابع
- اجرای مزایده: شامل اطلاع رسانی، برگزاری جلسات توجیهی، دریافت اسناد و مدارک، استعلام قیمت پیشنهادی، تعیین وضعیت انصرافها، بررسی واریزها، مدیریت پرداخت هزینه شركت در مزایده، تشکیل كمیته ارزیابی، بازگشایی مزایده و تائید وثیقه ها، ابطال پارتی، ابطال مال، بازگشایی مزایده، تایید ودیعه های غیر نقدی، اعلام برنده، عودت ودیعه ها

3-3-5) مدیریت قرارداد

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- مدیریت كلیه امور پس از اجرای مناقصه یا مزایده تا زمان قرارداد شامل ارزیابی فرآیند مناقصه/مزایده، رسیدگی به شکایات، مذاكره برای عقد قرارداد
- عقد قرارداد
- فسخ قرارداد
- خاتمه قرارداد

سایر امکانات پیدار
4-5) خرید و تدارکات
1-4-5) صورتحساب خرید
2-4-5) مدیریت كارپردازی و مأموریت خرید
3-4-5) مدیریت گردش خرید
4-4-5) تایید نمونه
5-4-5) مرجوعی خرید
سایر امکانات پیدار
4-5) خرید و تدارکات

كلیه مراحل فرآیند خرید كالاها و خدمات موردنیاز سازمان و مرجوعی خرید توسط این سیستم پشتیبانی میشود.

1-4-5) صورتحساب خرید

ماژولی كه ثبت اقلام خریداری شده با جزئیات كامل، ثبت هزینه ها و تخفیفهای خرید را به عهده دارد. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت صورتحساب نهایی مشتریان
- محاسبه هزینه های اضافی شامل حمل ونقل، گمرک و ...
- شناسایی مغایرت قیمت صورتحساب

2-4-5) مدیریت كارپردازی و مأموریت خرید

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت اطلاعات پایه كارپردازان خرید، شامل مشخصات شخصی و شغلی آنها

-تعیین دسترسی كارپردازان به كالاها و مجوزها
- تائید و ارسال استعلام توسط كارپردازان
- تعیین و مدیریت كمیسیونها
- ارائه گزارشات خرید به تفکیک كارپردازان
- مدیریت وجوه نقد در دسترس كارپردازان
- تعریف سازمان و مراكز خرید
- تعریف و گروه بندی انواع قراردادهای خرید كالا و خدمات قراردادهای سفارش

3-4-5) مدیریت گردش خرید

ماژولی كه مدیریت گردش خرید و ردیابی وضعیت آن را در هر لحظه به عهده دارد. این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف فرآیندهای خرید داخلی و خارجی
- اولویت بندی درخواستها و كنترل اعتبارات و برنامه خرید
- ثبت وضعیت سفارشهای خرید
- كنترل و پایش فرآیند خرید

4-4-5) تایید نمونه

ماژولی كه تایید نمونه كالاهای ویژه ( به طور مثال، كالاهای وارداتی)، شامل انجام انواع بررسیهای فنی، كیفی، امنیتی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- دریافت نمونه
- انجام آزمایش و تائید یا عدم تائید كنترل كیفیت
- كنترل و نمونه گیری در بازه های زمانی مشخص
- ثبت و نگهداری نتایج بازرسی كالاهای خریداری شده

5-4-5) مرجوعی خرید

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- مجوز دادن به مرجوعی ها
- ثبت مرجوعی خرید
- پردازش خسارتهای تضمین از طریق سیستم مناقصه و مزایده

سایر امکانات پیدار
5-5) حمل و نقل و لجستیک کالا
1-5-5) برنامه ریزی، زمان بندی و نوبت دهی لجستیک
2-5-5) توزیع
سایر امکانات پیدار
5-5) حمل و نقل و لجستیک کالا

نرم افزاری كه از نظارت بر بارگیری، ارسال، ترخیص و حمل ونقل كالای خریداری شده پشتیبانی میكند

1-5-5) برنامه ریزی، زمان بندی و نوبت دهی لجستیک

ماژولی كه مدیریت نیازمندیهای حمل و نقل، برنامه ریزی، زمان بندی و نوبت دهی حمل و نقل كالا را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- صدور و تخصیص محموله ها از طریق باربری
- زمانبندی، نوبت دهی، تحویل و ترخیص محموله ها
- برآورد هزینه های حمل ونقل

2-5-5) توزیع

ماژولی كه طراحی شبکه لجستیک، سفارش و پیگیری حمل و نقل، بهینه سازی محموله، مدیریت حواله بار ( صورتحساب باربری)، محموله های ارسالی، محموله های دریافتی، بیمه بار و گمرک را به عهده دارد.

سایر امکانات پیدار
6-5) مدیریت انبار
1-6-5) مدیریت اطلاعات انبار
2-6-5) شناسنامه و وضعیت كالا
3-6-5) عملیات انبار
4-6-5) كنترل موجودی و انبارگردانی
سایر امکانات پیدار
6-5) مدیریت انبار

سیستمی كه امور رسید كالا، خروج كالا، انتقال كالا، كنترل موجودی انبار، نقطه سفارش و انبارگردانی را به عهده دارد

1-6-5) مدیریت اطلاعات انبار

ماژولی كه مدیریت انواع اطلاعات پایه مربوط به انبار، شامل نوع انبار، محل انبار، سازماندهی انبار و مشخصات فیزیکی آن را به عهده دارد.
این ماژول شامل كاركردهای زیر است:
- تعریف انواع انبار و موقعیت و مشخصات آنها
- تعریف انباردارها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
- تعریف انواع واحدهای شمارش كالا
- تعریف انواع طبقات كالا و تخصیص یک كالا به طبقات مختلف
- تعریف مکانها نگهداری كالا در انبار، همچون قفسه، ردیف و ...
- تعریف واحدهای درخواستكننده كالا
- تعریف افراد تحویل گیرنده كالا در واحدها و مشخصات شخصی و شغلی آنها
- تعریف سال مالی برای انبار برای انجام عملیات مختلف انبارداری

2-6-5) شناسنامه و وضعیت كالا

ماژولی كه شامل مدیریت تمام اطلاعات مربوط به كالا و وضعیت آن ( به ویژه ردیابی آن) در انبار است.
ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- ثبت شناسه كالا
- ثبت اطلاعات كالا شامل: نام، طبقه، واحد شمارش، مصرفی یا غیرمصرفی،
حداقل موجودی، حداكثر موجودی، نقطه سفارش و ...
- ثبت وضعیت كالا
- جستجو براساس نام كالا، بخشی از نام، كد كالا و بخشی از كد
- ردیابی كالا
- تعیین كالاهای انبار برای هر سال مالی
- تعیین كالاهای غیرمشمول درخواست عادی یا غیرقابل خرید در یک دوره زمانی
- تعریف كالاهای مشابه برای هر یک از اقلام انبار
- نگهداری یک كالا در انبار با قیمتهای مختلف
- كدگذاری كالاها

-تعریف فروشندگان و تولیدكنندگان كالا به همراه مشخصات آنها شامل:نام، نشانی، تلفن و ...
- تعریف منابع تهیه كالا

3-6-5) عملیات انبار

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- رسید كالا شامل صحت سنجی، بازرسی و تحویل كالای خریداری یا منتقلشده به سازمان؛ افزودن كالا به موجودی انبار یا ثبت در دارایی های درجریان
- تخصیص شماره و برچسب
- ثبت سابقه كالاهای مفقود شده و حادثه دیده
- نظارت بر عمر مفید كالاها
- انتقال كالا
- خروج كالا
- صدور درخواست خرید كالا توسط انبار و پیگیری آن
- صدور قبض انبار برای كالاهای خریداری شده با ذكر تاریخ ورود كالا به انبار
- تخصیص یا مشاهده مکان كالا در انبار قبل از صدور قبض یا حواله انبار
- تهیه كاردكس انبار
- صدور قبض برای كالاهایی كه از محل تنخواه خریداری و وارد انبار و از انبارخارج میشوند.
- تخصیص كالا به انبار در هنگام صدور قبض انبار
- صدور قبض انبار برای كالاهایی كه به امانت گرفته میشوند و كنترل موجودی آنها
- صدور قبض انبار برای كالاهای امانتی برگشتی به انبار از واحدهای داخل سازمان و یا سازمانهای دیگر
- ثبت كالاهای مرجوعی از واحدها به انبار و صدور قبض برای آنها و اضافه كردن به موجودی انبار
- ثبت كالاهای مازاد بر مصرف كه به انبار برگشت داده میشوند.
- ثبت كالاهای برگشت از فروش
- ثبت كالاهای وارده از تعمیرگاه
- ثبت هزینه های اضافی در گزارش قبض انبار
- ثبت تخفیف هر كالا و تخفیف كلی فاكتور در قبض انبار
- پیگیری و كنترل كالاهای ثبت شده در قبض انبار با كالاهای درخواست شده برای خرید
- ثبت مشخصات فروشنده، فاكتور و كارپرداز در قبض انبار
- ثبت مشخصات فنی كالاهای وارد شده به انبار در قبض انبار
- كنترل توالی شماره قبض انبارها
- صدور فرم درخواست كالا از انبار توسط كلیه واحدهای سازمانی
- ثبت عملیات مربوط به تایید درخواست، تحویل كالا و پیگیری درخواستهای تحویل داده نشده
- صدور حواله توسط انبار برای كالاهای مختلفی كه توسط یک واحد سازمانی درخواست میشود.
- پیگیری و كنترل كالاهای ثبت شده در حواله انبار با كالاهای درخواست شده

-ثبت، كنترل عملیات و صدور حواله انبار برای كالاهایی كه از انبار به دیگران امانت داده میشود.
- امکان صدور حوال برگشت امانت برای كالاهایی كه با قبض امانتی وارد انبار و به متقاضی تحویل داده شده است.
- صدور حواله انتقالی و كنترل عملیات برای كالاهایی كه بین انبارها انتقال داده میشوند.
- صدور حواله برای كالاهای ضایعاتی
- ثبت عملیات مربوط به مرجوع كردن كالاها
- ثبت كالاهایی كه از طریق مزایده یا روشهای دیگر به فروش میرسند.
- ثبت كالاهایی كه جهت تعمیر ارسال میشوند.
- ثبت كالاهایی كه به دلایلی از قبیل زیست محیطی، بهداشتی و ... معدوم میشوند.
- ایجاد سند حمل (بارنامه) برای تمامی اسناد خرید، فروش و امانی
- تکمیل و تایید حواله های فروش توسط سرپرست انبار و دریافت امضای مشتری روی حواله فروش پس از ارسال كالا جهت ثبت در كارت موجودی انبار
- كنترل توالی شماره حواله انبارها
- تحویل كالای مشابه و ثبت آن در حواله انبار در صورت فقدان كالای درخواست شده در انبار
- امکان كنترل موجودی كالا در زمان صدور حواله به نحوی كه در صورت صدور حواله انبار برای یک كالا به تعداد بیشتر از موجودی انبار، موجودی كالا پس از صدور حواله انبار منفی نشود.
- به روز شدن انبار به صورت خودكار در هنگام ثبت معاملات خرید و فروش

4-6-5) كنترل موجودی و انبارگردانی

ماژولی كه شامل كاركردهای زیر است:
- نگهداری حساب موجودی انبار، تعیین مقادیر بحرانی برای سفارش گذاری و مدیریت موجودی تاریخدار
- اجرای عملیات انبارداری به صورت متمركز و غیرمتمركز
- كنترل موجودی تعدادی و ریالی انبار و دسترسی به آن، شمارش و تطبیق ادواری یا مقطعی موجودی انبار با دفاتر ثبت موجودی، به هنگام سازی و تجدید ارزیابی ارزش موجودی انبار
- ثبت سند تعدیل
- ثبت سند انتقال
- كنترل موجودی كالا در انبار در هر زمان با توجه به توالی شماره قبضها و حواله ها و تاریخ و زمان صدور آنها
- كنترل موجودی كالاهای امانی
- اعلام كالاهایی كه به نقطه سفارش رسیدهاند به همراه تعداد مورد نیاز برای خرید

سایر امکانات پیدار